Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki, jak również z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”.

Przedmiot zamówienia dzieli się na trzy (3) odrębne części.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 do 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 Pzp;

2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności:

2.1. posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);

2.2. posiadanie wydanego przez właściwy organ aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów – w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi przetwarzającemu odpady poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy;

2.3. posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisach art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Zielonki;

2.4. posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów;

1.2.5. posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie zbierających zużyty sprzęt – dotyczy części III za-mówienia tj. Wykonawcy odbierającego odpady komunalne selektywnie zebrane.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

12:00

Adres wskazany w sekcji I.1.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w sekcji IV SIWZ.

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

4. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. 5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą polegać na przedłużeniu trwania usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki.

Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie od odpowiednich dla danych zamówień uzupełniających postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej [email protected]

6.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

6.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP – dostępnych na miniPortalu.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

nie dotyczy

nie dotyczy

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zielonki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)

Value

PLN Not specified

Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki (teren całej gminy jest jednym sektorem).

End

2022-12-31

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina Zielonki

Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)

Value

PLN Not specified

Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki (teren całej gminy jest jednym sektorem).

End

2022-12-31

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina Zielonki

Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)

Value

PLN Not specified

Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy Zielonki (teren całej gminy jest jednym sektorem), jak również z 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

End

2022-12-31

Additional information

Minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, dla oferty wariantowej: Oferta wariantowa – opowiadająca wymaganiom określonym dla Wariantu 2 części III zamówienia musi spełnić wszystkie wymagania postawione dla wariantu zasadniczego, a ponadto ma przewidywać odbiór odpadów z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Ofertę wariantową należy złożyć wraz z ofertą zasadniczą

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Gmina Zielonki

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Malta : Valetta - Office, school and office equipment cleaning services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Newtown St Boswells - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Cleaning Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: 660,000 Euro