This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podzielony został podzielony na zadania

i obejmuje:

— zadanie nr 1 – wdrożenie e-usług,

— zadanie nr 2 – dostawa wymaganej infrastruktury,

— zadanie nr 3 – usługa kolokacji i supportu technicznego w CPD.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera zał. nr 4 oraz 3 do SIWZ.

4. Kod i nazwa zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV): w II.2.4.

5. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w załączniku nr 4 do SIWZ (OPZ).

6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, liczony od daty zawarcia umowy:

— I – do 60 dni,

— II – do 4 m-cy,

— III – do 9 m-cy,

— IV – do 12 m-cy,

— V – w terminie nie dłuższym niż do 30.9.2021 r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie wyznacza warunku w ww. zakresie.

Cd. III.1.3 – minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7. Specjalista ds. metadanych oraz dyrektywy INSPIRE – minimum 1 osoba:

— posiada wykształcenie wyższe kierunkowe geodezyjne lub kartograficzne lub geoinformatyczne lub geograficzne lub gospodarczo przestrzenne,

— posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w zakresie bazodanowej, usług i rozwiązań informatycznych, która realizowała systemy informacji przestrzennej,

— realizowała co najmniej 1 projekt dotyczący wykonania harmonizacji zbiorów danych przestrzennych do zgodności z dyrektywą INSPIRE, w tym wymaganiami specyfikacji danych INSPIRE – INSPIRE Data Specifications.

8. Specjalista ds. szkoleń – co najmniej 1 osoba:

— posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub instruktaży i brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w zakresie wdrażania narzędzi GIS wraz z e-usługami, podczas których w każdym z projektów przeszkoliła co najmniej 15 uczestników w zakresie obsługi wdrożonych narzędzi GIS oraz e-usług.

Warunki realizacji umowy
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. Zdolność techniczna.

Wykonawca musi się wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie:

1. co najmniej 3 (trzy) zamówienia (dostawy i wdrożenia) polegające na utworzeniu lub rozbudowie geoportalu, o co najmniej 5 (pięć) z niżej wymienionych e-usług:

— e-usługa udostępniania PZGiK zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne

i kartograficzne,

— e- usługa udostępniania PZGiK zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne,

— e-usługa związana z obsługą Wykonawców prac geodezyjnych,

— e-usługa związana z zapytaniami komorniczymi,

— e-usługa związana z obsługą rzeczoznawców majątkowych,

— e-usługa związana z przyjęciem wniosku o usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto (sto tysięcy złotych 00/100);

2. co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie systemu informatycznego (sprzęt oraz oprogramowanie) o wartości co najmniej 7 000 000,00 PLN (siedem milionów złotych 00/100);

3. co najmniej 3 (trzy) zamówienia (dostawy i wdrożenia) polegające na uruchomieniu usług danych przestrzennych WFS i WMS obejmujące następujące zagadnienia:

1) przetworzenie danych przestrzennych z wielu źródeł,

2) uruchomienie serwera usług OGC,

3) nadzór nad działaniem serwera usług OGC – o wartości 100 000,00 PLN brutto każde z wymienionych zamówień;

4. co najmniej 3 (trzy) zamówienia (dostaw i wdrożeń) polegające na utworzeniu portalu metadanych, obejmujące następujące zagadnienia:

1) uruchomienie metadanych wymaganych dyrektywą INSPIRE,

2) implementacja utworzonych danych na portalu metadanych,

3) uruchomienie serweru CSW oraz przekazanie do GUGiK,

4) uruchomiony portal musi prezentować część opisową metadanych oraz zasięg przestrzenny opisywanego zbioru;

5. 2 (dwa) zamówienia (dostawy i wdrożenia) polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej, w tym 1 o wartości 1 500 000,00 PLN brutto

(jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) – podana wartość obejmuje dostawę lub wykonanie systemu, jego wdrożenie oraz świadczenia gwarancyjne, natomiast nie obejmuje dostawy, instalacji i świadczeń gwarancyjnych w zakresie sprzętu oraz licencji firm trzecich. Wdrożone systemy łącznie musza posiadać wszystkie następujące cechy:

1) system składał się z aplikacji desktop GIS, serwera mapowego, bazy danych przestrzennych oraz aplikacji mobilnej,

2) uruchomiono e-usługi na co najmniej 4 poziomie dojrzałości,

3) uruchomiono portal informacyjny wraz z panelem CMS,

4) w projekcie uczestniczyło co najmniej 5 jednostek administracji publicznej, których dane były prezentowane na portalu wspólnym,

5) w ramach projektu dostarczono narzędzie importu pliku GLM pełnego oraz przyrostowego dla zbioru EGIB,

6) w ramach projektu przeszkolono co najmniej 20 osób (nie wlicza się szkoleń zdalnych);

6. 1 (jedno) zamówienie na budowę modelu 3D (wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji), który swoim zakresem obejmował wykonanie modelu miejskiej zabudowy 3D w standardzie cityGMK 2.0 w szczególności LoD1, wdrożenie specjalistycznego systemu klasy GIS do aktualizacji, zarządzania oraz kontroli i publikacji modelu wraz z przeprowadzeniem szkoleń, którego wartość wynosiła minimum 100 000,00 PLN brutto (sto tysięcy złotych 00/100).

Z uwagi na brak miejsca w tej części ogłoszenia, tj. III.1.3 cd. znajduje się w III.1.3 – minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd. III.1.3.

II. Zdolność zawodowa.

Wykonawca skieruje osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:

1. kierownik prac:

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym (Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane przez Projekt Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Managament Profesjonal) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project mamager),

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcje koordynatora zespołu wykonawcy lub kierownika w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych polegających na budowie systemów informacji przestrzennej w których uruchamiane były usługi CCC oraz przetwarzane dane przestrzenne z wielu źródeł, z czego wartość co najmniej 1 projektu wynosiła co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto (dwa miliony pięćset złotych 00/100);

2. specjalista ds. baz danych – co najmniej 1 osoba:

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada certyfikat potwierdzający znajomość bazy danych wskazanej w formularzu ofertowym uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcje specjalisty ds. baz danych zespołu wykonawcy w co najmniej 3 (trzech) projektach informatycznych polegających na budowie systemów informacji przestrzennej, w których uruchamiane były usługi OGC oraz zastosowana była relacyjna baza danych, gdzie przechowywano dane przestrzenne, z czego wartość co najmniej 1 projektu wynosiła co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto (dwa miliony pięćset złotych);

3. specjalista ds. geodezyjnych – co najmniej 1 osoba:

— posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

— posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej 5 e-usług geodezyjnych z niżej wymienionych e-usług:

i. e-usługa udostępniania PZGiK zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne

i kartograficzne,

ii. e- usługa udostępniania PZGiK zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne,

iii. e-usługa związana z obsługą wykonawców prac geodezyjnych,

iv. e-usługa związana z zapytaniami komorniczymi,

v. e-usługa związana z obsługą rzeczoznawców majątkowych,

vi. e-usługa związana z przyjęciem wniosku o usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

4. główny specjalista ds. wdrożenia e-usług powiatowych:

— posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,

— posiada co najmniej 1 z certyfikatów zarządzania projektami, np. IPMA (na poziomie co najmniej „C”), PMP, Prince 2 lub równoważny,

— brał udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informacji przestrzennej o wartości projektu 700 000,00 PLN brutto (siedemset tysięcy złotych 00/100) zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

5. programista GIS – co najmniej 2 osoby, z których każda osoba:

— posiada doświadczenie w roli programisty w co najmniej 2 projektach informatycznych realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, związanych z budową i wdrożeniem systemów GIS;

6. wdrożeniowiec – minimum 1 osoba:

— posiada doświadczenie w prowadzeniu wdrożeń systemów GIS potwierdzone zrealizowaniem co najmniej 2 (dwóch) projektów informatycznych w zakresie budowy systemów klasy GIS o łącznej wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie dwa miliony złotych 00/100), w których wykorzystano serwer usług danych przestrzennych.

Z uwagi na brak miejsca w tej części ogłoszenia, tj. III.1.3, cd. znajduje się w III.1.1.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie wyznacza warunku w ww. zakresie.

Cd. VI.3.

4.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Uwaga: Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w „formularzu oferty” adresy ogólnie dostępnych i elektronicznie prowadzonych baz, z których Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

a) oświadczenie JEDZ,

b) formularz oferty (według załącznika nr 1 do SIWZ),

c) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu (na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) z realizacji wszystkich przypadków testowych oraz oświadczenia Wykonawcy, że został przeprowadzony na oprogramowaniu, stanowiącym przedmiot oferty. Raport musi być podpisany przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. Brak raportu, jego niekompletność, realizacja niezgodna z wymaganiami prawa powszechnego lub negatywny wynik, powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

d) stosowne pełnomocnictwo, jeśli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, z zachowaniem wymagań opisanych w pkt 2 powyżej,

e) zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. V ust. 5 i 6 SIWZ, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy,

f) dowód wniesienia kwoty wadium – w przypadku złożenia w formie innej niż w pieniądzu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy oferowana dostawa/usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 24aa ustawy).

Uwaga: Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu (limit znaków), Zamawiający informuje, że dodatkowe uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane w SIWZ. SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-20
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, POLSKA, pok. 208.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniportalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

I. Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia aktualnego na dzień składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, tj. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Oświadczenie należy sporządzić na formularzu JEDZ – zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, tj. brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

4.1. wykaz dostaw wymaganych, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów,

— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wymaganych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także opisem funkcji jaką dana osoba będzie pełniła przy realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

4.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Z uwagi na brak miejsca w tej części ogłoszenia cd., tj. VI.3 znajduje się w III.1.2.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 180 ust. 4 ustawy).

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zielona Góra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podzielony został podzielony na zadania

i obejmuje:

— zadanie nr 1 – wdrożenie e-usług,

— zadanie nr 2 – dostawa wymaganej infrastruktury,

— zadanie nr 3 – usługa kolokacji i Supportu technicznego w CPD.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera załącznik nr 4 (OPZ) oraz 3 (wzór umowy).

4. Kod i nazwa zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV): główny kod 48000000-0 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, uzupełniające kody:

— 48211000-0 – pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform,

— 48710000-8 – pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania,

— 48820000-2 – serwery,

— 48329000-0 – system obrazowania i archiwizowania,

— 71356200-0 – usługi pomocy technicznej,

— 72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania,

— 72240000-9 – usługi analizy systemu i programowania,

— 72230000-6 – usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania,

— 72318000-7 – usługi przesyłu danych,

— 72300000-8 – usługi w zakresie danych,

— 72400000-4 – usługi internetowe.

5. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w załączniku nr 4 do SIWZ (OPZ).

6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, liczony od daty zawarcia umowy:

— I – do 60 dni,

— II – do 4 m-cy,

— III – do 9 m-cy,

— IV – do 12 m-cy,

— V – w terminie nie dłuższym niż do 30.9.2021 r.

Yes

Nr projektu: RPLB.02.01.01-08-0017/16. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego doświadczenia e-usług" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Main site or place of performance

Polska, województwo lubuskie

End

2021-09-30

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150 000,00 PLN, wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena – waga 60 %, okres gwarancji zadania 1 – waga 20 %, termin realizacji etapu V – waga 20 %.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Reading - Management-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling

Norway : Larvik - Office automation services

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone

Norway : Isdalstø - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone

Norway : Sortland - World wide web (www) site operation host services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Information technology services

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Application service providers

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone