Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

— odbiorze odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach,

— zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,

— zagospodarowaniu w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodach: 20 01 35*, 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 20 01 31*, 20 01 32 Przeterminowane leki, 20 01 28, 1501 10* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

Szczegółowy opis w SIWZ

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

17.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

17.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

17.3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

17.4. Wykonawcy, występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.5. Zmiany w umowie. Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

5.4.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt.3) SIWZ, jeżeli:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

Okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę

Polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych wykonaną na rzecz

Właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 4 miesięcy, o masie

Łącznej minimum 1300 Mg, o łącznej wartości minimum 800.000,00 zł.

2)) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów

Komunalnych,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych

Odpadów komunalnych,

— co najmniej jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do

Mycia i dezynfekcji pojemników,

— co najmniej dwoma pojazdami o pojemności załadunkowej min. 6,5m3, przystosowanymi

Do odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Pojazdy te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska

Z dnia 11 stycznia 2013 roku;

— dysponuje bazą transportowo-magazynowa na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim

Lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Żagań w celu zgromadzenia

Niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się: pomieszczenie/a

Administracyjno-socjalne dla pracowników; zaplecze biurowe dla pracownika/ów

Odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia;

Miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów

Komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z

Obowiązującymi przepisami;

Miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów

Komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz

Zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi

Przepisami;

Legalizowana samochodowa waga najazdowa – w przypadku, gdy na terenie bazy

Następuje magazynowanie odpadów;

Punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejscem do mycia i dezynfekcji

Pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do

Gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są wykonywane

Przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo –

Transportowej.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży dokumenty o których mowa w punkcie 6.4. SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, na potwierdzenie których Wykonawca złoży Oświadczenie wstępne –Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

Wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej

— określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.3.3.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. ppkt1) SIWZ., jeżeli:

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Komunalnych os właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,

Prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żagań, zgodnie z ustawą z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze

Zmianami) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2) posiada wpis do Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce

Odpadami, o których mowa w art. 49 ust.7 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

(tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.701 z póz. zm.), prowadzonego przez Marszałka

Województwa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

4) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz

Odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na

Miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14

Grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701 ze. zm.);

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

14:00

Pokój nr 20 Urząd Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15/20 Żagań 68-100

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

Dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

Określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeżeli

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia),

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn

Leżących po stronie Wykonawcy.

2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z

Przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów

Potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o

Którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie

Omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania

Oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Santander O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101

9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

9.7. Wadium wniesione w inne formie niż pieniężna wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Oryginał dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta) składny jest przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załącznik.

9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.10. Z wadium wniesionego w pieniądzu oraz w innych formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim

Precise information on deadline(s) for review procedures
18.1. Środki ochrony prawnej unormowane są w dziale VI art. 179-198 g ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 18.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 18.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 18.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 18.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 18.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 18.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.zup.gov.pl

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

7 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Żagań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

— odbiorze odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach,

— zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,

— zagospodarowaniu w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodach: 20 01 35*, 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 31*, 20 01 32 Przeterminowane leki,

20 01 28, 1501 10* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

3.2. Przedmiot umowy ma być realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu określonego w:

− uchwale Nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z 14.07.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim;

− uchwale Nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań z 14.07.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

− uchwale Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań z 26.02.2016 r. ze zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu.

3.3. Dane dotyczące Gminy Żagań o statusie miejskim:

a) powierzchnia Gminy Żagań o statusie miejskim wynosi 4038 ha.

b) dane wg stanu na dzień 30.06.2020r.:

— liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Żagań – 2676 nieruchomości,

— liczba mieszkańców miasta Żagań segregujących odpady, objęta systemem gospodarki odpadami - 20586 osób.

c) ilość odpadów komunalnych odebrana od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Żagań w I półroczu 2020 r. – 3496,26 Mg, z tego:

— niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) stanowiły 2064,34 Mg

— selektywnie zebrane odpady komunalne - 1431,92 Mg (z tego: opakowania z papieru i tektury 181,58 Mg, opakowania ze szkła 259,66 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 255,98 Mg, bioodpady 467,82 Mg, meble i inne odpady wielkogabarytowe 126,24 Mg, oraz odpady budowlane i remontowe – 139,76 Mg, zużyte opony- 0,88Mg).).

d) ilość odpadów segregowanych zebrana w PSZOK w I półroczu 2020 r. – 318,108 Mg:

— odpady wielkogabarytowe(kod 20 03 07)—142,98 Mg,

— odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01)- 8,52 Mg,

— opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) -4,96 Mg,

— opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) -1,76 Mg,

— opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 1,98 Mg,

— zużyte opony (kod 16 01 03) – 12,66 Mg,

— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01)- 133,74 Mg,

— zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod 20 01 35, kod 20 01 36) – 11,48 Mg,

— metale (kod 20 01 40)- 0,35 Mg.

e) likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenie miasta Żagań w 2019 r. – 45 szt., odpady zebrane podczas likwidacji - 7 Mg.

Wskazane wyżej dane należy traktować jako ilości orientacyjne.Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo dodatkowego wynagrodzenia z tytułu osiągnięcia innych wielkości. Wykonawca powinien przy obliczaniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje, wziąć pod uwagę uwarunkowania i wymogi prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprawdzić charakterystykę terenową, rodzaj zabudowy i inne, na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Main site or place of performance

Gmina Żagań o statusie miejskim

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chester - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Services related to water pollution

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Paisley - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.6 million Pound Sterling

Belgium : Brussels - Support to the Implementation of EU Environmental Technology Verification (ETV) Scheme — Establishment of Secretariat

Belgium

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling