This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów biorących udział w projekcie pn. Małopolskie Talenty w tym: tabletów, dysków zewnętrznych oraz pendriv-ów w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załączniki nr 4 do SIWZ.
3. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załączniki nr 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2). potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1): 1). lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, 2). lit. b–d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1). 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega Na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291)). II.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. 3. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz i załączniki. 4. Oświadczenie składane jest w oryginale. Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. II.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego: 1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów: 1). potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Wykaz i krótki opis warunków
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) i pkt 8) ustawy, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu: — zdolności technicznej lub zawodowej: warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się dostawę materiałów takich jak tablety i/lub dyski zewnętrzne i/lub pendrivy o wartości dostawy co najmniej: 20 000,00 PLN brutto. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia II.A) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. II.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 1. Do oferty wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Instrukcja wypełniania JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia, dotyczące tych podmiotów.

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 020-041645
c
a
Data
2018-04-16
Warunki otwarcia ofert
2018-04-16 14:45 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w pok. nr 607a. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
14:00
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 https://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 http://uzp.gov.pl
Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Informacje dodatkowe
1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: 1 400,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta 00/100). 2. Zamawiający zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie organizacji warsztatów letnich wraz z zakupem i dostawą nagród materiałów dydaktyczno-naukowych dla uczniów szkół biorących udział w projekcie pn. Małopolskie Talenty, które obejmowało: transport, ubezpieczenie, zapewnienie miejsca realizacji warsztatów, wyżywienie, nocleg, zapewnienie opieki, personelu sprawującego nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakup i dostawa materiałów naukowo-dydaktycznych dla uczniów (w tym tabletów), tj. w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało ono zamieszczone w profilu nabywcy, na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; Zamawiający zamieścił ogłoszenie w dniu 30.1.2018 r. Materiały dydaktyczne są przeznaczone dla uczniów biorących udział w konkursie organizowanym w projekcie pn. Małopolskie Talenty w tym: tabletów,dysków zewnętrznych oraz pendriv-ów i mają być przekazane tym uczniom podczas Forum Młodych Talentów inicjatywy organizowanej w czerwcu br. z uwagi na harmonogram zadań obowiązujący w projekcie
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-29
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 http://uzp.gov.pl Main CPV code 39162100

Bidding information

Bidding deadline

16 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 130,847

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 130,847

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów biorących udział w projekcie pn. Małopolskie Talenty w tym: tabletów, dysków zewnętrznych oraz pendriv-ów w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załączniki nr 4 do SIWZ.
3. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.

Additional information

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty”, w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.5 typ B. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Main site or place of performance

Kraków.

Yes

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty”, w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.5 typ B. RPOWM

Quality criterion

Parametry tabletów
20

Price

60

End

2018-06-15

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Norway

Value: Not specified

Malta : Valetta - Printers and plotters

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Paignton - Self-adhesive labels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Stationery

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Printers and plotters

Norway

Value: 225.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Alfreton - Chargers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Inkjet printers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified