Tender description

Przed. zamów. są usługi w zakr. obsług technicznych i napraw bieżących pojazd. służb. marki BMW dolnośl. policji – zlec. przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu.

Szczegół. warunki realizacji zamów. zam. określił w Istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 2 do SIWZ; IPU). Wykaz pojazdów służbowych określa (zał. nr 1A do SIWZ). W myśl § 4 ustęp 5 IPU (zał. nr 2 do SIWZ) Wyk. zawierając umowę zobowiązuje się do wykonania usługi przy pomocy personelu posiadaj. odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie wszelkich prac z tym związanych, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu marki BMW w tym zakresie. Zam. wymaga więc m.in., aby przed. zam. był realizowany przez Wykonawcę przy pomocy pracowników (personelu), którzy(-y) posiadają(-a) certyfikat BMW Group Polska poświad. kwalifikacje pracowników (personelu) w zakr. napraw pojazdów marki BMW, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu marki BMW w tym zakr.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 PLN, zgodnie z § 4 ust. 9 IPU.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków.
Warunki realizacji umowy

Rozdział VI SIWZ: Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik numer 2 do SIWZ), które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią Istotnych postanowieniach umowy (dalej: IPU), uwzględniając wszystkie warunki realizacji zamówienia w cenie swojej oferty. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia (umowy) na warunkach określonych przez Zamawiającego w IPU i załącznikach, zwł. załączniku nr 1A do SIWZ.

Potwierdzeniem akceptacji warunków realizacji zamówienia będzie dla Zamawiającego oświadczenie zawartego w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).

Wykaz i krótki opis warunków

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający – nie określa warunków.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Zamawiający szczegółowo określił podstawy wykluczenia Wykonawcy w pkt 2 w rozdziale VII SIWZ, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp, oraz warunki udziału w post. w pkt 3–6 w rozdz. VII SIWZ.

Zamawiający informuje Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, że szczegółowo wymienił dokumenty i oświadczenia i ich formę składane wraz z ofertą (pkt 1 w rozdz. IX SIWZ) oraz dokumenty i oświadczenia i ich formę składane na wezwanie Zam. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post. (pkt 2.1 w rozdz. IX SIWZ) oraz dokumenty i oświadczenia i ich formę składane na wezwanie Zam. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (pkt 2.2–2.5 w rozdz. IX SIWZ).

Zamawiający informuje Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, że w punkcie 5, 6 i 7 w rozdziale I SIWZ oraz w rozdziale XII SIWZ – wskazał sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym oraz osoby uprawnione do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami, a także informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty w postaci elektronicznej i jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz do prawidłowego sporządzenia i przekazania wymaganych oświadczeń i dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wskazanie sposobu porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym oraz osób uprawnionych do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami.

5.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, to jest przy użyciu:

5.1.1. systemu miniPortal: (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i platformy ePUAP: (https://epuap.gov.pl/wps/portal),

5.1.2. skrzynki podawczej (ESP) ePUAP Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/37t00alni2),

5.1.3. poczty elektronicznej – adres e-mail: [email protected]

5.2. Uwaga!!! Wykonawca, ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, składając ofertę bezwarunkowo akceptuje i przyjmuje warunki korzystania z systemu miniPortal ePUAP, szczegółowo określone w instrukcji-użytkownika-systemu-miniPortal-ePUAP, udostępnionej na miniPortalu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „E-Zamówienia/miniPortal/ instrukcja użytkownika systemu miniPortal ePUAP”: (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf) oraz w regulaminie platformy ePUAP: (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania)

5.2.1. Uwaga!!! Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia – przed sporządzeniem i przesłaniem oferty za pośrednictwem systemu miniPortal na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – ma obowiązek zapoznać się z wiążącymi go w niniejszym postępowaniu postanowieniami instrukcji-użytkownika-systemu-miniPortal-ePUAP oraz regulaminu platformy ePUAP.

5.3. Uwaga! Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto ePUAP na platformie ePUAP. Za pośrednictwem systemu miniPortal ePUAP na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Wykonawcy mają wtedy dostęp do dwóch formularzy na platformie ePUAP:

5.3.1. formularz do komunikacji;

5.3.2. formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

Pozostałe wymagania – punkty 5.4–7 rozdział I SIWZ.Procedura

Data
2020-06-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-25

11:30

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pokój 131).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert – systemu miniPortalu ePUAP i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Czas lokalny
10:00
Notice number in the OJ S
2020/S 093-222320
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Rozdział XIX SIWZ: Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy).

8. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

10. Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail: [email protected] tel. +48 224587801 (http://www.uzp.gov.pl) faks +48 224587800.

14. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail [email protected] tel. +48 224587801, faks +48 2245878 00 (http://www.uzp.gov.pl)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19 Main CPV code 50112100

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki BMW garnizonu dolnośląskiego policji – zleconych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu.

2. Postępowanie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ postępowanie dotyczy usługi świadczonej dla określonej jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu, oraz nie ogranicza ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SIWZ; dalej: IPU). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

3.1. w przypadku obsługi technicznej podstawowej – diagnostykę pojazdu oraz wymianę zużytych filtrów oraz płynów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie wynikającej z zaleceń producenta danej marki;

3.2. w przypadku obsługi technicznej rozszerzonej – diagnostykę pojazdu oraz wymianę zużytych części mechanicznych i elektrycznych oraz płynów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie wynikającej z zaleceń producenta danej marki;

3.3. w przypadku naprawy bieżącej – diagnostykę pojazdu oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych będących konsekwencją awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

4. Uwaga! Wykaz pojazdów służbowych objętych usługą w ramach przedmiotu zamówienia określa (załącznik nr 1A do SIWZ). Przy czym wskazana ilość i rodzaj pojazdów ma charakter szacunkowy, a faktyczna ich liczba podlegająca usługom będzie zależna od ilości zaistniałych awarii oraz gospodarki transportowej jednostek policji, szczególnie w zależności od ilości i rodzaju nabywanych pojazdów lub wycofywanych z eksploatacji.

5. Uwaga! W myśl § 4 ustęp 5 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zawierając umowę zobowiązuje się do wykonania niniejszej usługi przy pomocy personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie wszelkich prac z tym związanych, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu marki BMW w tym zakresie. Zamawiający wymaga więc m.in., aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Wykonawcę przy pomocy pracowników (personelu), którzy(-y) posiadają(-a) certyfikat BMW Group Polska poświadczający kwalifikacje pracowników (personelu) w zakresie napraw pojazdów marki BMW, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu marki BMW w tym zakresie.

7. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W opinii Zamawiającego wykonywanie czynności w toku realizacji usługi naprawy nie wymaga występowania pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.). Umowa o świadczenie usługi jest umową starannego działania. Jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Sposób określenia obowiązków w takiej umowie różni się od umowy o pracę, której charakterystyczną cechą jest podporządkowanie pracownika, przejawiające się w sprecyzowaniu zakresu czynności przez pracodawcę, a nie pracownika. Zawierając umowę o świadczenie usług strony mogą się umówić, że o sposobie wykonania usługi zdecyduje jej Wykonawca. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej nie może zachodzić typowe dla stosunku pracy podporządkowanie i kierownictwo pracodawcy użytkownika (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, LEX nr 1771001 z 5.8.2015, sygn. III AUa 353/15).

Pozostałe informacje – patrz rozdział II SIWZ.

Award criteria

Długość okresu udzielonej gwarancji (w miesiącach)

30

Zatrudnienie na umowę o pracę na pełnym etacie jednego pracownika przez okres realizacji umowy

10

60

Main site or place of performance

Garnizon dolnośląski policji

Additional information

Wykonawca zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 600,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Patrz rozdział IV SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone