This tender in no longer available.

Tender description

„Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош“ — гр. Лъки,за срок от 12 месеца“.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Изисквано минимално/ни ниво/а

Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се разбира дейности по доставка на люцерново сено (бали) с осигурен от изпълнителя транспорт франко обекта, за чиято необходимост е била възложена доставката.

** „Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

За доказване на изискването, участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите — попълва се част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б от ЕЕДОП.

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Условия за изпълнение на поръчката

1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

„Законодателство на държавата, в която участникът е установен“ е:

а) за физическите лица — отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица — правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията или други образувания, които не са юридически лица — правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

2. Чуждестранните лица следва да притежават документ съгласно националното законодателство, удостоверяващо правото на участниците да извършват доставки в обхвата на настоящата поръчка. Продължава в поле VI.3) от настоящото обявление.

Изисквано минимално/ни ниво/а
Възложителят не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на участниците.
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Минимални технически и професионални способности:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят определя критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

а) участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, се разбира дейности по доставка на люцерново сено (бали) с осигурен от изпълнителя транспорт франко обекта, за чиято необходимост е била възложена доставката.

** „Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2018-11-06

11:00

Административната сграда на ТП „ДЛС Кормисош“, намираща се на адрес гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни“ № 14, ет. 2, ст. № 3

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците лично или чрез упълномощени предстставители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:00
Дата
2018-11-05
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Продължава от поле III.2.2) от настоящото обявление:

Възложителят ще отстрани от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се декларират в част III, Г от ЕЕДОП. Възложителят ще отстрани от процедурата участник — обединение от физически и/или юридически лица, когато и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Заявление за участие в процедурата — включва най-малко следните документи:

1.1. Съпроводително писмо по образец № 1.

1.2. ЕЕДОП за участника по образец № 2 — в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (например CD, DVD или др.), в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП в електронен вид за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице (трето лице), чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

1.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

1.5. Опис на представените документи в заявлението за участие по образец № 3.

1.6. Всяко заявление за участие съдържа 1 оригинал (на хартиен носител).

Техническо предложение:

1. Техническото предложение съдържа:

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя по образец № 4.

1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец № 4.1.

1.4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец № 4.2.

1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по образец № 4.3.

1.6. Списък на документите в техническото предложение по образец № 4.4.

1.7. Техническото предложение съдържа документите в 1 оригинал (на хартиен носител).

1.8. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в техническото предложение. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение.

Ценовото предложение:

Ценовото предложение съдържа:

1. Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно показателите с парично изражение, както следва:

1.1. Единична цена за посоченото количество — 1 000 кг люцерново сено, в лева без ДДС с включени всички разходи за доставка франко складовете на възложителя в образец № 5.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в ЕЕДОП. За договора за възлагане на обществена поръчка възложителят ще изисква гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедура съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не Main CPV code 03000000

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 29,750

Locations

България, Лъки

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 29,750

Прогнозното количество необходимо на възложителя е, както следва:

— люцерново сено (бали) — 85 000 кг.

Main site or place of performance

Доставките ще бъдат изпълнявани франко склада на ТП ДЛС „Кормисош“ — гр. Лъки, находящ се на 15 км. от гр. Лъки, община Лъки, обл. Пловдив.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Rubber products

Norway

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Kilmarnock - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Trees

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Norway : Stange - Dry goods

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Rubber products

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Hønefoss - Fruit vegetables

Norway

Value: Not specified