This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK, szczegółowy opis zamówienia w SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy produktów leczniczych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż pozycja 1 – 14 000 PLN, pozycja 2 – 10 000 PLN, pozycja 3 – 120 000 PLN, pozycja 4 – 4 000 PLN, pozycja 5 – 20 000 PLN, pozycja 6 – 40 000 PLN, pozycja 7 – 42 000 PLN, pozycja 8 – 160 000 PLN, pozycja 9 – 18 000 PLN, pozycja 10 – 16 000 PLN, pozycja 11 – 15 000 PLN, pozycja 12 – 200 000 PLN, pozycja 13 – 70 000 PLN, pozycja 14 – 6 500 PLN, pozycja 15 – 60 000 PLN, pozycja 16 – 14 000 PLN, pozycja 17 – 220 000 PLN, pozycja 18 – 400 PLN, pozycja 19 – 400 PLN, pozycja 20 – 1 400 PLN, pozycja 21 – 2 800 PLN.

W przypadku złożenia ofert na kilka pozycji, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych pozycji.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:30
Data
2018-10-16
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-10-16

10:00

Dział Zamówień Publicznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, ul. Dębinki 7, Budynek nr 9, pok. 119, POLSKA

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami

8. Zamawiający żąda wniesienia w przedmiotowym postępowaniu wadium.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 33621300

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

16 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 5.6 million

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1 pozycja 1

Value

PLN 74,000

Część 1 pozycja 1 Albumina ludzka 5%/250,0 ml

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 2

Value

PLN 49,500

Część 1 pozycja 2 Ascorbic acid inj. 0,5 g/5 ml

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 3

Value

PLN 629,300

Część 1 pozycja 3 Cefoperazone+Sulbactam inj. 2,0 g/fiol.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 4

Value

PLN 20,630

Część 1 pozycja 4 Deferasirox tabl. 0,125g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 5

Value

PLN 96,274

Część 1 pozycja 5 Deferasirox tabl. 0,25g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 6

Value

PLN 192,548

Część 1 pozycja 6 Deferasirox tabl. 0,5g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 7

Value

PLN 208,589

Część 1 pozycja 7 Eltrombopag tabl. powl. 0,025g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 8

Value

PLN 834,357

Część 1 pozycja 8 Eltrombopag tabl. powl. 0,05g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 9

Value

PLN 89,500

Część 1 pozycja 9 Epinephrine inj. 0,001g/1ml*10 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 10

Value

PLN 82,800

Część 1 pozycja 10 Etamsylate inj. 0,25g/2 ml*50 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 11

Value

PLN 75,000

Część 1 pozycja 11 Ferrum inj 0,1g w postaci izomaltozydu żelaza, z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i dializowanych.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 12

Value

PLN 1.3 million

Część 1 pozycja 12 Fingolimod kaps. 0,5 mg*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 13

Value

PLN 359,415

Część 1 pozycja 13 Golimumab inj. 0,05g/0,5ml wstrzykiwacz (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 14

Value

PLN 33,460

Część 1 pozycja 14 Hyoscine butylobromide inj. 0,02g/1ml*10 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 15

Value

PLN 313,906

Część 1 pozycja 15 Lapatinib tabl. powl. 0,25g*70 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 16

Value

PLN 71,466

Część 1 pozycja 16 Omalizumab inj. 0,075g (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 17

Value

PLN 1.1 million

Część 1 pozycja 17 Omalizumab inj. 0,15g (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 18

Value

PLN 2,521

Część 1 pozycja 18 Ondansetron tabl. powl. 0,004g*10 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 19

Value

PLN 2,085

Część 1 pozycja 19 Pyridoxine inj. 0,05g/2ml*5 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 20

Value

PLN 7,375

Część 1 pozycja 20 Sultamicillin inj. 1,5g/fiol.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 21

Value

PLN 14,750

Część 1 pozycja 21 Thiamine inj. 0,025g/1ml*10 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified