Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Szacowana ilość dostawy energii wynosi 4 800 MWh.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych według cen jednostkowych netto, określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia oraz wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych.

2. Cena jednostkowa określona w ust. 1 może ulec zmianie w drodze aneksu w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej mogą zostać powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

3. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

4. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

6. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.

1. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze.

2. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Za przekroczenie terminów płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

4. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię elektryczną.

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 6482302807.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .........................

7. Do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

8. Wykonawca będzie wystawiał osobne faktury dla punktów poboru opisanych w SIWZ.

1. Umowa wchodzi w życie 1.12.2020.

2. Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

3. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru z powodu braku zapotrzebowania na energię elektryczną i nie stanowi to rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia będą wszystkie punkty poboru. Umowa obejmie nowopowstałe punkty poboru na takich samych warunkach jak pozostałe.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie stawia się warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. oświadczenia Wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2. informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4. koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument równoważny do polskiego KRS/CEIDG lub wskaże adres internetowej ogólnodostępnej i bezpłatne bazy danych, z której Zamawiający mógłby samodzielnie pobrać te dokumenty.

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 i 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie stawia się warunku w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-07
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-07

13:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B60 poprzez odszyfrowanie ofert na platformie Zamawiającego wskazanej w specyfikacji.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B6.

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov/kio

Informacje dodatkowe

Wadium wynosi 30 000 PLN.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty stanowiący załącznik nr 1;

2) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 2 (pakiet).

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. art. 24 aa.

Czas związania ofertą 60 dni.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28 Main CPV code 09300000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zabrze

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 r., nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Szacowana ilość dostawy energii wynosi 4 800 MWh.

Additional information

Termin wykonania

1.12.2020 do 30.11.2021.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 40.0 million Denar

Cyprus : Larnaca - Solar photovoltaic modules

Cyprus

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Herøy - Electricity

Norway

Value: 2.9 million Norwegian Krone

North Macedonia : Gevgelija - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 189,885 Euro

Ireland : Dublin - Electrical engineering installation works

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.5 million Pound Sterling