This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek:

1) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 42 sztuk montowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, montowanych na dachach budynków – ilość 38 sztuk i na gruncie – ilość 4 sztuk oraz dachach budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Włocławek w ilości 2 sztuk. Wykaz rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz – rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek”;

2) dostawa i montaż 2 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocach 7,02 kWP i 39 kWP dla budynków użyteczności publicznej;

3) dostawa i montaż inwerterów (falowników) fotowoltaicznych;

4) dostawa i montaż pozostałych urządzeń;

5) dostawa i montaż kompletnego okablowania.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umów drogą korespondencyjną.

17.2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załączniki nr 7 do SIWZ.

17.2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy.

17.3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

17.4. W przypadku podpisywania umów przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnik zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu dokumentu pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwier...

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dostarczył w jednej dostawie i zamontował co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 4 kWp każda z instalacji – na budynkach lub minimum jedną instalację fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w celu realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: to jest osobą, która może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej; w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami nadzoru i eksploatacji bez ograniczeń, który w okresie ostatnich pięciu lat uczestniczył co najmniej w 1 realizacji instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kWp i posiada aktualne uprawnienia oraz dysponują lub będą dysponować co najmniej trzema, minimum 2-osobowymi, zespołami (ekipami). W skład każdego z zespołów musi wchodzić minimum:

a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych;

b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub uprawnienia równoważne;

c) 1 osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.

Uwaga

Zamawiający dopuszcza, aby dana osoba wchodząca w skład zespołu realizującego zamówienie posiadała łącznie wszystkie wymagane uprawnienia albo niektóre z wymaganych uprawnień, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania co najmniej 3 minimum 2-osobowych zespołów (ekip). Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i posiadane uprawnienia oraz doświadczenie) jaki okaże się niezbędny dla realizacji zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

3) Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

4) Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz. W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przez upływem terminu składania ofert w postępowaniu, Zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż projektu 1 000 000,00 PLN (jeden miliony 00/100 złotych);

oraz

środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-09-24
Warunki otwarcia ofert

2020-07-27

08:15

Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, POLSKA, sala konferencyjna – bud. B, I piętro.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie Zamawiającego http://bip.gmina.wloclawek.pl, zakładka „Przetargi własne urzędu”, postępowanie „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek”. Otwarcie ofert jest jawne.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
08:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

00-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Z w SIWZ. Składają JEDZ stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, aktualny na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) – Załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ stanowi oświadczenie własne Wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). Instrukcja wypełniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne są na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt 2, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym składają:

a) Wykonawcy;

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców;

c) podmioty trzecie:

— JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia.

5) Formularz JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.

6) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może wygenerować JEDZ wykorzystując nieodpłatne narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych dostępne pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/).

8) Po stworzeniu i wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r, poz. 162 ze zm.). Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż projektu 1 000 000,00 PLN (jeden miliony 00/100 złotych);

oraz

środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion 00/100 złotych).

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dostarczył w jednej dostawie i zamontował co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 4 kWp każda z instalacji – na budynkach lub minimum jedną instalację fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w celu realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: ...

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)

8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

00-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/

Main CPV code 09331200

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Włocławek

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem postępowania jest:

1) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 42 sztuk montowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, montowanych na dachach budynków – ilość 38 sztuk i na gruncie – ilość 4 sztuk oraz dachach budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Włocławek w ilości 2 sztuk. Wykaz rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ „Wykaz – rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek”;

2) dostawa i montaż 2 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocach 7,02 kWP i 39 kWP dla budynków użyteczności publicznej;

3) dostawa i montaż inwerterów (falowników) fotowoltaicznych;

4) dostawa i montaż pozostałych urządzeń;

5) dostawa i montaż kompletnego okablowania;

6) dostawa i montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do współpracy z mikroinstalacją;

7) doprowadzenie przewodów do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanie jej do podłączenia nowego obwodu;

8) przeprowadzenie wymaganych prób, badań regulacji instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót;

9) uruchomienie technologiczne instalacji;

10) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody;

11) opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą w postaci indywidualnego projektu powykonawczego dla każdego właściciela mikroinstalacji komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 2 egz.), w przypadku konieczności jej wykonania lub dla mikroinstalacji posadowionych na gruncie – warunek odbioru;

12) przeszkolenie użytkowników dot. zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;

13) dostawa i montaż urządzenia do systemu zdalnego odczytu produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu poprzez stronę www;

14) podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji w imieniu użytkownika do sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A., na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu oraz dostarczenie do Zamawiającego wykazu instalacji zgłoszonych do Energa Operator S.A. potwierdzonych brakiem uwag ze strony operatora sieci dystrybucyjnej;

15) przedłożenie polisy ubezpieczeniowej – przed zgłoszeniem do odbioru końcowego – warunek odbioru;

16) realizacja obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi w okresie wskazanym w umowie.

Main site or place of performance

Mikroinstalacje fotowoltaiczne będą montowane na terenie gminy Włocławek.

Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020.

Yes

RPKP.03.01.00-04-0009/18-00

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Southall - Surface water treatment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Norway

Value: Not specified

Norway : Drammen - Construction work

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Theatre construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

Norway : Stord - Construction work

Norway

Value: Not specified