Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Badanie to jest elementem monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz niezbędnych do funkcjonowania RPO WD 2014-2020.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 127-289565
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Precise information on deadline(s) for review procedures
Określone w art. 182 Pzp.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79300000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 80,100

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 80,100

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Badanie to jest elementem monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz niezbędnych do funkcjonowania RPO WD 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określał wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych („Pzp”).

Main site or place of performance

Województwo dolnośląskie

Additional information

Ad. pkt II.2.5) ogłoszenia – Cena nie była jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert były: cena – 40 %, koncepcja realizacji zamówienia – 60 % (w tym 3 podkryteria: wskazanie dodatkowych problemów badawczych, identyfikacja obszarów ryzyka i środków je minimalizujących, doświadczenie badawcze z tematyki specjalizacji „Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)”).

Yes

Projekt nr RPDS.11.01.00-02-0023/17 pn. „RPO Pomoc Techniczna w 2018 r.”

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southall - Repair and maintenance services of security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: 293.3 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Moldova : Chișinău - Development consultancy services

Sweden

Value: 3.0 million Swedish Krona