This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku oraz osprzętu do wykonywania zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą kriokonsoli z butlami z gazem oraz sprzętu medycznego jednokrotnego użytku z zakresu ablacji RF wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego (impedacyjno–elektromagnetycznego) do mappingu trójwymiarowego z pompą chłodzącą i generatorem.

Zamówienie obejmuje 2 zadania (części), tj.:

Zadanie nr 1

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji, waz z dzierżawą kriokonsoli z butlami z gazem do wykonywania zabiegów krioablacji,

Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego użytku z zakresu ablacji RF, zwanych dalej wyrobami, wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego (impedancyjno–elektromagnetycznego) do mappingu trójwymiarowego wraz z pompą chłodzącą i generatorem, zwanego dalej urządzeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 2-3 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 25 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2.1. i 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.2 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5.3 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Warunki realizacji umowy

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zamiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art. 144 ust. 1 pkt 2 -6) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie, tj.:

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

1) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.),

2) wykonania umowy w części obejmującej dostawę wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. W takim przypadku Zamawiający może rozwiązać umowę w części dotyczącej dzierżawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawcy nie należy się czynsz za okres po wypowiedzeniu.

3) obniżenia cen jednostkowych przedm.Procedura

Data
2019-04-18
Warunki otwarcia ofert

2019-04-18

11:00

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 115 (budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:30

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Marzec 2021
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Ciąg dalszy w pkt VI.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. cena ofertowa = 80 pkt

2. termin dostawy częściowej = 20 pkt

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy złożyć w formie elektronicznej. JEDZ, zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 4 SIWZ;

3. Formularz cenowo-techniczny (dla oferowanego zadania) zgodny z załącznikiem nr 1-2 do SIWZ.

4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Dowód wniesienia wadium:

— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ,

— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

6. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z ofertą przez podmiot udostępniający zasoby.

Ciąg dalszy z pkt. VI.4.3)

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Main CPV code 33123000

Bidding information

Bidding deadline

18 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zielona Góra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji, waz z dzierżawą kriokonsoli z butlami z gazem do wykonywania zabiegów krioablacji.

Value

PLN Not specified

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji, waz z dzierżawą kriokonsoli z butlami z gazem do wykonywania zabiegów krioablacji.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji, zwanych dalej wyrobami, waz z dzierżawą kriokonsoli z butlami z gazem do wykonywania zabiegów krioablacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego użytku z zakresu ablacji RF, zwanych dalej wyrobami, wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego (impedancyjno – elektromagnetycznego) do (...)

Value

PLN Not specified

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego użytku z zakresu ablacji RF, zwanych dalej wyrobami, wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego (impedancyjno – elektromagnetycznego) do (...)

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego użytku z zakresu ablacji RF, zwanych dalej wyrobami, wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego (impedancyjno – elektromagnetycznego) do mappingu trójwymiarowego wraz z pompą chłodzącą i generatorem, zwanego dalej urządzeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Bodø - Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Gevgelija - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Microscopes

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Medical furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified