This tender in no longer available.

Tender description

Обект на настоящата поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет доставката на средства и съоръжения за защита на птици. Предметът на поръчката е разделен на 2 обособени позиции, както следва:

1) Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на канцеларски материали“;

2) Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)“.

Количеството на стоките, включени в съответните обособени позиции е посочено в глава II. „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката“, неразделна част от документацията за участие в поръчката.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Не се изискват доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
да
Изисквано минимално/ни ниво/а
В настоящата обществена поръчка няма посочени.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката*, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малко от 337 500 BGN без ДДС за ОП № 1 и не по-малко 142 500 BGN без ДДС за ОП № 2 поотделно.

* Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката да се разбира доставката на канцеларски материали и/или принадлежности за офиса“, с изключение на консумативи и тонери за принтери и друга печатаща техника.

Документи за доказване на изискванията:

Справка за общ оборот, включително оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, с посочване на годините, оборота и валутата, реализиран от участниците през последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Справката се представя по образец от Приложение № 7 към документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката*, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на коята участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малко от 337 500 лв. без ДДС за ОП № 1 и не по-малко 142 500 лв. без ДДС за ОП № 2 поотделно.

* Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката да се разбира доставката на канцеларски материали и/или принадлежности за офиса“, с изключение на консумативи и тонери за принтери и друга печатаща техника.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
В настоящата обществена поръчка няма изисквания за технически и професионални способности на участника.

Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2018-11-06

14:00

Мястото на отваряне на офертите е на адрес: Република БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, заседателна зала, ет. 2.

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
16:30
Дата
2018-11-05
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Разглеждането на офертите ще се извърши на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, т.е. комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.

Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Съгласно чл. 47, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Важно: продължава от раздел III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

2. банкова гаранция със срок на валидност, най-малко 51 месеца, считано от датата на поканата за сключване на договора.

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на условията, посочени в Раздел 8. Гаранция за изпълнение на договора, Глава V. Условия и информация по провеждане на процедурата от документацията за поръчката.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-27
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не Main CPV code 30192000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 640,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Доставка на канцеларски материали“

Value

BGN 450,000

„Доставка на канцеларски материали“

Предмет на поръчката по обособена позиция № 1 е периодична доставка на следните канцеларски материали:

— общо 38 вида артикули по списък с основни канцеларски материали, с фиксирани цени за срока на договора, а именно: Копирна хартия, A4; Копирна хартия A3; Коректор; Туш; Пластмасова линия; Перфоратор; Телбод; Антителбод; Телчета за телбод; Моливник; Лепило; Тиксодържач за тиксо; Ножица; Кърпи за почистване на екрани и за почистване на офис техника; USB флаш памети; DVD-R шпиндел; Батерии; Химикали; Маркери; Моливи; Графити за моливи; Гуми; Класьори; Джоб с перфорация, А4, и/или

— от каталог с канцеларски материали на изпълнителя, с включен процент отстъпка от каталожната цена.

Количествата на основните канцеларски материали, с фиксирани цени за срока на договора са посочени в списък-спецификация в Глава II. „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката“ към документацията за обществената поръчка.

Доставките се реализират чрез покупка.

При изпълнение предмета на настоящата поръчка възложителят генерира поръчки 4 (четири) пъти в месеца, в началото на всяка седмица от месецa, и ги отправя по факс или електронна поща до изпълнителя. Количествата и конкретните видове канцеларски материали се определят от възложителя във всяка една поръчка на база необходимостта и финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката, съгласно всяка конкретна поръчка на възложителя.

Description of options

Освен периодичните поръчки, генерирани 4 (четири) пъти в месеца, в началото на всяка седмица от месецa, възложителят си запазва правото инцидентно да заявява стоки, извън периодичността на доставката.

Main site or place of performance

Административни сгради, офиси или складове на възложителя на територията на Р. БЪЛГАРИЯ, в градовете: София, Плевен, Ловеч, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил, Благоевград, Дупница и Левски.

„Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)“

Value

BGN 190,000

„Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)“

Предмет на поръчката по обособена позиция № 2 е периодична доставка на следните канцеларски материали, включени в списък на стоки и услуги по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, утвърден с Решение № 591 от 18.7.2016 г. на Министерския съвет (МС):

— общо 11 вида артикула по списък с основни канцеларски материали, с фиксирани цени за срока на договора, а именно: Тетрадка малък формат; Тетрадка голям формат; Лепещи индекси; Самозалепващи кубчета; Бял хартиен куб с поставка; Класьори; Папки; Кламери, и/или

— от каталог с канцеларски материали на изпълнителя с включен процент отстъпка от каталожната цена.

Количествата на основните канцеларски материали, с фиксирани цени за срока на договора са посочени в списък-спецификация в Глава II. „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката“ към документацията за обществената поръчка.

Доставките се реализират чрез покупка.

При изпълнение предмета на настоящата поръчка възложителят генерира поръчки 4 (четири) пъти в месеца, в началото на всяка седмица от месецa, и ги отправя по факс или електронна поща до изпълнителя. Количествата и конкретните видове канцеларски материали се определят от възложителя във всяка една поръчка на база необходимостта и финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката, съгласно всяка конкретна поръчка на възложителя.

Доставката се реализира чрез покупка.

Additional information

Предметът на Обособена позиция № 2 е включен в списъка по чл. 12, ал. 1 от ЗОП и на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП възложителят определя обособената позиция № 2 като предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Description of options

Освен периодичните поръчки, генерирани 4 (четири) пъти в месеца, в началото на всяка седмица от месецa, Възложителят си запазва правото инцидентно да заявява стоки, извън периодичността на доставката.

Main site or place of performance

Административни сгради, офиси или складове на възложителя на територията на Р. БЪЛГАРИЯ, в градовете: София, Плевен, Ловеч, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил, Благоевград, Дупница и Левски.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Caernarfon - Engineering design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Audio-visual materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: 78.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glasgow - Fire-alarm systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Finland : Helsinki - Printed books, brochures and leaflets

Finland

Value: 1.9 million Euro

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling