This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne naprawy sprężarek do autobusów marki Volvo i Solaris oraz głowic sprężarek do autobusów marki Mercedes.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera:

1) Wzór Umowy (WU – część II SIWZ);

2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – część III SIWZ),

Które stanowią integralną część SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


Procedura

Warunki otwarcia ofert

2019-04-24

13:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, pok. nr 9 (sala konferencyjna) za pośrednictwem Platformy Przetargowej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Data
2019-04-24
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
3.2021
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe
Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na Platformie Przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Main CPV code 50116000

Bidding information

Bidding deadline

24 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 123,300

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 123,300

Przedmiotem umowy są sukcesywne naprawy sprężarek do autobusów marki Volvo i Solaris oraz głowic sprężarek do autobusów marki Mercedes wyszczególnionych w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

Zakres technologiczny naprawy określa Załącznik nr 2 do umowy.

End

2021-06-30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Rochford - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Beverley - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : The Docks - Exhibition, fair and congress organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified