Tender description

Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Przelew. Termin płatności do 45 dni.

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), tj.:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 poz. 299.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Santander Bank nr 52 1090 2398 0000 0001 4363 0038 Na dowodzie ...

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca obowiązany jest wykazać wykonanie dostaw lub usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, (zał. 3 do SIWZ JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa) oraz załączeniem dowodów (na wezwanie) określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zał. 3 do SIWZ JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia lub rodzajowo podobne urządzenia o wartości minimum:

— pakiet 1 – 80 000,00 PLN,

— pakiet 2 – 15 000,00 PLN,

— pakiet 3 – 10 000,00 PLN,

— pakiet 4 – 25 000,00 PLN,

— pakiet 5 – 15 000,00 PLN,

— pakiet 6 – 30 000,00 PLN,

— pakiet 7 – 20 000,00 PLN,

— pakiet 8 – 10 000,00 PLN.

Ocena warunku według reguły spełnia – nie spełnia.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-07
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-07

12:00

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Adres: 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105, POLSKA.

Elektronicznie na platformie zakupowe.

Bez ograniczeń

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niżej wymienione aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy członków Zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej jeśli zostali powołani, spółki).

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. nr 6).

5) Dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

6) Dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie katalogu, lub opisu technicznego albo innego dokumentu w języku polskim np. Instrukcja Obsługi urządzenia (lub obcym z tłumaczeniem danego dokumentu na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego ze wskazaniem strony w dokumencie na której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy.

7) Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) – na żądanie Zamawiającego.

8) Instrukcja obsługi urządzenia/eń w języku polskim.

9) Certyfikat CE na zaoferowane urządzenie/ia.

6. Dokumenty składane przez podmiot zagraniczny.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ...

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone