This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

I. Wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium.

2. Szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/1/

II. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Termin wykonania: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy, jeśli nastąpi to wcześniej, z zastrzeżeniem, że dostawa musi nastąpić do max. 15 dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego (przy zamówieniach, na które Zamawiający będzie ubiegał się o wyrażenie zgody MNiSW na zastosowanie 0 % stawki VAT do maks. 15 dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia wraz ze zgodą MNiSW) przesłanego e-mailem.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-17
Warunki otwarcia ofert

2020-01-17

10:00

Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. prof. Z. Szafrana 21, pok. 104, 65-516 Zielona Góra, POLSKA

Czas lokalny
08:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy,

2. art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy,

3. szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: JEDZ; szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

III. W celu uzupełnienia opisu sprzętu oferowanego przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wydruki stron benchmarków i raporty z testów głośności – szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

IV. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: JEDZ, informacja z KRK, zaświadczenie z US, zaświadczenie z ZUS, odpis z rejestru lub CEiDG, oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego lub decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składki na ubezpieczenie, oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi, oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej; szczegóły w dokumencie zamówienia pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

V. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie opublikuje tabel kursów średnich walut obcych, to Zamawiający będzie przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów średnich walut obcych, jaka nastąpi po dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. Zamawiający przewiduje zmiany do umowy – szczegóły znajdują się w dokumencie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ pod adresem http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi

VII. Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferta – załącznik nr 2 do SIWZ;

2) wypełniony formularz cenowo-techniczny – załącznik nr 3 do SIWZ;

3) wydruki stron benchmarków i raporty z testów głośności;

4) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII pkt 1 ppkt 1 i pkt 2 ppkt 1 SIWZ (JEDZ);

5) dowód wniesienia wadium – jeśli dotyczy;

6) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo;

7) jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa” – załącznik nr 7 do SIWZ i musi dołączyć załączniki konieczne dla uzasadnienia zastrzeżenia.

VIII. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania w przedmiotowym postępowaniu procedury określonej w art. 24aa Ustawy.

IX. Kryteria oceny oferty:

1) Cena [C] – 60 %,

2) Termin wykonania [TW] – 20 %,

3) Wydłużenie o 12 mies. okresu gwarancji/rękojmi [G/R] – 15 %,

4) Termin płatności [TP] – 5 %.

X. Dni 23.12.–27.12.2019 r. są dnami wolnymi od pracy dla Zamawiającego.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe terminy według art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30214000

Bidding information

Bidding deadline

17 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zielona Góra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe z monitorem, zestawy komputerowe bez monitora, stacje robocze bez monitora, monitory do komputera, notebooki biurowe, stacje robocze, ultrabooki

Main site or place of performance

Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Sulechów, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Hamar - Maintenance and repair of office machinery

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - General-purpose trailers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Johnstown Castle Estate - Event services

Ireland

Value: 1.4 million Euro

United Kingdom : Worcester - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Scheduling software development services

Ireland

Value: 900,000 Euro

Norway : Ålgård - Maintenance and repair of office machinery

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified