This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa urządzenia medycznego ECMO wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt (szczegółowy opis w zał. nr 2 do oferty Parametry techniczne).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Przelew.Termin płatności do 45 dni.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniężna, musi posiadać w swej treści wymóg zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie. Okres ważności gwarancji i poręczeń musi być ważny na okres gwarancji urządzenia, który zabezpiecza (rozdz. XVII SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca obowiązany jest wykazać wykonanie dostaw lub usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zał. 3 do SIWZ JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa) oraz załączeniem dowodów (na wezwanie) określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zał. 3 do SIWZ JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia lub rodzajowo podobne urządzenia o wartości minimum: 300 000 PLN.

Ocena warunku według reguły spełnia – nie spełnia.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-19

10:00

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, POLSKA, elektronicznie na platformie zakupowej.

Bez ograniczeń

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Dokumenty i oświadczenia niżej wymienione aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy członków Zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej jeśli zostali powołani, spółki);

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. nr 6);

5) dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;

6) dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie katalogu, lub opisu technicznego albo innego dokumentu w języku polskim (lub obcym z tłumaczeniem danego dokumentu na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego ze wskazaniem strony w dokumencie na której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy;

7) zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) – na żądanie Zamawiającego;

8) instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;

9) certyfikat CE na zaoferowane urządzenie.

2. Dokumenty składane przez podmiot zagraniczny.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b powinny być wystawione nie…

Electonic ordering will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Dostawa urządzenia medycznego ECMO wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt (szczegółowy opis w zał. nr 2 do oferty Parametry techniczne). Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

Lp. kryteria; waga (znaczenie) kryterium:

1 cena 60 %;

2 jakość techniczna 30 %;

3 zaoferowany okres gwarancji i rękojmi ponad termin ustawowy (nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) 10 %;

ogółem: 100.

Pzp:

— ust. 1 – Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienie,

— ust. 2 – Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24.ust. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498).

Main site or place of performance

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, POLSKA.

Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN wg zapisów w rozdz. IX SIWZ.

Yes

Zamówienie finansowane ze środków UE po nazwą: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się Covid-19”.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone