This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest asysta techniczna, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez miasto Zduńska Wola” w okresie od 30.9.2020 do 31.8.2024.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny, ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umów, dopuszczalne zmiany umów oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w załączniku nr 3A – 3D do SIWZ.

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z rozdziałem III pkt 9 SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie (https://espd.uzp.gov.pl/)

Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt II.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt II.1.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4:

1) lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) lit. d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ciąg dalszy sekcja III.1.2.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt II.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

10:30

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 5 pokój 503.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu portalu (https://platformazakupowa.pl)

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-15
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących asystę techniczną (helpdesk), o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 53 950,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) przed upływem terminu składania ofert w tym:

— część 1 – 26 500,00 PLN,

— część 2 — 450,00 PLN,

— część 3 – 10 500,00 PLN,

— część 4 – 16 500,00 PLN.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 72611000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zduńska Wola

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania oprogramowania oświatowego autorstwa firm Vulcan Sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer S.A.

Value

PLN Not specified

Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania oprogramowania oświatowego autorstwa firm Vulcan Sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer S.A.

1. Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania oprogramowania oświatowego autorstwa firm Vulcan Sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer S.A.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ.

End

2024-08-31

Start

2020-09-30

Main site or place of performance

Teren miasta Zduńska Wola, POLSKA

Award criteria

Szkolenie (S)

20

Portal internetowy (PI)

20

60

„Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania obejmujące oprogramowanie do obsługi Rady Miasta eSesja autorstwa firmy MW Concept Sp. z o.o.”

Value

PLN Not specified

„Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania obejmujące oprogramowanie do obsługi Rady Miasta eSesja autorstwa firmy MW Concept Sp. z o.o.”

1. Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania obejmujące oprogramowanie do obsługi Rady Miasta eSesja autorstwa firmy MW Concept Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ.

End

2024-08-31

Start

2020-09-30

Main site or place of performance

Teren miasta Zduńska Wola, POLSKA

Award criteria

Szkolenie (S)

20

Portal internetowy (PI)

20

60

Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania obejmujące oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów oraz portalu z elektronicznymi usługami dla interesantów autorstwa firmy Comarch

Value

PLN Not specified

Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania obejmujące oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów oraz portalu z elektronicznymi usługami dla interesantów autorstwa firmy Comarch

1. Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania obejmujące oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów oraz portalu z elektronicznymi usługami dla interesantów autorstwa firmy Comarch Polska S.A.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ.

End

2024-08-31

Start

2020-09-30

Main site or place of performance

Teren miasta Zduńska Wola, POLSKA

Award criteria

Szkolenie (S)

20

Portal internetowy (PI)

20

60

„Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania oprogramowania Back-Office Micomp Eurobudżet oraz KAN autorstwa firmy Micomp Systemy Komputerowe”

Value

PLN Not specified

„Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania oprogramowania Back-Office Micomp Eurobudżet oraz KAN autorstwa firmy Micomp Systemy Komputerowe”

1. Asysta techniczna, usługa serwisowa oraz usługi utrzymania oprogramowania Back-Office Micomp Eurobudżet oraz KAN autorstwa firmy Micomp Systemy Komputerowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ.

End

2024-08-31

Start

2020-09-30

Main site or place of performance

Teren miasta Zduńska Wola, POLSKA

Award criteria

Szkolenie (S)

20

Portal internetowy (PI)

20

60

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Time accounting or human resources software package

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Bergen - Unmanned underwater vehicles

Norway

Value: Not specified

Sweden : Stockholm - Document management services

Sweden

Value: 6.0 million Swedish Krona

Norway : Skien - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Dundee - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling