This tender has expired.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych leczniczych w ramach programów lekowych: ibrutynib, piksantron oraz alemtuzumab szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do Siwz (Formularzu asortymentowo-cenowym).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 3.

3. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów leczniczych o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym.

Ze względu na ograniczenia redakcyjne w formularzu ogłoszenia o zamówieniu pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określa jej projekt, który znajduje się w Rozdziale XVII SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
Data
2018-08-27
Warunki otwarcia ofert

2018-08-27

11:30

Sala konferencyjna Szpitala, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - druk oferty - Załącznik 2 do SIWZ wraz z Załącznikiem 2A):

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXII SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 1 do SIWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Prosimy nie składać z ofertą; Zamawiający zamieści wzór oświadczenia na stronie internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp)

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

4. Katalog dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego określony został w Rozdziale VII SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-13 Main CPV code 33600000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

27 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Legnica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ibrutynib - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej

Value

PLN Not specified

Ibrutynib - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej Ibrutynib - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej

Main site or place of performance

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Apteka

Additional information

Termin związania ofertą 60 dni

Wadium 4 483 PLN

Piksantron - leczenia chłoniaków złośliwych

Value

PLN Not specified

Piksantron - leczenia chłoniaków złośliwych Piksantron - leczenia chłoniaków złośliwych

Main site or place of performance

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Apteka

Additional information

Termin związania ofertą 60 dni

Wadium 2 650 PLN

Alemtuzumab – leczenia stwardnienia rozsianego

Value

PLN Not specified

Alemtuzumab – leczenia stwardnienia rozsianego Alemtuzumab – leczenia stwardnienia rozsianego

Main site or place of performance

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Apteka

Additional information

Termin związania ofertą 60 dni

Wadium 13 839 PLN

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bebington - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Endoscopy, endosurgery devices

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 100,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Pharmaceutical articles

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 260,000 Euro

United Kingdom : Hull - Blood-transfusion devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antihypertensives

Malta

Value: Not specified