Tender description

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i jednostek organizacyjnych Gminy WyszkówProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 196-444350

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) wykluczenia odwołującego,

4) odrzucenia oferty odwołującego,

5) opisu przedmiotu zamówienia,

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec innych czynności – w terminie 10 dni - od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

10. Szczegóły określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 22587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 22587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

jw.

Warszawa

Main CPV code 09310000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wyszków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zakup i dostawa energii elektrycznej

Main site or place of performance

Gmina Wyszków

SIMILAR TENDERS

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Technical Assistance for the Gambia Sustainable Energy Project

Luxembourg

Value: 2.9 million Euro

United Kingdom : Wakefield - Public utilities

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : London - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Tallaght - Technical analysis or consultancy services

Ireland

Value: 560,000 Euro

United Kingdom : Beverley - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.6 million Pound Sterling

Austria : Klagenfurt - Water meters

Austria

Value: Not specified

United Kingdom : Devizes - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 billion Pound Sterling