This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK, szczegółowy opis zamówienia w SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy produktów leczniczych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż pozycja 1 – 14 000 PLN, pozycja 2 – 10 000 PLN, pozycja 3 – 120 000 PLN, pozycja 4 – 4 000 PLN, pozycja 5 – 20 000 PLN, pozycja 6 – 40 000 PLN, pozycja 7 – 42 000 PLN, pozycja 8 – 160 000 PLN, pozycja 9 – 18 000 PLN, pozycja 10 – 16 000 PLN, pozycja 11 – 15 000 PLN, pozycja 12 – 200 000 PLN, pozycja 13 – 70 000 PLN, pozycja 14 – 6 500 PLN, pozycja 15 – 60 000 PLN, pozycja 16 – 14 000 PLN, pozycja 17 – 220 000 PLN, pozycja 18 – 400 PLN, pozycja 19 – 400 PLN, pozycja 20 – 1 400 PLN, pozycja 21 – 2 800 PLN.

W przypadku złożenia ofert na kilka pozycji, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych pozycji.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:30
Data
2018-10-16
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2018-10-16

10:00

Dział Zamówień Publicznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, ul. Dębinki 7, Budynek nr 9, pok. 119, POLSKA

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami

8. Zamawiający żąda wniesienia w przedmiotowym postępowaniu wadium.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 33621300

Bidding information

Bidding deadline

16 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 5.6 million

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1 pozycja 1

Value

PLN 74,000

Część 1 pozycja 1 Albumina ludzka 5%/250,0 ml

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 2

Value

PLN 49,500

Część 1 pozycja 2 Ascorbic acid inj. 0,5 g/5 ml

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 3

Value

PLN 629,300

Część 1 pozycja 3 Cefoperazone+Sulbactam inj. 2,0 g/fiol.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 4

Value

PLN 20,630

Część 1 pozycja 4 Deferasirox tabl. 0,125g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 5

Value

PLN 96,274

Część 1 pozycja 5 Deferasirox tabl. 0,25g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 6

Value

PLN 192,548

Część 1 pozycja 6 Deferasirox tabl. 0,5g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 7

Value

PLN 208,589

Część 1 pozycja 7 Eltrombopag tabl. powl. 0,025g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 8

Value

PLN 834,357

Część 1 pozycja 8 Eltrombopag tabl. powl. 0,05g*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 9

Value

PLN 89,500

Część 1 pozycja 9 Epinephrine inj. 0,001g/1ml*10 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 10

Value

PLN 82,800

Część 1 pozycja 10 Etamsylate inj. 0,25g/2 ml*50 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 11

Value

PLN 75,000

Część 1 pozycja 11 Ferrum inj 0,1g w postaci izomaltozydu żelaza, z zarejestrowanym wskazaniem do stosowania u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i dializowanych.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 12

Value

PLN 1.3 million

Część 1 pozycja 12 Fingolimod kaps. 0,5 mg*28 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 13

Value

PLN 359,415

Część 1 pozycja 13 Golimumab inj. 0,05g/0,5ml wstrzykiwacz (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 14

Value

PLN 33,460

Część 1 pozycja 14 Hyoscine butylobromide inj. 0,02g/1ml*10 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 15

Value

PLN 313,906

Część 1 pozycja 15 Lapatinib tabl. powl. 0,25g*70 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 16

Value

PLN 71,466

Część 1 pozycja 16 Omalizumab inj. 0,075g (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 17

Value

PLN 1.1 million

Część 1 pozycja 17 Omalizumab inj. 0,15g (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 18

Value

PLN 2,521

Część 1 pozycja 18 Ondansetron tabl. powl. 0,004g*10 szt. (**)

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 19

Value

PLN 2,085

Część 1 pozycja 19 Pyridoxine inj. 0,05g/2ml*5 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 20

Value

PLN 7,375

Część 1 pozycja 20 Sultamicillin inj. 1,5g/fiol.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

Część 1 pozycja 21

Value

PLN 14,750

Część 1 pozycja 21 Thiamine inj. 0,025g/1ml*10 amp.

Award criteria

termin dostawy

40

60

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

Norway : Tromsø - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Brumunddal - Alarm-monitoring services

Norway

Value: Not specified

Norway : Skien - Pharmacy services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Antineoplastic agents

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : London - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 174,000 Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Hair preparations and articles

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified