This tender in no longer available.

Tender description
Afdeling Logistiek Generieke Diensten
0308.357.159_27829
Koning Albert II-laan 33 Bus 979
Brussel
1030

finprocurement@minfin.fed.be

https://finances.belgium.be/fr/marches_publics
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304121


https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304121

https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Division+Logistique+Services+G%C3%A9n%C3%A9riques-S%26L%2FDA%2F2017%2F137-F02

Openbare procedure met als voorwerp de realisatie van specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie "My Academy" die wordt gebruikt door het personeel van de FOD Financiën.

Division Logistique Services Génériques-S&L/DA/2017/137-F02_0

Openbare procedure met als voorwerp de realisatie van specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie "My Academy" die wordt gebruikt door het personeel van de FOD Financiën.Openbare procedure met als voorwerp de realisatie van specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie "My Academy" die wordt gebruikt door het personeel van de FOD Financiën.


48
Selectiecriteria betreffende de economische en financiële draagkracht (artikel 67 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
De inschrijver dient voor de uitvoering van deze opdracht zijn financiële draagkracht aan te tonen door een omzet te verantwoorden.
De inschrijver moet in de laatste 3 boekjaren een jaarlijkse gemiddelde omzet van minstens 50.000,00 euro hebben gerealiseerd op het vlak van activiteiten die rechtstreeks verband houden met het realiseren van ontwikkelingen zoals beschreven in dit bestek.
Inschrijvers die het wensen, kunnen bij hun offerte reeds alle documenten en attesten voegen die nodig zijn om aan te tonen dat ze voldoen aan de volgens dit criterium geldende vereisten.


Klasse: N/A, Categorie: N/A.

2018-05-02
14:30

2018-05-02
14:30

Raad van State
Brussel
1040


2018-03-27

BelgiëBrussel
Openbare procedure met als voorwerp de realisatie van specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie "My Academy" die wordt gebruikt door het personeel van de FOD Financiën.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Selectiecriteria betreffende de economische en financiële draagkracht (artikel 67 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
De inschrijver dient voor de uitvoering van deze opdracht zijn financiële draagkracht aan te tonen door een omzet te verantwoorden.
De inschrijver moet in de laatste 3 boekjaren een jaarlijkse gemiddelde omzet van minstens 50.000,00 euro hebben gerealiseerd op het vlak van activiteiten die rechtstreeks verband houden met het realiseren van ontwikkelingen zoals beschreven in dit bestek.
Inschrijvers die het wensen, kunnen bij hun offerte reeds alle documenten en attesten voegen die nodig zijn om aan te tonen dat ze voldoen aan de volgens dit criterium geldende vereisten.
Eventuele minimumeisen
Klasse: N/A, Categorie: N/A.

Procedure

Plaatselijke tijd
14:30
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
2018-05-02
14:30
De opdracht valt onder de GPA
neen
Datum
2018-05-02
Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-27
Periodieke opdracht
neen

Bidding information

Bidding deadline

2 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Openbare procedure met als voorwerp de realisatie van specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie "My Academy" die wordt gebruikt door het personeel van de FOD Financiën.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Industry specific software package

Norway

Value: Not specified

Germany : Cologne - ECCAIRS 2.0 Occurrence Reporting Platform

Germany

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Software programming and consultancy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 437,500 Pound Sterling

United Kingdom : Worthing - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 60.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Business and management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone