This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i suplementów diety, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cen. – ofert. – Załączniki nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cen. – ofert. na okres 12 m-cy.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w Części od nr 1 do nr 14, w Części od 16 do 22, w Części od 25 do 31, a dopuszcza składanie ofert równoważnych w Części nr 15, 23, 24 oraz w Części od 32 do 36.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający przedstawia wzór umowy - jako załącznik nr 5 dołączony do SIWZ, w oparciu o który zostanie Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia do 30 % niż podana w Formularzach cenowo-ofertowych, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte umową. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości pacjentów i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.zawarta umowa.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wykaz i krótki opis warunków

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w Sekcji VI.3, Zamawiający zamieszcza w tej Sekcji następujące informacje:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję naprowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawców składających oferty na produkty lecznicze).

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zam.wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13-23Pzporaz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

Dołączany dokument winien być:

a) wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza (JEDZ) zamieszczonego na stronie internetowej UZP pod adresem www.uzp.gov.pl/Repozytorium Wiedzy/JEDZ/Instrukcja wypełniania JEDZ oraz zgodnie z Zał. nr 7do SIWZ.

b) przekazany zam. w formie elektronicznej zgodnie z zapisami zawartymi w załączonej Informacji o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie składania JEDZ stanowiącej Zał. nr 8 do SIWZ.

Pozostałe wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg –Zał. nr 2 do SIWZ.

2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cen. –ofert. do oferowanych części, sporządzone wg wzorów stan. – Zał. nr 1 do SIWZ.

Do wszystkich Części, w których występuje więcej niż 10 pozycji w składanej ofercie proszę dołączyć płytę w formacie Microsoft Excel z wyliczonymi pozycjami. Na podst. dołączonej płyty komisja przetargowa dokona sprawdzenia oferty - Formularza cenowo-ofertowego dla danej oferowanej Części – pod względem rachunkowym. Wymagane jest by treść oferty przedstawiona na płycie była tożsama (identyczna) z treścią Formularza cenowo-ofertowego przedstawionego na piśmie.

Wykonawca wygrywający postępowanie w danej oferowanej Części zobowiązany jest do dostarczenia Zam. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w danej oferowanej Części Formularza cen. – ofert. z podaniem kodu EAN dla każdej pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy produktów leczniczych) / numeru katalogowego lub znaku (dotyczy pozostałych przedmiotów zamówienia), które będą umieszczane na fakturze VAT w celu wprowadzenia danych z umowy do systemu informatycznego, który posiada Apteka Zamawiającego.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

4. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-09-07
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00
Notice number in the OJ S
2018/S 036-078005
Warunki otwarcia ofert

2018-09-07

10:00

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2 w Rzeszowie.

Otwarcie ofert jest jawne.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A. W celu wykazania braku podstaw wyklucz. z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument.

3. Zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzający, że Wyk. nie zalega z opł. składek na ubezp. społ. lub zdr.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem pod. opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdr. albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów-potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zam. publiczne.

7. Ośw. Wyk. o niezaleg. z opłac. pod. i opłat lok., o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991r. o podatkach i opłatach lok.

8. Wyk. mający siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 7Rozp.

9. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 8 Rozp.

10. Zam. z § 9 ust. 3 Rozp. nie żąda od Wyk. przedstawienia dok. dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.

11. Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych w pkt VI.A.6.1 - 6.7 SIWZ (jeśli dotyczy w tym post.).

12. Wykonawca, w term. 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 Pzp, przekazuje Zam. ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr. kapit. o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ośw., Wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zam. (art. 24 ust. 11 Pzp). Wzór ośw. na Zał. nr 6 do SIWZ.

13. Treść Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez zam. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publicznego przedstawiono w Załączniku nr 9 do SIWZ, będącym jej integralną częścią.

B. w celu wykazania spełniania war. udziału w post. dotycz. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określ. działaln. zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zam. wymaga przedstawienia:

1. dok. potw. kompet. lub uprawnienia do prow. określonej działalności zawod. tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prow. hurtowni farmaceut. w zakresie obrotu prod. lecznicz. lub w przypadku wyk. prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwol. na prowadzenie składu konsygnacyjnego (dotyczy Wyk. składających oferty na produkty lecznicze).

C. Zam. wymaga by ofer. p. z.:

1. spełniały wymagania zawarte w Formularzu/-ach cenowo – ofertowym/-ch;

2. w Części od 1 do 30 były prod. lecznicz. dopuszczonymi do obrotu zg. z Ustawą z 6.09.2001r. Prawo Farm. z wyłą. art. 4 ust. 1 i 2 przedm. Ustawy;

3. w Części 31 i 32 były środk. spoż. specjal. przezn. żywien., zg. z Ust. z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, były wprowadzone do obrotu oraz spełn. wymag. ww. przepisów;

4. w Części 33 i 34 były wyr. medycznymi, zg. z Ust. z 20.05.2010r. o wyr. med. spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zg. z przepisami tej ustawy;

5. w Części 35 były suplem. diety, zg.z Ust. z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, były wprowadzone do obrotu oraz spełniały wymagania ww. przepisów;

6.w Części 36 były kosmetykami, zg.z Ust. z 30.03.2001r.o kosmetykach były wprowadzone do obrotu oraz spełniały wymagania ww. przepisów.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Sekretariat Departamentu Odwołań

ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-27
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 8.4 million

Locations

Polska, Rzeszów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Produkty lecznicze

Value

PLN 917,875

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Acidum ascorbicum, Allantoinum, Alprostadilum, Betamethasonum, Calcipotriolum + Betamethasonum żel, Carbacholum, Carbetocinum, Cerebrolysinum, Dexmedetomidinum, Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus, Etamsylatum, Famotidinum, Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum, Flumazenilum, Galantamini hydrobromidum, Hyoscini butylbromidum, Ipratropii bromidum, Olodateroli hydrochloridum + Tiotropii bromidum monohydricum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo-ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 1, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 1 od 11.11.2018 r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 1 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 1 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 9 200,00 PLN.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 831,126

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Lidocainum, Lini oleum wirginale, Methylprednisolonum, Metoprololi tartras, Neostigmini methylsulfas, Ornithini aspartas, Oseltamivirum, Palonosetronum, Pantoprazolum, Povidonum iodinatum, Rifampicinum + Isoniazidum, Ropivacaini hydrochloridum, Saccharomyces boulardii, Somatostatinum, Terlipressini acetal, Theophyllinum, Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum, Thrombinum bovine.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 2, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 2 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 2 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 2 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 8 400,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 2.2 million

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Acidum salicylicum + Flumetasonum, Aqua pro iniectione, Atropini sulfas, Bupivacaini hydrochloridum, Calcii chloridum, Clemastinum, Dexamethasonum, Ephedrini hydrochloridum, Flucitosinum, Flumetasoni pivalas + Clioquinolum, Furosemidum, Heparinum natricum, Hydrocortisoni butyras, Hydrocortisonum, Kalii chloridum, Lidocaini hydrochloridum, Magnesii sulfas, Metamizolum natricum, Metronidazolum, Natrii chloridum, Neomycini sulfas, Noradrenalinum, Piracetamum, Rocuronii bromidum, Sulfathiazolum argentum, Suxamethonii chloridum, Timonacicum, Tramadoli hydrochloridum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 3, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 3 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 3 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 3 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 3 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 22 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 70,201

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Aciclovirum, Benzydamini h/chlor., Ethacridini lactas, Hydrogenii peroxidum, Hydroxyzini hydrochloridum, Lactulosum, Naproxenum, Nifuroxazidum, Retinoli palmitas, Glucosum anhydricum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 4, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 4 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 4 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 4 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 700,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 125,920

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Acitretinum, Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum płyn na skórę, Dexamethasoni phosphas, Methylprednisolonum, Mometasoni furoas, Prednisoloni hemisuccinas, Propylthiouracilum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

Poz. 4 Formularza cenowo-ofertowewgo - Wymagany jest lek znajdujący się w Obw. Min. Zdrowia w Zał. C - C.0.17.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 5, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 5 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 5 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 5 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 5 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 300,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 99,679

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Aripiprazolum, Carvedilolum, Dexamethasonum, Doxazosinum, Escitalopramum, Finasteridum, Mirtazapinum, Olanzapinum, Pantoprazolum, Quetiapinum, Sulfasalazinum, Thiethylperazinum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 6, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 6 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 6 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 6 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 6 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 000,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 164,639

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Acetylcysteinum, Adenosinum, Amiodaroni h/chlor, Calcii polistyreni sulfon as, Drotaverini hydrochloridum, Insulinum glarginum, Milrinonum, Natrii Valproas, Sevelameri hydrochloridum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 7, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 7 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 7 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 7 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 7 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 700,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 5,027

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Agomelatinum, Gliclazidum, Indapamidum, Indapamidum+Amlodipinum, Perindoprilum argininum + Amlodipinum, Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipinum, Perindoprilum argininum + Indapamidum, Perindoprilum argininum, Tianeptinum natricum, Trimetazidini dihydrochloridum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Opakowania muszą być podzielne / tabletki w blistrach/.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 8, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 8 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 8 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 8 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 50,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 89,059

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Acetylcysteinum, Aciclovirum, Ambroxoli hydrochloridum, Diclofenacum natricum, Dobutaminum, Ketoprofenum, Loratadinum, Metoprololi succinas, Pregabalinum, Torasemidum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 9, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 9 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 9 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 9 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 9 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 900,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 144,759

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze a w tym m.in.:

Aripiprazolum, Budesonidum, Dexamethasonum, Eplerenonum, Formoteroli fumaras, Levetiracetamum, Prednisonum, Progesteronum, Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 10, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 10 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 10 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 10 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 10 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 500,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 9,441

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

• Risperidonum 25 mg, inj, fiol. + strz. + urządzenie do przygotowania zawiesiny + igły;

• Risperidonum 37,5mg, inj, fiol. + strz. + urządzenie do przygotowania zawiesiny + igły;

• Risperidonum 50 mg,inj, fiol. + strz. + urządzenie do przygotowania zawiesiny + igły;

• Risperidonum 1mg/ml r-r doustny 100 ml.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 11, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 11 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 11 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 11 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 11 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 3,700

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Omeprazolum 20 mg kaps.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 12, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 12 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 12 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 12 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 12 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 50,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 14,431

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Phytomenadionum (Vit. K) 2 mg/0,2 ml amp.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 13, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 13 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 13 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 13 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 13 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 200,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 15,780

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Prothrombinum multiplet humanum proszek+rozp. do przyg. r-ru do wstrzyknięć 500 j.m. zestaw.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 14, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 14 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 14 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 14 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 14 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 200,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 25,816

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

• Ins. Polhumin Mix-2; 300 jm/3 ml, zaw. do wstrzyk., wkłady + igły;

• Ins. Gensulin M 30; 300 jm/3 ml, zaw. do wstrzyk., wkłady + igły;

• Ins. Gensulin M 40; 300 jm/3 ml, zaw. do wstrzyk., wkłady + igły;

• Ins. Gensulin M 50; 300 jm/3 ml, zaw. do wstrzyk., wkłady + igły;

• Ins. Gensulin N; 300 j.m./3 ml, zaw. do wstrzyk., wkłady + igły;

• Ins. Gensulin R; 300 j.m./3 ml, zaw. do wstrzyk., wkłady + igły;

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 15, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 15 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 15 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 15 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 15 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 300,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 165,148

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Eptacogum alfa (activatum), Glucagoni hydrochloridum, Insulinum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Wymaga się leków tego samego producenta.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 16, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 16 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 16 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 16 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 16 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 700,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 63,186

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Duloxetinum, Insulinum glarginum, Insulinum, Olanzapinum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Wymaga się produktów leczniczych tego samego producenta.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 17, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 17 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 17 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 17 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 17 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 700,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 34,546

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Acidum tranexamicum 100mg/ml 5ml amp. r-r do wstrz.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 18, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 18 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 18 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 18 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 18 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 400,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 472,590

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Atosibanum, Eltrombopaq, Netupitantum + Palonosetroni hydrochloridum, Rivaroxabanum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 19, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 19 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 19 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 19 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 19 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 4 800,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 208,305

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

• Amantadini sulfas 200mg/500ml but. roztwór do infuzji;

• Ornithini aspartas 500 mg/ml amp. 10 ml roztwór do infuzji;

• Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum PPD RT 23 SSI 1,5 ml - r-r do wstrzykiwań fiol.

• Misoprostolum 200 mcg system terapeutyczny dopochwowy.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Do poz. Nr 4 Formularza cenowo-ofertowego wymagane są specjalne warunki transportu - zgodnie z CHPL leku.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 20, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 20 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 20 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 20 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 20 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 2 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 7,567

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Thiamine (Vit. B1) 100 mg/ 2 ml amp.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 21, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 21 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 21 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 21 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 21 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 10,463

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

• Thiopental Sodium 500 mg fiol.

• Thiopental Sodium 1000 mg fiol.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 22, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 22 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 22 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 22 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 22 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 18,520

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Moviprep x 1 zestaw, proszek do sporządzania roztworu.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 23, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 23 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 23 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 23 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 23 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 200,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 149,273

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Płyn doustny typu Citropepsin, Produkt ziołowy typu Bellapan, Produkt złożony typu Cardiol C, Produkt złożony typu Fortrans, Produkt złożony typu Gastrolit, Produkt złożony typu Hemorectal, Produkt złożony typu Hemorol, Produkt złożony typu Juvit Multi, Produkt złożony typu Raphacholin C, Produkt złożony typu Rowatinex, Produkt złożony typu Urosept, Produkt złożony witaminowy typu Vitaminum B compositum Teva, Produkt złożony z probiotykiem typu Lacidofil, Produkt złożony typu Liv 52, Szczepionka tężcowa adsorbowana (T), Szczepionka typu Hiberix przeciw zakażeniom haemophilus typ B.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 24, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 24 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 24 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 24 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 24 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 500,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 8,740

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Immunoserum contra venena viperarum europaearum moc około 150 j.a. antytoksyny jadu żmij/ml amp. 5 ml roztwór do wstrzykiwań (500 j.a. antytoksyny jadu żmij)

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 25, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 25 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 25 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 25 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 25 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 96,608

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Benserazidum + Levodopum, Ganciclovirum, Valganciclovirum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 26, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 26 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 26 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 26 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 26 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 1 000,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 1.1 million

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Aripiprazolum, Cytrynian Kofeiny, Dabigatranum etexilatum, Esomeprazolum, Racecadotrilum, Sugammadexum, Zofenoprylum calcicum.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 27, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 27 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 27 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 27 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 27 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 11 000,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 1.0 million

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Dinatrii pamidronas, Posaconazole zaw. doustna, Megestroli acetas.

Uwaga:

Poz.1-3 Formularza cenowo - ofertowego zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego jednego producenta w opakowaniach zawierających maksymalnie po 2 sztuki.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 28, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 28 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 28 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 28 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 28 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 10 300,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 87,430

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

• Misoprostolum 200 mcg tabl.

• Olanzapinum 10 mg fiol. 5 ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości poza wyszczególnionymi pozycjami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 29, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 29 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 29 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 29 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 29 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 900,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Produkty lecznicze

Value

PLN 6,056

Produkty lecznicze

1. Produkty lecznicze:

Antithrombinum III humanum densatum cryodesiccatum 500 j.m. fiol. proszku + amp.-strzyk. + zestaw do sporządzania roztworu, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 30, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 30 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 30 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 30 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 30 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Value

PLN 2,423

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

1. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

• Kapsułki zawierające szczep Lactobaciluus rhamnosus GG.

• Kapsułki sacharomyces bulardii (2,5 mld CFU - 5 mld CFU).

• Krople dla dzieci i niemowląt oraz wcześniaków i noworodków o niskiej masie urodzeniowej, zawierające szczep Lactobaciluus rhamnosus GG 1 mld/1 kroplę butelka po 5 ml.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 31, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 31 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 31 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 31 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 31 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 50,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Value

PLN 9,996

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

1. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

K-Vitum 2mg wit. K d/noworod. kaps. twist-off.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 32, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 32 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 32 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 32 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 32 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Apteki Zamawiającego, ul. Szopena 2.

Wyroby medyczne

Value

PLN 194,666

Wyroby medyczne

1. Wyroby medyczne:

Wyrób medyczny typu Caphosol płyn do płukania jamy ustnej, Wyrób medyczny typu Fomukal płyn do płukania jamy ustnej, Wyrób medyczny typu Cathejell żel z lidokainą, jałowy, Wyrób medyczny typu Emofix maść hemostatyczna, Wyrób medyczny typu Granuflex pasta hydrokoloidowa, Wyrób medyczny typu Hyabak krople do oczu nawilżające, Wyrób medyczny typu Hydrosil żel hydrokoloidowy z kompleksem srebra i karnizyną, Wyrób medyczny typu Hylo-Parin krople oczne, Wyrób medyczny typu Lacrimal krople do oczu, Wyrób medyczny typu Osłonki na sondy, Wyrób medyczny typu Parin-Pos maść do oczu, Wyrób medyczny typu Prontosan roztwór do płukania ran, Sterylny wyrób medyczny typu Prontosan żel na rany, Wyrób medyczny typu Silol roztwór, aerozol na skórę, Wyrób medyczny typu Thealoz krople do oczu, Wyrób medyczny typu Vita-Pos maść do oczu, Wyrób medyczny typu Cacicol, krople do oczu, Opatrunek w aerozolu typu Acutol spray.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu, a także inną pojemność w odpowiednio przeliczonej gramaturze.

Poz 1 i 2 Formularza cenowo-ofertowego wymagane jest zaoferowanie produktów od różnych producentów.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 33, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 33 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 33 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 33 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 33 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 2 000,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Wyroby medyczne

Value

PLN 21,600

Wyroby medyczne

1. Wyroby medyczne:

• Glux 30 % wodny r-r glukozy roztwór 30 %;

• Limisan - preparat do bezbolesnego usuwania opatrunków.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 34, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 34 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 34 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 34 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 34 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 200,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Suplementy diety

Value

PLN 8,653

Suplementy diety

1.Suplementy diety:

Actiferol Fe krople, Calcium tabletki musujące, Hepatil, Innofer Baby zawiesina dla noworodków, Innovitum B zawiesina (krople), Multivitaminum hec.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 35, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 35 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 35 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 35 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 35 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 100,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

Kosmetyki

Value

PLN 3,834

Kosmetyki

1. Kosmetyki:

Alantan zasypka, Balsam Szostakowskiego, Sudocrem krem antyseptyczny.

Uwaga:

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Dopuszcza się przeliczenia gramatury poza wyszczególnionymi pozycjami.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 dla części nr 36, będącym integralną częścią SIWZ.

3. W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:

Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 36 od 11.11.2018r. przez 12 miesięcy.

Zamawiający w Części nr 36 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnej umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w Części nr 36 dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

Award criteria

Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach

20

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

20

60

Additional information

1. W punkcie II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 36 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a). Cena brutto oferty w danej części w zł - 60 %,

b). Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 20 %.

2. Kwota wadium wynosi: 50,00 zł.

Main site or place of performance

Zamówienia należy realizować, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Aptek Zamawiającego, ul. Szopena 2 i ul. Rycerska 2.

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Meat products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.4 million Denar

United Kingdom : Paisley - Bakery products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Steriliser

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 200,000 Euro

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 195,600 Euro