Tender description

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 30 pakietów. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 035-075745
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tj.: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 2. Terminy wnoszenia odwołań. 2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Skargę do sądu na orzeczenie Izby wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-29
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Płyn do płukania jamy ustnej. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Thiamazolum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Acetylcysteinum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 Ethylis chloridum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 Phenoxymethylpenicillinum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 6

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 Alfacalcidolum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 7

Value

PLN Not specified

Pakiet 7 Alfacalcidolum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 8

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 Methyldopum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 9

Value

PLN Not specified

Pakiet 9 Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 10

Value

PLN Not specified

Pakiet 10 Hydroxyzini hydrochloridum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 11

Value

PLN Not specified

Pakiet 11 Pyroxylinum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 12

Value

PLN Not specified

Pakiet 12 Glucosum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 13

Value

PLN Not specified

Pakiet 13 Calcii carbonas praecipitatus. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 14

Value

PLN Not specified

Pakiet 14 Ferri isomaltosidum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 15

Value

PLN Not specified

Pakiet 15 Ferri isomaltosidum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 16

Value

PLN Not specified

Pakiet 16 Ferrum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 17

Value

PLN Not specified

Pakiet 17 Izomaltozyd 1000 żelaza. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 18

Value

PLN Not specified

Pakiet 18 Izomaltozyd 1000 żelaza. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 19

Value

PLN Not specified

Pakiet 19 Dimethicone. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 20

Value

PLN Not specified

Pakiet 20 Fluticasoni propionas. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 21

Value

PLN Not specified

Pakiet 21 Ropinirolum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 22

Value

PLN Not specified

Pakiet 22 Hipotoniczny roztwór elektrolitowy. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 23

Value

PLN Not specified

Pakiet 23 Wyciąg alergenowy jadów owadów. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 24

Value

PLN Not specified

Pakiet 24 Acidum ascorbicum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 25

Value

PLN Not specified

Pakiet 25 Gliclazidum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 26

Value

PLN Not specified

Pakiet 26 Plerixaforum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Additional information

Oferowane produkty lecznicze muszą znajdować się w załączniku C (Leki dostępne w ramach chemioterapii) do obowiązującego na dzień otwarcia obwieszczenia MZ.

Pakiet 27

Value

PLN Not specified

Pakiet 27 Aciclovirum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 28

Value

PLN Not specified

Pakiet 28 Diclofenacum natricum. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 29

Value

PLN Not specified

Pakiet 29 Klej tkankowy. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet 30

Value

PLN Not specified

Pakiet 30 Glatirameri acetas. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Additional information

Oferowane produkty lecznicze muszą znajdować się w załączniku B (leki dostępne w ramach programów lekowych) do obowiązującego na dzień otwarcia obwieszczenia MZ.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Bitola - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 87.0 million Denar

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Sweden : Umeå - Ultrasonic unit

Sweden

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified