Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych) i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);

b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

17.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

17.2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

17.3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

17.4. Wykonawcy, występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.5. Zmiany w umowie. Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

5.4.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 ppkt 3 SIWZ, jeżeli:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 600 Mg przez okres co najmniej 4 miesięcy;

2) prowadzi instalację komunalną wskazaną w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego, zgodnie z uchwałą nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 r. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012–2017”;

3) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. minimum 1 osobą obsługującą legalizowaną wagę przemysłową.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży dokumenty o których mowa w punkcie 6.4 SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, na potwierdzenie których wykonawca złoży oświadczenie wstępne – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej

— określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.3.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt 1 SIWZ, jeżeli:

1) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji komunalnej na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);

2) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);

na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

13:00

Pokój nr 20 Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15/20, 68-100 Żagań, POLSKA

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia);

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Santander O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101

9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

9.7. Wadium wniesione w inne formie niż pieniężna wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). Oryginał dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (gwaranta) składny jest przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji, jako załącznik.

9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.10. Z wadium wniesionego w pieniądzu oraz w innych formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 Pzp, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Precise information on deadline(s) for review procedures

18.1. Środki ochrony prawnej unormowane są w dziale VI art. 179 – 198 g ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.zup.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

12 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Żagań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych) i segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żagań o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);

b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych o kodach:

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 20 01 40 – metale, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 16 01 03 – zużyte opony, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04 – odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie miasta Żagań i odebranych przez podmiot świadczący usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Żagań o statusie miejskim. Odpady podlegające obowiązkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mogą zostać zagospodarowane wyłącznie w instalacji komunalnej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy użyciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wskazanej na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez wykonawcę i wskazana w ofercie nie będzie w stanie przyjąć odpadów podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady komunalne na koszt wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów komunalnych do innej instalacji na odległość od gminy Żagań o statusie miejskim większą niż odległość instalacji wykonawcy, wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych.

Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady na instalację komunalną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–21.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. Kwit wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady, wagę brutto, tarę, wagę netto, nr kwitu wagowego.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale SIWZ.

Main site or place of performance

gmina Żagań o statusie miejskim

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Malta : Valetta - Office, school and office equipment cleaning services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Newtown St Boswells - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Cleaning Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: 660,000 Euro

United Kingdom : Beverley - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 198,000 Pound Sterling

United Kingdom : Solihull - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 310.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Sewer cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 135.0 million Pound Sterling