Tender description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – budowa dwóch zbiorników małej retencji w leśnictwie Krupski Młyn. Numer referencyjny zadania: 02-14-1.1-01 oraz 02-14-1.1-10.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część I – zbiornik Krupski Młyn 1, numer referencyjny zadania 02-14-1.1-01 zlokalizowany w oddziale nr 360-j w leśnictwie Krupski Młyn w ramach inwestycji planuje się budowę zbiornika małej retencji, w sąsiedztwie niewielkiego oczka wodnego o powierzchni 550 m

2

.

Część II – zbiornik Krupski Młyn 2, numer referencyjny zadania 02-14-1.1-10.

zlokalizowany w oddziale nr 358-c w leśnictwie Krupski Młyn

w ramach inwestycji planuje się budowę zbiornika małej retencji, na śródleśnej łące na terenie lasu gospodarczego. Planowany zbiornik będzie zasilany w wodę z rowu melioracyjnego nr MP18-31.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 187-421605

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP.

Dokumenty

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy jako wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ, JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ składa każdy z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega, oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ, należy wypełnić dla każdej części.

f) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, nie zaleganie z opłacaniem podatków,

h) zaświadczenie ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

i) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

k) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

l) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

m) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp,

n) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dokumenty, o których mowa w lit. f – n obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP zamiast dokumentów:

1) o których mowa lit. f) -h) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

2) o których mowa lit. i) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

— Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla części I - 15.000,00 PLN,

dla części II - 20.000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Main CPV code 45200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zawadzkie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część I – zbiornik Krupski Młyn 1, numer referencyjny zadania 02-14-1.1-01

Value

PLN Not specified

Część I – zbiornik Krupski Młyn 1, numer referencyjny zadania 02-14-1.1-01

W ramach inwestycji planuje się budowę zbiornika małej retencji, w sąsiedztwie niewielkiego

Oczka wodnego o powierzchni 550 m

2

.

Planowana inwestycja będzie polegała na mechanicznym poszerzeniu czaszy zbiornika. Powiększenie obejmie grunty upraw leśnych . Wydobyty grunt częściowo zostanie użyty do ukształtowania terenu leżącego w bezpośrednim jego sąsiedztwie, a częściowo zostanie odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Układ hydrauliczny pozostanie bez zmian, zbiornik będzie nadal zasilany w wodę z rowu Kokockiego, po jej podpiętrzeniu przez projektowany próg .

Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję.

Zbiornik ziemny, podpoziomowy. Skarpy ubezpieczone częściowo materacami gabionowymi wypełnionymi kamieniem hydrotechnicznym i kamieniem hydrotechnicznym luzem .

— powierzchnia terenu zajętego pod zbiornik → Fzb = 0,39 ha,

— poziom zw. wody NPP → 230,20 m npm,

— powierzchnia lustra wody przy N.P.P. → Fzal.= 3292 m

2

— pojemność wody w zbiorniku przy N.P.P. → Vzb = 3978 m

3

— średnia głębokość zalewu → h= 1.3 m,

— nachylenie skarp wewnętrznych → 1: 2, 1:2,5,

— długość zbiornika → 123,0 mb,

— średnia szerokość zbiornika → 43,0 mb,

— podniesiony teren wokół zbiornika ok. 0,50 m → 231,20 m npm,

Budowla ujęciowa: próg na rowie Kokockim km 8+762.

Próg z dwóch koszy gabionowych o wymiarach 220 x 100 x 100 z siatki stalowej spawanej. Kosze wypełnione kamieniem hydrotechnicznym 80/120 mm . Na ścianie od strony dolnej wody pas folii tłoczonej PEHD. (folii kubełkowej):

— próg o stałej wysokości piętrzenia → 230,20 m npm,

— wysokość progu → 0,40 m.

Rów doprowadzający wodę do zbiornika z rowu Kokockiego w km 8+772:

— rów o parametrach szerokość dna 0,60 m, nachylenie skarp 1:n = 1:1,5 średnia głębokość 1,30 m, długość 16 mb,

— zabezpieczona stopa skarpy podwójną żerdzią drewnianą średnicy 120-150 mm mocowaną do dna kołkami faszynowymi dn 80 mm o długości 1 m. Kołki zabijane w rozstawie co 0,50 m,

— na skarpach humus gr.10 cm + obsiew mieszanką traw.

Na rowie:

przepust P-1 dn 600 mm L= 8,0 m z żelbetowymi przyczółkami dokowymi:

— rzędne: wlot 229,80 m npm: wylot 229,70 m npm.

Budowla zrzutowa:

— przelewu stałego o rzędnej korony 230,20 m npm i długości 25,50 mb szer.1,80 m – 0,80 m

Ubezpieczony w dnie narzutem kamiennym, a na skarpach płytami ażurowymi,

— wylot do rowu Kokockiego w km 8 + 664 na rzędnej 230,05 m npm.

Urządzenia towarzyszące:

A/ Przepust P-2 na rowie Kokockim w km 8+630:

▪ rura stalowa spiralnie karbowana o profilu łukowo-kołowym,

▪ Hn = 0,40 m - wysokość naziomu,

▪ Si = 1,44 m - rozpiętość w świetle,

▪ Hi = 0,97 m - wysokość w świetle,

▪ A = 1,10 m

2

- pole przekroju poprzecznego w świetle,

▪ Lg = 6,50 m - długość górą,

▪ Ld = 8,50 m - długość dołem.

Rów przydrożny

— rów o parametrach szerokość dna 0,60 m, nachylenie skarp 1:n = 1:1,5 średnia głębokość 0,9 m,

długość 96,5 mb,

— zabezpieczenie stopy skarpy podwójnymi żerdziami wspartymi o kołki faszynowe zabite w grunt w rozstawie co 0,50 m,

— przepust P-3 z rur betonowych dn 600 mm L= 8,0 m,

— rzędne: wlot 230,00 m npm, wylot 229,90 m npm,

— korona drogi 231,00.

Drogi i place

— nawierzchnia tłuczniowa drog i placow → powierzchnia F = 2081,3 m

2

– w-wa dolna gr 20 cm tłuczeń granulacji 31,6-63 mm,

– w-wa górna gr 10 cm tłuczeń granulacji 0-31,5 mm + miał kamienny granulacji 0-4 mm gr. 3-5 cm.

Yes

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Main site or place of performance

Nadleśnictwo Zawadzkie, Leśnictwo Krupski Młyn, oddział 360-j

Award criteria

cena

60

okres gwarancji

40

Część II – zbiornik Krupski Młyn 2, numer referencyjny zadania 02-14-1.1-10.

Value

PLN Not specified

Część II – zbiornik Krupski Młyn 2, numer referencyjny zadania 02-14-1.1-10.

W ramach inwestycji planuje się budowę zbiornika małej retencji, na śródleśnej łące na terenie lasu gospodarczego. Planowany zbiornik będzie zasilany w wodę z rowu melioracyjnego nr MP18-31.

Z uwagi na niewielką jego zlewnię dodatkowo połączono zbiornik z rowem Kokockim.

Planowana inwestycja będzie polegała na mechanicznym wykopie czaszy zbiornika na podmokłej łące.

Wydobyty grunt częściowo zostanie użyty do ukształtowania terenu leżącego w bezpośrednim jego sąsiedztwie, a częściowo odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Wywóz odbywał się będzie drogami leśnymi na odległość 3 km w jedna stronę.

Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję.

Zbiornik - ziemny, podpoziomowy. Skarpy ubezpieczone częściowo materacami gabionowymi wypełnionymi kamieniem hydrotechnicznym i kamieniem hydrotechnicznym luzem .

— powierzchnia terenu zajętego pod zbiornik → Fzb = 0,67 ha

— poziom zw. wody NPP → 231,00 m npm,

— powierzchnia lustra wody przy N.P.P. → Fzal.= 5 834,0 m

2

,

— pojemność wody w zbiorniku przy N.P.P. → Vzb = 6 608 m

3

— średnia głębokość zalewu → h= 1,2 m,

— nachylenie skarp wewnętrznych → 1: 2 / 1:2,5,

— długość zbiornika → 150,0 mb,

— średnia szerokość zbiornika → 51,0 mb.

Budowla ujęciowa: próg na rowie Kokockim km 9+474.

Próg z koszy gabionowych 300 x 100 x 150 z siatki stalowej spawanej. Kosze wypełnione kamieniem hydrotechnicznym 80/120 mm . Na ścianie czołowej pas folii tłoczonej PEHD.

— próg o stałej wysokości piętrzenia → 231,70 m npm,

— wysokość progu → 0,70 m.

Budowla zrzutowa

— przelew stały w formie rowu Rw-1 o szerokości 1,80-0,12 m o rzędnej korony 231,20m npm i

długości 25,0 mb, poniżej odcinek o szerokości 1,2 m -0,60 m o dł. 10 m, kolejny o szerokości 0,60 m o długości 118,0 mb;

— wylot do rowu MP 18-31 na rzędnej 231,10 m npm.

Projekt wykonawczy: „ Zbiornik małej retencji Krupski Młyn 2 nr 02-14/p/01/UE/a/10-10 zlokalizowany w oddziale nr 358c w leśnictwie Krupski Młyn”

Urządzenia towarzyszące:

– przepust P-1 (hm rowu 0+08,7) z rur stalowych średnicy 800/580mm i długości L= 8,5 mb,

rzędna wlotu → 231,13 m npm,

rzędna wylotu → 231,10 m npm,

rzędna korony drogi → 232,10 m npm.

Rów Rw-1 doprowadzający wodę do zbiornika z rowu Kokockiego w km 9+479:

— rów o parametrach szerokość dna 0,60m, nachylenie skarp 1:n = 1:1 i 1:1,5 średnia głębokość 1,00m długość 238,0 mb, spadek i= 0,2 % row ubezpieczony;

— stopa skarpy podwójna żerdź średnicy 120 mm wsparta na kołkach faszynowych fi 80 mm o dł. 1,0m zabijanych w rozstawie co 0,50 m;

— skarpa humus gr. 10 cm + obsiew mieszanka traw.

Rzędna początkowa → 231,00 m npm (wlot do zbiornika),

Rzędna końcowa → 231,55 m npm (ujęcie wody na rowie Kokockim).

Urządzenia towarzyszące:

– rurociąg R-1 (hm rowu 5+34,3) średnicy 400 mm L=10,0 mb zakończony przyczółkami dokowymi:

przyczółek wlotowy z kratą i zamknięciem szandorowym,

rzędna wlotu → 231,55 m npm,

rzędna wylotu → 231,45 m npm;

_ przepust P-2 (hm rowu 4+16,5) z rur betonowych dn 500 mm L= 6,0 mb z przyczółkami dokowymi

Rzędna wlotu → 231,24 m npm

Rzędna wylotu → 231,20 m npm

Rzędna korony drogi → 232,20 m npm

Rów Rw-2 doprowadzający wodę do zbiornika z rowu MP 18-31

— rów o parametrach szerokość dna 0,60m, nachylenie skarp 1:n = 1:1,5 średnia głębokość 0,80 m długość 39,0 mb, spadek i= 0,2 % row ubezpieczony:

— stopa skarpy podwójna żerdź średnicy 120 mm wsparta na kołkach faszynowych fi 80 mm o dł. 1,0m zabijanych w rozstawie co 0,50 m,

— skarpa humus gr.10 cm + obsiew mieszanka traw.

Rzędna początkowa → 231,35 m npm.

Rzędna końcowa → 231,42 m npm.

Drogi i place:

— nawierzchnia tłuczniowa dróg i placów → powierzchnia F = 2488,6 m

2

,

– w-wa dolna gr 20 cm tłuczeń granulacji 31,6-63 mm,

– w-wa górna gr 10 cm tłuczeń granulacji 0-31,5 mm + miał kamienny granulacji 0-4 mm, gr. 3-5 cm

Yes

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Main site or place of performance

Nadleśnictwo Zawadzkie, Leśnictwo Krupski Młyn, oddział 358-c

Award criteria

cena

60

okres gwarancji

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Valldal - Construction work

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Ohrid - Surface work for streets

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.0 million Denar

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling