Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych:
Pakiet nr 1.
Poz. 1 Standaryzowany jad owadów błonkoskrzydłych (osa) do leczenia początkowego i podtrzymującego inj. 6 fiolek+rozpuszczalnik 1.2 ml zestaw 10.
Poz. 2 Zestaw do rozcieńczania do w/w preparatów płyn 4.5 mlx10 fiolek zestaw 6.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
Zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu.
Wynikającej z braku zapotrzebowania.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2016/S 239-435280
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-17
Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes Prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez. Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia. O zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym. Na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie przysługuje. Wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o. Udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie. Ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca. Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz. Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do. Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem. Albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed. Upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed. Upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności. Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób-w przypadku gdy Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji. Istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku. Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie. Internetowej-jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych. Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż. Określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty. Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych-w terminie. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia. O zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze. Oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.12.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania. Zamawiającego. 13.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, Przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora. Publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.14.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o. Apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.15. Od wyroku sądu.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Main CPV code 33600000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

19 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 11,940

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 11,940

Przedmiotem zamówienia jest:
Pakiet nr 1.
Poz. 1 Standaryzowany jad owadów błonkoskrzydłych (osa) do leczenia początkowego i podtrzymującego inj. 6 fiolek+rozpuszczalnik 1.2 ml zestaw 10.
Poz. 2 Zestaw do rozcieńczania do w/w preparatów płyn 4.5 mlx10 fiolek zestaw 6.

Price

60

Quality criterion

Termin dostawy leku NA RATUNEK
20

SIMILAR TENDERS

Enteral feeds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Undertaking services

Norway

Value: 4.4 million Norwegian Krone

Supply of Pre Spotted Plates (PSP) for Genetically Modified (GM) Food and Feed Control

Italy

Value: 1.4 million Euro

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

Spectacles

Malta

Value: Not specified