Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych:

Pakiet nr 1.

Poz. 1 Standaryzowany jad owadów błonkoskrzydłych (osa) do leczenia początkowego i podtrzymującego inj. 6 fiolek+rozpuszczalnik 1.2 ml zestaw 10.

Poz. 2 Zestaw do rozcieńczania do w/w preparatów płyn 4.5 mlx10 fiolek zestaw 6.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym

Zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu.

Wynikającej z braku zapotrzebowania.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.Procedura

Notice number in the OJ S
2016/S 239-435280
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

Prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez.

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia.

O zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym.

Na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie przysługuje.

Wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o.

Udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie.

Ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca.

Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz.

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do.

Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem.

Albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed.

Upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed.

Upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności.

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.

180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób-w przypadku gdy

Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji.

Istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku.

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie.

Internetowej-jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych.

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż.

Określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty.

Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych-w terminie.

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia.

O zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze.

Oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do

Sądu.12.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania.

Zamawiającego.

13.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,

Przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora.

Publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.14.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o.

Apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.15. Od wyroku sądu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-01-17
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

19 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 11,940

Locations

Polska, Łódź

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 11,940

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 1.

Poz. 1 Standaryzowany jad owadów błonkoskrzydłych (osa) do leczenia początkowego i podtrzymującego inj. 6 fiolek+rozpuszczalnik 1.2 ml zestaw 10.

Poz. 2 Zestaw do rozcieńczania do w/w preparatów płyn 4.5 mlx10 fiolek zestaw 6.

Price

60

Quality criterion

Termin dostawy leku NA RATUNEK

20

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Anaesthetics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Bergen - Dental and subspecialty instruments and devices

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: Not specified