This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków i wyrobów medycznych - 47 pakietów - zgodnie z zapisami w formularzu cenowym – zał. nr 2 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1 którzy nie podlegają wykluczeniu - zał. nr 3 do SIWZ.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ. Nadto wymaga się wykazania, że Wykonawca posiada:

— ważną koncesję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (o ile dotyczy).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1 którzy nie podlegają wykluczeniu - zał. nr 3 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1 którzy nie podlegają wykluczeniu - zał. nr 3 do SIWZ.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-01
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-01

11:00

ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, Bud. administracji p. 33

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwolawcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwolawcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, względem których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2. Zam. przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d. ważna koncesja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (o ile wymaga)W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: a) Oświadczenia Wykonawcy, że posiada karty charakterystyki zaoferowanych produktów z potwierdzeniem stabilności chemiczno – fizycznej fiolki po pierwszym otwarciu min. 24 godziny, a ponadto, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kart charakterystyki - Załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 13 POZ. 3-10, 15-22, 24-25; b) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty (butelki) są kompatybilne (umożliwiające szczelne i bezpieczne nalewanie) do parowników VAPOR 2000 z portem QUIKFEEL, pasujące do parownika z dolnym wlewem posiadającego nakręcany adapter lub, że Wykonawca dostarczy kompatybilny, wykalibrowany parownik na okres trwania umowy i że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji - załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 24; c) Oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane leki znajdują się na aktualnych listach zawartych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 29.6.2018 r. (Dz.Urz. Min. Zdrowia z 2018 r., poz. 51) oraz w Zarządzeniu nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25.6.2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii - przez cały okres trwania umowy, a w przypadku zmiany Obwieszczenia lub Zarządzenia Wykonawca winien dostarczać zamienniki również znajdujące się w zmienionym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ - załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy Pakietów nr 12, 13, 14, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 47d) Certyfikat ISO 15197:2015 lub równoważny –dotyczy pakietu nr 22e)Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są zarejestrowane jako produkt leczniczy - Załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 18 poz. 166,167,168, 311f) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty posiadają możliwość mieszania z tramadolem w jednej strzykawce – dotyczy pakietu nr 17 poz. 31, 32. 3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3. Więcej inf: www.przetargi.propublico.pl
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwolawcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-20
Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp;

1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:

1.1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

1.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności; na powyższe nie przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

2.1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści

Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.3 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

2.4 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.

2.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu:

3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.1. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

1.2. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

1.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.

1.4. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

1.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

4. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179-198g ustawy Pzp.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

1 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Oświęcim

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet NR 1

Value

PLN Not specified

Pakiet NR 1 Aciclovir, ketoprofen

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi: 5300,00 zł

Pakiet nr 2

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 2 Amoksiklav

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi: 940,00 zł

Pakiet nr 3

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 3 Heparyny, insuliny

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 3500,00

Pakiet nr 4

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 4 Acidum valproinicum

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 1150,00

Pakiet nr 5

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 5 Immunoglobuliny

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 500,00

Pakiet nr 6

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 6 Immunoglobuliny

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 840,00

Pakiet nr 7

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 7 Heparyny, bupivacaina

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 2100,00

Pakiet nr 8

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 8 Płyny infuzyjne

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 6400,00

Pakiet nr 9

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 9 Clindamycinum, rocuronium

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 3200,00

Pakiet nr 10

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 10 Antybiotyki, leki psychotropowe

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 2800,00

Pakiet nr 11

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 11 Indapamid, trimetazydyna

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 35,00

Pakiet nr 12

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 12 Cytostatyki

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 490,00

Pakiet nr 13

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 13 Cytostatyki

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 1700,00

Pakiet nr 14

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 14 Cytostatyki

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 210,00

Pakiet nr 15

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 15 Injekcje

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 8750,00

Pakiet nr 16

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 16 Dexametazon, hydrocortison

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 4300,00

Pakiet nr 17

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 17 Injekcje, tabletki

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 12500,00

Pakiet nr 18

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 18 Tabletki, syropy

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 7100,00

Pakiet nr 19

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 19 Tabletki

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 300,00

Pakiet nr 20

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 20 Kontrasty

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 7500,00

Pakiet nr 21

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 21 Kontrasty

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 1000,00

Pakiet nr 22

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 22 Paski testowe

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 750,00

Pakiet nr 23

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 23 Preparaty do żywienia pozajelitowego

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 500,00

Pakiet nr 24

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 24 Isofluranum, sevofluranum

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 740,00

Pakiet nr 25

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 25 Meropenem

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 1000,00

Pakiet nr 26

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 26 Środki narkotyczne i psychotropowe

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 600,00

Pakiet nr 27

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 27 Podtlenek azotu

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 90,00

Pakiet nr 28

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 28 Preparaty do żywienia dojelitowego

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 900,00

Pakiet nr 29

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 29 Preparaty do żywienia dojelitowego

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 350,00

Pakiet nr 30

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 30 Preparaty do żywienia pozajelitowego

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 2200,00

Pakiet nr 31

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 31 Immunoglobuliny

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 4000,00

Pakiet nr 32

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 32 Immunoglobuliny

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 5300,00

Pakiet nr 33

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 33 Alteplasum

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 5500,00

Pakiet nr 34

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 34 Czynnik krzepnięcia

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 380,00

Pakiet nr 35

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 35 Cytostatyki

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 180,00

Pakiet nr 36

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 36 BCG

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 300,00

Pakiet nr 37

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 37 Gaz znieczulający

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 350,00

Pakiet nr 38

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 38 Methyloprednisolon, heparyny

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 2700,00

Pakiet nr 39

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 39 Interferon beta

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 5200,00

Pakiet nr 40

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 40 Risperidonum

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 80,00

Pakiet nr 41

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 41 Czynniki krzepnięcia

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 600,00

Pakiet nr 42

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 42 Fumaran dimetylu

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 6300,00

Pakiet nr 43

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 43 Octan glatirameru

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 2300,00

Pakiet nr 44

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 44 Interferon beta-1a

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 480,00

Pakiet nr 45

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 45 Środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 2400,00

Pakiet nr 46

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 46 Teriflunomidum

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 450,00

Pakiet nr 47

Value

PLN Not specified

Pakiet nr 47 Alemtuzumabum

End

2019-12-31

Additional information

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Wartość wadium dla pakietu wynosi zł: 5000,00

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kristiansand - Hair preparations and articles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Anaesthetics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.8 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

Norway

Value: Not specified