This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych leczniczych w ramach programów lekowych: ibrutynib, piksantron oraz alemtuzumab szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do Siwz (Formularzu asortymentowo-cenowym).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 3.

3. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów leczniczych o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym.

Ze względu na ograniczenia redakcyjne w formularzu ogłoszenia o zamówieniu pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określa jej projekt, który znajduje się w Rozdziale XVII SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
Data
2018-08-27
Warunki otwarcia ofert

2018-08-27

11:30

Sala konferencyjna Szpitala, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - druk oferty - Załącznik 2 do SIWZ wraz z Załącznikiem 2A):

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXII SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 1 do SIWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Prosimy nie składać z ofertą; Zamawiający zamieści wzór oświadczenia na stronie internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp)

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

4. Katalog dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego określony został w Rozdziale VII SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-13 Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Legnica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ibrutynib - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej

Value

PLN Not specified

Ibrutynib - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej Ibrutynib - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej

Main site or place of performance

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Apteka

Additional information

Termin związania ofertą 60 dni

Wadium 4 483 PLN

Piksantron - leczenia chłoniaków złośliwych

Value

PLN Not specified

Piksantron - leczenia chłoniaków złośliwych Piksantron - leczenia chłoniaków złośliwych

Main site or place of performance

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Apteka

Additional information

Termin związania ofertą 60 dni

Wadium 2 650 PLN

Alemtuzumab – leczenia stwardnienia rozsianego

Value

PLN Not specified

Alemtuzumab – leczenia stwardnienia rozsianego Alemtuzumab – leczenia stwardnienia rozsianego

Main site or place of performance

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Apteka

Additional information

Termin związania ofertą 60 dni

Wadium 13 839 PLN

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified