Tender description

Dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt:

— pakiet nr 1: zestaw kardiomonitorów z oprzyrządowaniem kompatybilne z mostami,

— pakiet nr 2: kardiomonitor przenośny,

— pakiet nr 3: kardiomonitory przenośne,

— pakiet nr 4: aparaty EKG,

— pakiet nr 5: defibrylatory,

— pakiet nr 6: materac do ogrzewania pacjenta,

— pakiet nr 7: maska do wentylacji nieinwazyjnej (bezprzeciekowa – bezpieczna dla personelu),

— pakiet nr 8: urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,

— pakiet nr 9: maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w trybie CPAP (typu Easy Vent),

— pakiet nr 10: urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.

Szczegółowy opis w zał. nr 2 do oferty (parametry techniczne).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Przelew. Termin płatności do 45 dni.

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), tj.:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 poz. 299). Szczegóły w rozdziale SIWZ XVII: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca obowiązany jest wykazać wykonanie dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zał. 3 do SIWZ, JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa) oraz załączeniem dowodów (na wezwanie) określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zał. 3 do SIWZ, JEDZ część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia lub rodzajowo podobne urządzenia o wartości minimum:

— pakiet nr 1: 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 2: 8000,00 PLN,

— pakiet nr 3: 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 4: 6000,00 PLN,

— pakiet nr 5: 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 6: 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 7: 3000,00 PLN,

— pakiet nr 8: 10 000,00 PLN,

— pakiet nr 9: 2000,00 PLN,

— pakiet nr 10: 20 000,00 PLN.

Ocena warunku według reguły spełnia – nie spełnia.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie żąda spełnienia tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie żąda spełnienia tego warunku.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-07
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-07

10:00

https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, POLSKA

Bez ograniczeń.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zgodnie z przepisem art. 24aa ustawy Pzp:

— ust. 1 – Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienie,

— ust. 2 – Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

1. Dokumenty i oświadczenia niżej wymienione aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej jeśli zostali powołani, spółki);

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. nr 6);

5) dowody określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;

6) dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie katalogu lub opisu technicznego albo innego dokumentu w języku polskim, np. instrukcja obsługi urządzenia (lub w jęz. obcym z tłumaczeniem danego dokumentu na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego ze wskazaniem strony w dokumencie, na której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów Zamawiającego. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy;

7) zgłoszenie wyrobu medycznego, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje, do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) – na żądanie Zamawiającego;

8) instrukcja obsługi urządzenia (urządzeń) w języku polskim;

9) certyfikat CE na zaoferowane urządzenie (urządzenia).

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498).

6. Dokumenty składane przez podmiot zagraniczny.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty o, których mowa w pkt 1 lit. a i lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem albo organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuję się odpowiednio.

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. a, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

6.1. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6 muszą być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach i w trybie określonym w niniejszej SIWZ.

6.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Uwaga: w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:

a. numeru katalogowego / kodu sprzętu będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany numeru katalogowego/kodu;

b. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie wynagrodzenia;

c. wycofania ze sprzedaży niektórych oferowanych elementów przedmiotu umowy – zmiana na urządzenia o parametrach lepszych lub równoważnych technicznie z wycofanymi bez zmiany wynagrodzenia;

d. wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wydłużenie okresu gwarancji;

e. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy;

f. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć albo przewidzieć;

g. zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji przez zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy, którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia;

h. zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane następującymi okolicznościami:

— pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy,

— pojawienie się nowszej technologii wykonania opisanych w Specyfikacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— wystąpienia niebezpieczeństwa, jak kolizja w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie tych kolizji,

— zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami;

i. zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. nieudostępnienia wykonawcy systemu teleinformatycznego lub innego systemu będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do zainstalowania lub uruchomienia sprzętu;

j. zmiany danych stron (m.in. siedziby, adresu, nazwy);

k. omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

l. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu umowy;

m. innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia;

n. zmiany stawki podatku VAT, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

3. Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą stron.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

29 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified