This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew oraz krzewów) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, nasadzenia i objęcia 3-letnią pielęgnacją gwarancyjną w ramach następującego zadania: nasadzenia w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” w parku przy ul. Zakopiańskiej oraz w Parku Jedności przy ul. Królewskiej. Nasadzenie materiału szkółkarskiego będzie miało charakter całodniowej akcji społecznej z mieszkańcami Wrocławia, co będzie wymagało zapewnienia potencjału ludzkiego i sprzętu koniecznego do wykonania zadania. Wykonawca zapewni minimum:

— 14 osób do obsługi akcji w lokalizacji nr 1 – teren zieleni w rejonie parku przy ul. Zakopiańskiej,

— 8 osób do obsługi akcji w lokalizacji nr 2 – Park Jedności przy ul. Królewskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy, załączonym do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1. posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, z należytą starannością:

— co najmniej jedną usługę sadzenia drzew z minimum roczną pielęgnacją gwarancyjną wraz z dostawą materiału roślinnego o wartości, nie mniejszej niż: 170 000,00 PLN brutto,

lub

— co najmniej jedną dostawę drzew o wartości nie mniejszej niż 85 000,00 PLN oraz co najmniej jedną usługę polegającą na sadzeniu drzew z minimum roczną pielęgnacją gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 85 000,00 PLN brutto.

Uwaga:

1) wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania;

2) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca powoływał się na krótsze niż 12-miesięczne okresy należycie wykonanej każdej usługi pielęgnacji gwarancyjnej młodych drzew;

2. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia:

a) kierownikiem prac, który posiada minimum średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa obejmująca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu) oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie przy pracach w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz ukończył kurs obejmujący swym zakresem zagadnienia pielęgnacji drzew ozdobnych;

b) ogrodnikiem z ukończoną szkołą ogrodniczą (zasadniczą lub średnią) lub uczelnią wyższą (kierunek związany z przedmiotem zamówienia), który posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracach związanych z utrzymaniem zieleni.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika prac i ogrodnika.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

II. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty:

a) wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Uwaga: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 lit a i b SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ);

c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy – celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 lit a i b SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Uwaga: Jeżeli ww. wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonane – o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III. Szczegółowy opis dot. warunków i ich spełniania zawiera SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

10:00

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, Sala konferencyjna, parter, pok. 3, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:45

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-626

+48 224587777

+48 224587700

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Sierpień 2020
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

1) O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp. Szczegółowy wykaz dokumentów dot. wykluczenia z postępowania opisuje SIWZ.

2) Zamawiający wyjaśnia, iż wpisując w niniejszym ogłoszeniu pod pkt IV.2.6 okres 2 miesięcy dla terminu związania ofertą ma na myśli – 60 dni.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza – zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy, tj. przed jej podpisaniem – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie stanowiącej 5 % ceny ofertowej (kwota brutto).

4) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 4 300,00 PLN (cztery tysiące trzysta złotych, 00/100).

5) Dotyczy pkt III.1.3 ogłoszenia: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w warunkach dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający zamieścił skrócony opis przedmiotowego warunku. Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi spełniania warunków udziału w postępowaniu opisują postanowienia SIWZ.

6) Szczegółowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określają postanowienia SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-626

+48 224587777

+48 224587700

Main CPV code 77211500

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew oraz krzewów) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, nasadzenia i objęcia 3-letnią pielęgnacją gwarancyjną w ramach następującego zadania: nasadzenia w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” w parku przy ul. Zakopiańskiej oraz w Parku Jedności przy ul. Królewskiej. Nasadzenie materiału szkółkarskiego będzie miało charakter całodniowej akcji społecznej z mieszkańcami Wrocławia, co będzie wymagało zapewnienia potencjału ludzkiego i sprzętu koniecznego do wykonania zadania. Wykonawca zapewni minimum:

— 14 osób do obsługi akcji w lokalizacji nr 1 – teren zieleni w rejonie parku przy ul. Zakopiańskiej,

— 8 osób do obsługi akcji w lokalizacji nr 2 – Park Jedności przy ul. Królewskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy.

End

2020-10-24

Additional information

Ad. pkt II.2.7 ogłoszenia: Wykonywanie nasadzeń w ramach organizacji społecznej akcji sadzenia drzew z mieszkańcami odbędzie się w jednodniowym terminie. Przewidywany termin wydarzenia nastąpi w dniu 10 lub 17 lub 24 października 2020 r. Zamawiający w dniu podpisania umowy wskaże datę wydarzenia + usługa 3-letniej pielęgnacji gwarancyjnej dokonanych nasadzeń.

Start

2020-10-10

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Zatrudnienie na umowę o pracę do realizacji przedmiotu umowy w zakresie wszystkich czynności związanych nasadzeniami i pielęgnacją zieleni – jednej osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej w połowie wymiaru czasu pracy

2

98

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego do wysokości 60 % wartości zamówienia o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, jeżeli polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług na terenach będących lub które wejdą w zarząd ZZM we Wrocławiu.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Grounds maintenance services

Ireland

Value: 160,200 Euro

United Kingdom : Norwich - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Bergen - Floral arrangements

Norway

Value: Not specified