Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania na terenie Nadleśnictwa Przytok w roku 2019 (z przewidywanym terminem realizacji do końca I. kwartału br.).

Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Przytok, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw właściwych dla danej części zamówienia, tj.:

— dla pakietu 1/19U - leśnictwa obr. leśnego Przytok: Dąbrowa, Kiełpin, Kisielin, Przytok, Wielobłota,

— dla pakietu 2/19U - leśnictwa obr. leśnego Otyń: Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór, Zatonie.Procedura

Notice number in the OJ S
2019/S 021-046721
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przytok w roku 2019” (zn.spr. ZG.270.10.2018), zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu zostały wyodrębnione cztery części (pakiety).

W toku prowadzonego postępowania zn. ZG.270.10.2018 podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w części dot. Pakietu nr 3 i 4. Podstawą unieważnienia był art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Przedmiotowe pakiety obejmowały prace z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna, planowane do realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W związku z koniecznością zabezpieczenia przez jednostkę wykonawstwa prac na początku 2019 r., do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego, podjęto działania, celem wyodrębnienia niezbędnego zakresu prac do zlecenia w I. kwartale 2019 r.

Potrzeba udzielenia zamówienia, o którym mowa wyżej, wynika w szczególności z:

— konieczności porządkowania stanu sanitarnego lasu i zapewnienia trwałości lasu oraz jego powszechnej ochrony poprzez: pozyskanie i wywiezienie drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne (przed wylotem chrząszczy zimujących w drzewach) oraz likwidację wywrotów, stanowiących bazę rozwojową dla tych szkodników,

— konieczności realizacji odnowień lasu w jak najszybszym terminie po zakończeniu mrozów (w zależności od warunków pogodowych prace z nimi związane mogą być realizowane już w m-cu lutym br.), celem wykorzystania korzystnych warunków atmosferycznych (wilgotność gleby).

Ponadto z uwagi na to, iż Nadleśnictwo Przytok nie dysponuje własną szkółką leśną do produkcji sadzonek, istnieje konieczność odbioru sadzonek ze szkółek leśnych innych jednostek, zgodnie ze złożonym zamówieniem (w okresie wiosennym), w celu uwolnienia kwater do kolejnego obsiewu.

— konieczności realizacji zawartych umów sprzedaży drewna zgodnie z harmonogramami, zwłaszcza w zakresie surowca liściastego oraz So Sb CD.

Do negocjacji w przedmiocie udzielenia zamówień, zostali zaproszeni Wykonawcy realizujący usługi leśne w Nadleśnictwie Przytok na podstawie umów zawartych na rok ubiegły, którzy wstępnie wyrazili zainteresowanie podjęciem rozmów (negocjacji) w sprawie udzielenia zamówienia „uzupełniającego”.

Możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, została przewidziana zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym (pkt. II.2.7 ogłoszenia nr 2018/S 018-037164 z dnia 26.1.2018 r.), jak i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt. 5.1-5.4 SIWZ). Zakres planowanego do udzielenia zamówienia w ramach postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki jest zgodna z przedmiotem zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

W opinii Zamawiającego, biorąc pod uwagę pilność udzielenia zamówienia, zachodzi również przesłanka zastosowania wybranego trybu zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (UZP) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Informacje dodatkowe

W sekcji II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) - wskazano łączną wartość udzielonych zamówień (tj. sumę wartości obu zawartych umów, w kwocie netto).

Informację nt. początkowej szacunkowej wartości zamówienia (Pakietu) oraz całkowitej końcowej wartości zamówienia (Pakietu) zawarto odpowiednio w sekcji V.2.4) - odrębnie dla Pakietu 1/19U i 2/19U.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/

Main CPV code 77200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.3 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - Long-term Lease of New Vehicles

Luxembourg

Value: Not specified

Romania : Timisoara - Software package and information systems

Romania

Value: 423,529 Euro

United Kingdom : Leicester - Ice rink construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Argyll - Tree-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 114,000 Euro

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified