This tender in no longer available.

Tender description

Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění tohoto kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn nahradit doklady k prokázání profesní způsobilosti dle bodů 3.1 této kvalifikační dokumentace v žádosti o účast čestným prohlášením dle bodu A písm. i) kvalifikační dokumentace výše.

Zahraniční dodavatel prokáže splnění požadované profesní způsobilosti způsobem dle § 77 odst. 3 a § 81 Zákona.

Podrobněji viz Kvalifikační dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Osvědčení o odborné způsobilosti

Zadavatel požaduje předložit platné osvědčení o autorizaci osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, a to v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) a g), zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), tedy v oboru Technologická zařízení staveb a v oboru Statika a dynamika staveb.

V případě, že dodavatel bude prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím zahraničních osob (inženýra / technika z členského státu EU či jiného státu ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů), zadavatel připouští prokázání kvalifikace dle tohoto bodu 3.3 i předložením úplné žádosti o registraci osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zajišťuje, jako osoby usazené. Blíže viz např.: http://www.ckait.cz/content/uznavani-v-ramci-eu-0.

Podrobněji viz Kvalifikační dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele.

Participation is reserved to a particular profession
ano
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

Technická kvalifikace

Dodavatel předloží seznam významných služeb spočívajících ve zhotovení projektových dokumentací (projektů) obdobného charakteru s ohledem na předmět této Rámcové dohody realizovaných v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.

Dodavatel musí informacemi v seznamu významných služeb prokázat, že realizoval:

A. Významnou službu obdobného charakteru ve smyslu bodu 4.1 (s minimálním požadovaným rozsahem) spočívající ve:

a) zhotovení projektové dokumentace stupně dokumentace pro provádění stavby („DPS“), a to včetně výkonu funkce generálního projektanta („GP“) a výkonu autorského dozoru („AD“) pro stavbu realizovanou na vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše v rozsahu komplexní modernizace nebo výstavby nového vedení (to znamená výstavbu nového vedení nebo stavebně montážní práce, včetně dodávek materiálů na vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše, zahrnující v sobě současně úpravy nebo výměnu ocelových konstrukcí stožárů, montáž izolátorových závěsů a vodičů včetně kombinovaných zemnících lan („KZL“), a to o celkovém finančním objemu (investičních nákladech) stavby ve výši minimálně 100 000 000 CZK bez DPH, přičemž se musí jednat o stavbu u níž byly před zahájením tohoto zadávacího řízení zahájeny stavebně-montážní práce;

Nebo

b) zhotovení projektové dokumentace stupně DPS, a to včetně výkonu funkce GP a výkonu AD, jejímž předmětem je realizace:

1) výměny/montáže fázových vodičů pro vedení s napěťovou úrovní 110 kV a výše; a

2) výměny/montáže zemnících lan pro vedení s napěťovou úrovní 110 kV a výše; a

3) výměny/montáže KZL pro vedení s napěťovou úrovní 110 kV a výše; a

4) přeizolace/montáže izolátorových závěsů pro vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše; a

5) opravy/výměny/vložení ocelových konstrukcí pro vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše,.

Nebo

c) zhotovení projektové dokumentace stupně tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele („TDW“) pro stavbu realizovanou na vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše v rozsahu komplexní modernizace nebo výstavby nového vedení (tzn. výstavba nového vedení nebo stavebně montážní práce, včetně dodávek materiálů na vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše zahrnující v sobě současně úpravy nebo výměnu ocelových konstrukcí stožárů, montáž izolátorů a vodičů, včetně KZL) o celkovém finančním objemu (investičních nákladech) stavby ve výši minimálně 120 000 000 CZK bez DPH, přičemž se musí jednat o stavbu, u níž byly před zahájením tohoto zadávacího řízení zahájeny stavebně-montážní práce.

Dodavatel je za účelem prokázání kvalifikace dle tohoto bodu 4.1 A. povinen doložit min. 1 významnou službu dle písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) výše.

B. Významnou službu obdobného charakteru ve smyslu bodu 4.1 (s minimálním požadovaným rozsahem) spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stupně dokumentace pro územní rozhodnutí („DÚR“), nebo projektové dokumentace stupně dokumentace pro stavební povolení („DSP“), a to včetně projednání projektové dokumentace stupně DÚR nebo DSP s dotčenými orgány státní správy („DOSS “) a zapracování případných připomínek DOSS do projektové dokumentace, pro stavbu realizovanou na vedení s napěťovou úrovní 220 kV a výše, přičemž celkový finanční objem (investiční náklady) stavby musely činit minimálně 20 000 000 CZK bez DPH.

Dodavatel je za účelem prokázání kvalifikace dle tohoto bodu 4.1 B. povinen doložit min. 1 významnou službu.

Další doklady prokazující technickou způsobilost dodavatele

Podrobněji viz Kvalifikační dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele.Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement

10

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
12:00
Datum
2018-11-05

Doplňující informace

Další informace

Hodnocení nabídek bude prováděno ve smyslu § 114 a 115 Zákona.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to na základě následujících kritérií a vah, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení.

Kritéria hodnocení, Váha:

A. Nabídková cena 85 %,

B. Praxe a zkušenosti členů hodnoceného realizačního týmu dodavatele 15 %.

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného hodnotícího kritéria.

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a minimálně 3 dodavateli a zároveň s minimálně 10 projekčními týmy. Způsob výběru účastníků pro uzavření Rámcové dohody je popsán v bodě 17 této zadávací dokumentace. Nebude-li zadavatel schopen vybrat k uzavření Rámcové dohody minimálně 3 dodavatele a zároveň minimálně 10 projekčních týmů, bude postupovat analogicky podle § 133 Zákona., tj. přičemž s ohledem na § 133 odst. 3 Zákona uzavře Rámcovou dohodu s minimálně 2 dodavateli.

Na základě Rámcové dohody budou uzavírány dílčí smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro konkrétní vedení VVN/ZVN („Dílčí smlouva“). Podrobná specifikace předmětu dílčí veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody bude uvedena ve výzvě k podání nabídek v minitendru na dílčí veřejnou zakázku, jejíž součástí bude návrh Dílčí smlouvy.

Veškeré projektové dokumentace zpracovávané na základě Dílčích smluv budou vždy vyhotoveny v českém jazyce.

Zadavatel si ve smyslu § 170 Zákona vyhrazuje možnost zadávací řízení zrušit.

Podrobněji viz Kvalifikační a zadávací dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-09-27
Jde o opakovanou zakázku
ne Main CPV code 71323100

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK Not specified

Předmětem Rámcové dohody je stanovení podmínek a postupu při zadávání dílčích veřejných zakázek na vypracování projektových dokumentací na liniové stavby vedení VVN a ZVN a zajištění inženýrských činností souvisejících se zpracováním projektové dokumentace.

Award criteria

Praxe a zkušenosti členů hodnoceného realizačního týmu dodavatele

15

85

Main site or place of performance

Česká republika

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Ireland : Dundalk - Social services

Ireland

Value: 598,308 Euro

Belgium : Evere - Study on Open Innovation Models and Intellectual Property

Belgium

Value: 230,000 Euro

United Kingdom : Llandrindod Wells - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,000 Pound Sterling

Norway : Gjøvik - Communication land-line rental

Norway

Value: 31.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Winchester - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Sandefjord - Educational software package

Norway

Value: Not specified