Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa menażek ze stali nierdzewnej, wg. zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia popartą należytym wykonaniem co najmniej jednej dostawy produktów tożsamych rodzajowo, konstrukcyjnie i funkcjonalnie z przedmiotem zamówienia, to jest menażek nierdzewnych lub innych wyrobów ze stali nierdzewnej przystosowanych do przechowywania gotowych posiłków w warunkach polowych, o minimalnej wartości odpowiednio dla części:

— część 1 – 1 200 000,00 PLN brutto (w ramach jednej umowy);

— część 2 – 300 000,00 PLN brutto (w ramach jednej umowy).

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (potwierdzający warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 5.2. SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Warunki realizacji umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy stanowiącym

Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z § 10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.Procedura

Czas lokalny
09:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-03-30

11:00

Siedziba Zamawiającego: ul. Pretficza 24-28, Wrocław, POLSKA

Data
2020-03-30
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 5–6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Informacje dodatkowe

A) Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zw. dalej jako „JEDZ”.

B) Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt 5—8 ustawy Pzp.

C) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej zawarte są w rozdziale 6 SIWZ.

E) W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp,

F) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

— część 1: 100 000,00 PLN,

— część 2: 17 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 39221260

Bidding information

Bidding deadline

30 Mar 2020

36 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1 – menażki ze stali nierdzewnej – ilość 26 800 szt. dla zamówienia gwarantowanego i 15 700 szt. dla zamówienia opcjonalnego

Value

PLN Not specified

Część 1 – menażki ze stali nierdzewnej – ilość 26 800 szt. dla zamówienia gwarantowanego i 15 700 szt. dla zamówienia opcjonalnego

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa menażek ze stali nierdzewnej, wg. zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Description of options

Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji) dla części 1 zamówienia, wskazanego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, jednak nie później niż do 30 dni od dnia podpisania umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak sumarycznie do ilości wskazanej w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Main site or place of performance

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 (Miejsce dostawy) do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

End

2020-10-30

Część 2 – menażki ze stali nierdzewnej – ilość 7 300 szt. dla zamówienia gwarantowanego

Value

PLN Not specified

Część 2 – menażki ze stali nierdzewnej – ilość 7 300 szt. dla zamówienia gwarantowanego

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa menażek ze stali nierdzewnej, wg. zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Main site or place of performance

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 (Miejsce dostawy) do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

End

2020-10-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Aberystwyth - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chester - Washing and dry-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Irvine - Central-heating installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.4 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Industrial kitchen equipment

Ireland

Value: 120,000 Euro

United Kingdom : Giffnock - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Specialist training services

Ireland

Value: 250,000 Euro