This tender in no longer available.

Tender description

Dostawę produktów leczniczych - dogrywka - 54 zadania

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000 PLN.

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określone są w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają dla hurtowni farmaceutycznych zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2018-09-16
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-09-17

13:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych.

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

a) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zależeć będzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wartość umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilości produktów w niezmienionej formie, czy też wartość umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów;

b) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

c) nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego,

d) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową,

b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

c) przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej

W tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

6. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

7. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 DNI

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 303,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Dla poszczególnych zadań wadium wynosi:

pakiet nr 1 – pozycja 17 – 864,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 80 – 438,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 88 – 3,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 116 – 139,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 164 – 1,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 166 – 3,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 205 – 4,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 206 – 14,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 231 – 261,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 380 – 210,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 439 – 5,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 451 – 23 575,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 469 – 600,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 524 – 5,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 550 – 32,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 552 – 6,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 553 – 7,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 595 – 4,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 601 – 187,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 705 – 168,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 706 – 192,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 750 – 152,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 759 – 1,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 817 – 4,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 827 – 100,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 851 – 460,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 852 – 28,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 853 – 28,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 854 – 400,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 863 – 5,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 868 – 91,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 869 – 125,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 878 – 47,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 903 – 36,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 920 – 25,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 926 – 34,00 PLN,

pakiet nr 1 – pozycja 934 – 12,00 PLN,

pakiet nr 4 – pozycja 10 – 40,00 PLN,

pakiet nr 4 – pozycja 12 – 320,00 PLN,

pakiet nr 4 – pozycja 13 – 214,00 PLN,

pakiet nr 4 – pozycja 21 –59,00 PLN,

pakiet nr 5 – 34,00 PLN,

pakiet nr 9 – pozycja 6 – 5,00 PLN,

pakiet nr 9 – pozycja 24 –10,00 PLN,

pakiet nr 9 – pozycja 28 – 185,00 PLN,

pakiet nr 9 – pozycja 29 – 6,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 55 – 32,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 56 – 49,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 58 – 3,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 66 – 13,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 67 – 2,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 68 – 38,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 69 – 17,00 PLN,

pakiet nr 10 – pozycja 70 – 10,00 PLN.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) – należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V 1.2) b);

e) oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu, charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę informacyjną produktu leczniczego na każdy oferowany produkt leczniczy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-03
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

16 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1 pozycja 17

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 17 Pakiet nr 1 pozycja 17 – 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 80

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 80 Pakiet nr 1 pozycja 80 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 88

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 88 Pakiet nr 1 pozycja 88 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 116

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 116 Pakiet nr 1 pozycja 116 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 164

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 164 Pakiet nr 1 pozycja 164 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 166

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 166 Pakiet nr 1 pozycja 166 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 205

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 205 Pakiet nr 1 pozycja 205 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 206

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 206 Pakiet nr 1 pozycja 206 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 231

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 231 Pakiet nr 1 pozycja 231 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 380

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 380 Pakiet nr 1 pozycja 380 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 439

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 439 Pakiet nr 1 pozycja 439 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 451

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 451 Pakiet nr 1 pozycja 451 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 469

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 469 Pakiet nr 1 pozycja 469 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 524

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 524 Pakiet nr 1 pozycja 524 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 550

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 550 Pakiet nr 1 pozycja 550 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 552

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 552 Pakiet nr 1 pozycja 552 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 553

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 553 Pakiet nr 1 pozycja 553 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 595

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 595 Pakiet nr 1 pozycja 595 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 601

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 601 Pakiet nr 1 pozycja 601 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 705

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 705 Pakiet nr 1 pozycja 705 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 706

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 706 Pakiet nr 1 pozycja 706 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 750

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 750 Pakiet nr 1 pozycja 750 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 759

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 759 Pakiet nr 1 pozycja 759 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 817

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 817 Pakiet nr 1 pozycja 817 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 827

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 827 Pakiet nr 1 pozycja 827 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 851

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 851 Pakiet nr 1 pozycja 851- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 852

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 852 Pakiet nr 1 pozycja 852- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 853

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 853 Pakiet nr 1 pozycja 853- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 854

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 854 Pakiet nr 1 pozycja 854- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 863

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 863 Pakiet nr 1 pozycja 863- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 868

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 868 Pakiet nr 1 pozycja 868- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 869

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 869 Pakiet nr 1 pozycja 869- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 878

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 878 Pakiet nr 1 pozycja 878- 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 903

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 903 Pakiet nr 1 pozycja 903 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 920

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 920 Pakiet nr 1 pozycja 920 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 926

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 926 Pakiet nr 1 pozycja 926 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 1 pozycja 934

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 1 pozycja 934 Pakiet nr 1 pozycja 934 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 4 pozycja 10

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 pozycja 10 Pakiet nr 4 pozycja 10 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 4 pozycja 12

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 pozycja 12 Pakiet nr 4 pozycja 12 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 4 pozycja 13

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 pozycja 13 Pakiet nr 4 pozycja 13 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 4 pozycja 21

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 pozycja 21 Pakiet nr 4 pozycja 21 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 5

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 5 Pakiet nr 5 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 9 pozycja 6

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 9 pozycja 6 Pakiet nr 9 pozycja 6 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 9 pozycja 24

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 9 pozycja 24 Pakiet nr 9 pozycja 24 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 9 pozycja 28

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 9 pozycja 28 Pakiet nr 9 pozycja 28 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 9 pozycja 29

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 9 pozycja 29 Pakiet nr 9 pozycja 29 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 55

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 55 Pakiet nr 10 pozycja 55 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 56

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 56 Pakiet nr 10 pozycja 56 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 58

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 58 Pakiet nr 10 pozycja 58 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 66

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 66 Pakiet nr 10 pozycja 66 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 67

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 67 Pakiet nr 10 pozycja 67 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 68

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 68 Pakiet nr 10 pozycja 68 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 69

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 69 Pakiet nr 10 pozycja 69 - 1 zadanie

End

2019-03-27

Pakiet nr 10 pozycja 70

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 pozycja 70 Pakiet nr 10 pozycja 70 - 1 zadanie

End

2019-03-27

SIMILAR TENDERS

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar

Norway : Oslo - First-aid boxes

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Laboratory services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Leeds - Blood and fluid warming

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 60.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Immunoglobulins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antineoplastic agents

Malta

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Strumica - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 25.0 million Denar