Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie, dowóz oraz dystrybucja posiłków:

— w obiekcie przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu,

— w miejscowości Jastrzębie (w razie ogłoszenia mobilizacji, wojny, stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

— załącznik nr 2 – wzór umowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Istotne dla stron postanowienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.
Wykaz i krótki opis warunków

1) Posiadanie aktualnej decyzji właściwego terytorialnego Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającej bezwarunkowe zatwierdzenie miejsca przygotowywania posiłków, pod względem spełnienia odpowiednich wymagań prawa żywnościowego w zakresie: produkcji posiłków-wyrobów garmażeryjnych od surowca do gotowej potrawy, obrotu napojami i trwałymi środkami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych (dotyczy miejsca gdzie będą przygotowywane posiłki w ramach świadczenia usługi związanej z przedmiotową umową);

2) posiadanie aktualnej decyzji właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającej pojazd/y do przewozu żywności (dotyczy pojazdu/ów, które wykorzystywane będą w ramach usługi związanej z przedmiotową umową);

3) dysponowanie wdrożonym systemem HACCP w zakładzie macierzystym, miejscu przygotowywania posiłków, oraz włączenie przyjętego od Zamawiającego obiektu (pomieszczenia) do wspomnianego systemu HACCP (dotyczy miejsca przygotowania posiłków, gdzie będą przygotowywane posiłki).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
1) Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, opiewającego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-31
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-31

10:30

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, budynek nr 1, Sekcja zamówień publicznych, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Informacje dodatkowe

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej znajdującej się pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/2wog)

2. W związku z ograniczeniem liczby znaków oświadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

3. Ustala się wadium w wysokości: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do 31.8.2020 do godz. 10.00. Szczegóły dotyczące sposobów wniesienia wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia: JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia (jednolity dokument sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) należy złożyć wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV JEDZ jedynie sekcji alfa.

6. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy,znajdującej się pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/2wog)

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w sekcji VI pkt 7, ppkt a–m SIWZ.

9. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy złożyć poprzez platformę.

10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu dostawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe usługi przygotowania, dowozu oraz dystrybucji posiłków, ujęte w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

12. Pozostałe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów znajdują się w sekcji VIII SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Main CPV code 55321000

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

22 days remaining

Total estimated value

PLN 1.8 million

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.8 million

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie, dowóz oraz dystrybucja posiłków:

— w obiekcie przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu,

— w miejscowości Jastrzębie (w razie ogłoszenia mobilizacji, wojny, stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowych).

Award criteria

Termin płatności

30

Wysokość kary umownej

10

60

End

2021-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Canteen and catering services

Norway

Value: 52.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Luton - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derby - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700.0 million Pound Sterling

Norway : Hamar - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Provision of a Catering Service for EMSA (Lot 1) and EMCCDA (Lot 2)

Portugal

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Wolverhampton - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Portugal : Lisbon - Canteen and Cafetaria Services for the EMCDDA and EMSA

Portugal

Value: Not specified