Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Badanie to jest elementem monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz niezbędnych do funkcjonowania RPO WD 2014-2020.



Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 127-289565
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Określone w art. 182 Pzp. Main CPV code 79300000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 80,100

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 80,100

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Badanie to jest elementem monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz niezbędnych do funkcjonowania RPO WD 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określał wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych („Pzp”).

Yes

Projekt nr RPDS.11.01.00-02-0023/17 pn. „RPO Pomoc Techniczna w 2018 r.”

Additional information

Ad. pkt II.2.5) ogłoszenia – Cena nie była jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteriami oceny ofert były: cena – 40 %, koncepcja realizacji zamówienia – 60 % (w tym 3 podkryteria: wskazanie dodatkowych problemów badawczych, identyfikacja obszarów ryzyka i środków je minimalizujących, doświadczenie badawcze z tematyki specjalizacji „Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)”).

Main site or place of performance

Województwo dolnośląskie

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Chatham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 360,000 Pound Sterling

United Kingdom : Nottingham - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310,000 Pound Sterling

Ireland : Roscommon - Fleet management, repair and maintenance services

Ireland

Value: 354,000 Euro

Norway : Fredrikstad - Fire-detection systems

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 1.7 million Norwegian Krone