This tender has expired.

Tender description

„Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош“ — гр. Лъки,за срок от 12 месеца“.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Изисквано минимално/ни ниво/а

Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се разбира дейности по доставка на люцерново сено (бали) с осигурен от изпълнителя транспорт франко обекта, за чиято необходимост е била възложена доставката.

** „Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

За доказване на изискването, участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б от ЕЕДОП.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Условия за изпълнение на поръчката

1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

„Законодателство на държавата, в която участникът е установен“ е:

а) за физическите лица — отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица — правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията или други образувания, които не са юридически лица — правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

2. Чуждестранните лица следва да притежават документ съгласно националното законодателство, удостоверяващо правото на участниците да извършват доставки в обхвата на настоящата поръчка. Продължава в поле VI.3) от настоящото обявление.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Възложителят не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на участниците.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Минимални технически и професионални способности:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

а) участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се разбира дейности по доставка на люцерново сено (бали) с осигурен от изпълнителя транспорт франко обекта, за чиято необходимост е била възложена доставката.

** „Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2018-11-06

11:00

Административната сграда на ТП „ДЛС Кормисош“, намираща се на адрес гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни“ № 14, ет. 2, ст. № 3

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците лично или чрез упълномощени предстставители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:00
Дата
2018-11-05
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Продължава от поле III.2.2) от настоящото обявление:

Възложителят ще отстрани от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се декларират в част III, Г от ЕЕДОП. Възложителят ще отстрани от процедурата участник — обединение от физически и/или юридически лица, когато и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Заявление за участие в процедурата — включва най-малко следните документи:

1.1. Съпроводително писмо по образец № 1.

1.2. ЕЕДОП за участника по образец № 2 — в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (например CD, DVD или др.), в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП в електронен вид за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице (трето лице), чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

1.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

1.5. Опис на представените документи в заявлението за участие по образец № 3.

1.6. Всяко заявление за участие съдържа 1 оригинал (на хартиен носител).

Техническо предложение:

1. Техническото предложение съдържа:

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя по образец № 4.

1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец № 4.1.

1.4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4.2.

1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по образец № 4.3.

1.6. Списък на документите в техническото предложение по образец № 4.4.

1.7. Техническото предложение съдържа документите в 1 оригинал (на хартиен носител).

1.8. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в техническото предложение. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение.

Ценовото предложение:

Ценовото предложение съдържа:

1. Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно показателите с парично изражение, както следва:

1.1. Единична цена за посоченото количество — 1 000 кг люцерново сено, в лева без ДДС с включени всички разходи за доставка франко складовете на възложителя в образец № 5.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в ЕЕДОП. За договора за възлагане на обществена поръчка възложителят ще изисква гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедура съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не Main CPV code 03000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 29,750

Locations

България, Лъки

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 29,750

Прогнозното количество необходимо на възложителя е, както следва:

— люцерново сено (бали) — 85 000 кг.

Main site or place of performance

Доставките ще бъдат изпълнявани франко склада на ТП ДЛС „Кормисош“ — гр. Лъки, находящ се на 15 км. от гр. Лъки, община Лъки, обл. Пловдив.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Gourock - Meat

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.4 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 9.3 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Fruit, vegetables and related products

Ireland

Value: 2.2 million Euro

Ireland : Dublin - Cattle, livestock and small animals

Ireland

Value: 160,000 Euro

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 53.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified