This tender in no longer available.

Tender description

Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и гаранционно обслужване на място на 100 (сто) броя преносими компютри със системен и приложен софтуер за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ и тяхната гаранционна поддръжка.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. През последните 3 (три) години участникът следва да е изпълнил успешно поне една доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „последни три години“ следва да се разбира датата на подаване на офертата в процедурата.

2. Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO EN 9001:2008 / ISO EN 9001:2015 или еквивалент.

Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор, се представят преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП и са:

1. списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка предмета (продажба и поддръжка на компютърна техника), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки;

2. заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO EN 9001:2008 / ISO EN 9001:2015 или еквивалент с обхват продажба и сервиз на компютърна техника.

Списък и кратко описание на условията

Не.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Не.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката (продажба и поддръжка на компютърна техника), за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2008 / ISO EN 9001:2015 или еквивалент с обхват продажба и сервиз на компютърна техника.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-04-10
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
17:30
Условия за отваряне на офертите

2018-04-11

11:00

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал.1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПТДС.

Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване, са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му, като 3 % се освобождава след доставка и 2 % след изтичане на гаранционния срок. Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-03-01
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

Main CPV code 30213100

Bidding information

Bidding deadline

10 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 250,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 250,000

Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и гаранционно обслужване на място на 100 (сто) броя преносими компютри със системен и приложен софтуер за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ и тяхната гаранционна поддръжка.

Срокът на доставката е до 60 (шестдесет) дни от сключване на договор. Срокът на гаранцията на преносимите компютри е не по-малко от 3 (три) години, считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за доставката.

Quality criterion

предложена оперативна памет и обем твърд диск

40

Main site or place of performance

Доставката и гаранционната поддръжка ще се извършва в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ — Централно управление, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Price

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

Norway : Norheimsund - Maintenance and repair of reprographic machinery

Norway

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Printers and plotters

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Norway : Fredrikstad - Various office equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 1.4 billion Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Personal computers

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone