This tender in no longer available.

Tender description

Настоящата обществена поръчка е разделена на четири обособени позиции в зависимост от местоположението на обектите и вида и обхвата на дейностите, включени в тях, и има за цел извършване на подмяна на елементи от пожарогасителна и пожароизвестителна системи и дейности по проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителни системи в обекти на ДП РВД.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а
Не се изисква.
Условия за изпълнение на поръчката

При подписването на договора участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми:

а) парична сума; б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя, валидна най-малко 30 дни след изтичане на уговорения гаранционен срок на оборудването;

в) оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на възложителя, със застрахователна сума в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, която трябва да отговаря на следните изисквания:

— да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

— да бъде валидна най-малко 30 дни след изтичане на уговорения гаранционен срок на оборудването;

— застрахователната премия да бъде платена еднократно при сключване на полицата. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекта на договор.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Не се изисква.
Списък и кратко описание на условията

Участниците следва да притежават документ за правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 или по чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и да са вписани в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН).

При участие на чуждестранно лице същото следва да притежава еквивалентен документ и да е вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор, като попълва в еЕЕДОП част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, поле „Вписване в съответен професионален регистър“.

За доказване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът представя:

— заверено копие от документа за правоспособност (сертификата) по чл. 17б, ал. 1 от ЗЧАВ, издаден при условията на чл. 10, параграфи 3-5 и 7 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, наричана по-долу само Наредба № 1 от 17.2.2017 г. или

— заверено копие от документа за правоспособност (сертификата) по чл. 17б, ал. 2 от ЗЧАВ съгласно изискванията на чл. 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 517/2014, издаден при условията на чл. 10, параграфи 5 и 7 от регламента и на Наредба № 1 от 17.2.2017 г.

За юридическите лица към документа се представя и списък на персонала от физически лица по чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 17.2.2017 г.

Всички документи за доказване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност се представят от избрания за изпълнител участник преди сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната обособена позиция (чл. 67, ал. 6 от ЗОП) и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква.

Процедура

Условия за отваряне на офертите

2018-09-26

14:00

Гр. София, бул. „Брюксел" № 1, ЕЦ за УВД.

На заседанието по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата
2018-09-21
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Вид на конкурса
Open
Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:00

Допълнителна информация

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-08-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Допълнителна информация

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а–159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194–217, чл. 219–252, чл. 253–260, чл. 301–307, чл. 321, 321а и чл. 352–353е от НК;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Възложителят отстранява от процедурата и:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените поръчки;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

6. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;

7. участник, за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС);

8. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от ЗПКОНПИ обстоятелства.

Изпълнителят на обществената поръчка по обособена позиция № 1 има право на авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора срещу представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства до размера на тези средства. Гаранцията може да се представи в една от изброените в чл. 111, ал. 5 от ЗОП форми.

В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, същият трябва да представи документ със съдържанието, определено в чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Main CPV code 35111500

Bidding information

Bidding deadline

21 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 697,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в ЕЦ за УВД

Value

BGN 450,000

Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в ЕЦ за УВД

Настоящата обществена поръчка има за цел извършване на следните дейности: препроектиране на база съществуващия проект и общи ремонтни работи, свързани с подмяна на елементи на наличната пожароизвестителна система в Единен център за управление на въздушното движение, демонтаж на старо и доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожароизвестителната система, обучение на персонала на възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 1 към техническата спецификация от документацията.

На база съществуващия проект на ПИС изпълнителят следва да извърши препроектиране, като допълни проекта така, че да са отразени новите елементи със съответните връзки и адреси. Трябва да бъдат предвидени всички необходими свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички необходими аксесоари за монтаж на оборудването. Трябва да бъдат предвидени всички необходими комуникационни модули, комуникационни интерфейси и други необходими хардуерни и софтуерни елементи, необходими за интеграция със съществуващата Система за управление на сградата (СУС) в ЕЦ за УВД, базирана на софтуерна платформа Enterprise Buildings Integrator (EBI). На възложителя трябва да бъде предоставена таблица с кодове на адресното пространство на елементите на ПИС, както и друга информация, необходима за въвеждането и интегрирането им в EBI.

Main site or place of performance

Мястото на изпълнение на поръчката е Единен център за управление на въздушното движение, гр. София, бул. „Брюксел" № 1.

Award criteria

Гаранционен срок на оборудването

20 %

80 %

Additional information

— срок за препроектиране — до 20 кал. дни, считано от датата на влизане на договора в сила;

— срок за доставка — до 60 кал. дни, считано от писменото утвърждаване на проекта от възложителя;

— срок за монтаж, настройка, изпитвания на оборудване, обучение — до 80 календарни дни, считано от датата на приемане на доставката.

При наличие на оферта, която надхвърля прогнозната стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Подмяна на елементи от пожарогасителната система в ЕЦ за УВД

Value

BGN 150,000

Подмяна на елементи от пожарогасителната система в ЕЦ за УВД

Настоящата обществена поръчка има за цел извършване на следните дейности: препроектиране на база съществуващия проект и общи ремонтни работи, свързани с подмяна на елементи на наличната пожарогасителна система в Единен център за управление на въздушното движение, демонтаж на старо и доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожарогасителната система, интеграция на пожарогасителната система със Системата за управление на сградата (СУС), базирана на софтуерна платформа Enterprise Buildings Integrator (EBI), обучение на персонала на възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 2 към техническата спецификация от документацията.

На база съществуващ проект изпълнителят следва да извърши препроектиране, като допълни проекта така, че да са отразени новите елементи, със съответните връзки и адреси. Трябва да бъдат предвидени всички необходими свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и други необходими аксесоари за монтаж на оборудването. Трябва да бъдат предвидени всички необходими комуникационни модули, комуникационни интерфейси и други необходими хардуерни и софтуерни елементи, необходими за интеграция със съществуващата СУС в ЕЦ за УВД, базирана на софтуерен продукт EBI.

Main site or place of performance

Мястото на изпълнение на поръчката е Единен център за управление на въздушното движение, находящ се в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

Award criteria

Гаранционен срок на оборудването

20 %

80 %

Additional information

— срок за препроектиране — до 20 кал. дни, считано от датата на влизане на договора в сила;

— срок за доставка — до 60 кал. дни, считано от писменото утвърждаване на проекта от възложителя;

— срок за монтаж, настройка, изпитвания на оборудване, интегриране със СУС, обучение — до 50 календарни дни, считано от датата на приемане на доставката.

При наличие на оферта, която надхвърля прогнозната стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в ЛЦ за ОВД, гр. Горна Оряховица

Value

BGN 68,000

Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в ЛЦ за ОВД, гр. Горна Оряховица

Настоящата обществена поръчка има за цел извършване на следните дейности: проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за обслужване на въздушното движение, гр. Горна Оряховица, в т. ч. доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на изградената пожарогасителна система, обучение на персонала на възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 3 към техническата спецификация от документацията.

Проектирането и инсталирането на пожарогасителната система (ПГС) трябва да отговаря на съществуващите правила и норми за такива системи. Техническото оборудване за ПГС трябва да съдържа необходимите централи, датчици, елементи и модули в съответствие с предложеното техническо решение и изготвения проект. Трябва да бъдат предвидени и доставени всички необходими свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и други необходими аксесоари за монтаж на предложеното оборудване.

Main site or place of performance

Мястото на изпълнение на поръчката е Летищен център за обслужване на въздушното движение, гр. Горна Оряховица.

Award criteria

Гаранционен срок на оборудването

20 %

80 %

Additional information

— срок за проектиране — до 15 календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила;

— срок за доставка — до 60 кал. дни, считано от писменото утвърждаване на проекта от възложителя;

— срок за монтаж, настройка, изпитвания на оборудване, обучение — до 30 календарни дни, считано от датата на приемане на доставката.

При наличие на оферта, която надхвърля прогнозната стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в ЛЦ за ОВД – гр. Варна

Value

BGN 29,000

Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в ЛЦ за ОВД – гр. Варна

Настоящата обществена поръчка има за цел извършване на следните дейности: проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за обслужване на въздушното движение, гр. Варна, в т. ч. доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на изградената пожарогасителна система, обучение на персонала на възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 4 към техническата спецификация от документацията.

Проектирането и инсталирането на ПИС и ПГИ трябва да отговаря на съществуващите правила и норми за такива системи. Техническото оборудване за ПИС и ПГИ трябва да съдържа необходимите централи, датчици, елементи и модули в съответствие с предложеното техническо решение и изготвения проект. Трябва да бъдат предвидени и доставени всички необходими свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и други необходими аксесоари за монтаж на предложеното оборудване.

Main site or place of performance

Мястото на изпълнение на поръчката е Летищен център за обслужване на въздушното движение, гр. Варна, обект „13 км“.

Award criteria

Гаранционен срок на оборудването

20 %

80 %

Additional information

— срок за проектиране — до 15 календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила;

— срок за доставка — до 60 кал. дни, считано от писменото утвърждаване на проекта от възложителя;


срок за монтаж, настройка, изпитвания на оборудване, обучение — до 20 —календарни дни, считано от датата на приемане на доставката.

При наличие на оферта, която надхвърля прогнозната стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Sweden : Bandhagen - Miscellaneous special-trade construction work

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Construction work for buildings relating to education and research

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro