This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych

2. Zamówienie zostało podzielone na 8 pakietów i obejmuje:

nr pakietu nazwa pakietu

1 Gwóźdź typu Gamma długi

2 Płyta do zespoleń dalszego końca kości promieniowej

3 Śruby do implantów

4 Płyty blokująco-kompresyjne do zaopatrywania złamań wyrostka łokciowego

5 Wkręty gąbczaste

6 Wkręty

7 Zestaw do złamań okołoprotezowych

8 Klamry kostne

Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.

Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania finansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Zostały opisane w załącznikach nr 4 a i 4b do SIWZ.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-04-16
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:45
Warunki otwarcia ofert

2018-04-16

10:00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22

(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) i musi być aktualne na dzień składania ofert.

B. Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.

C. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podwykonawców

Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia.

2.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt 1, 5, 6

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP.

Potwierdzeniem spełnianie warunku z zakresu przedstawionego w punktach 3), 4) będzie oświadczenie Wykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt 1) ppkt 1) – w tym zakresie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP; - wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2. ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.3.1 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy PZP

Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert - zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców z obowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia).

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

5. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą

1) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku, gdy:

1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający informuje, że, w celu sprawdzenia poprawności umocowania osób podpisujących ofertę zaleca się załączenie do oferty dokumentu rejestrowego a w przypadku jego braku w ofercie, Zamawiający pobierze dokumenty rejestrowe (KRS, CEDiG) z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych.

Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

1) Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211) oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej – treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Karty katalogowe producenta potwierdzające parametry wymagane w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierające numery katalogowe oferowanego asortymentu i zdjęcia/rysunki zaoferowanego asortymentu;

3) Prezentacja produktu - na żądanie zamawiającego. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji oferty pod względem formalnym zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w celu przeprowadzenia prezentacji produktu w wyznaczonym przez siebie terminie. Niestawienie się Wykonawcy na prezentację będzie skutkowało zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2. odrzuceniem oferty oraz zatrzymaniem wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:

nr pakietu Wadium

1 500,40

2 535,60

3 14 589,20

4 1 556,80

5 356,40

6 361,20

7 132,08

8 36,00

dokładne zasady dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w pkt IX SIWZ.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.27/2018”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań KIO

Postępu 17a

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-06
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Main CPV code 33183200

Bidding information

Bidding deadline

16 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Otwock

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Gwóźdź typu Gamma długi

Value

PLN Not specified

Gwóźdź typu Gamma długi

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 500,40 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Płyta do zespoleń dalszego końca kości promieniowej

Value

PLN Not specified

Płyta do zespoleń dalszego końca kości promieniowej

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 535,60 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Śruby do implantów

Value

PLN Not specified

Śruby do implantów

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 14 589,20 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Płyty blokująco-kompresyjne do zaopatrywania złamań wyrostka łokciowego

Value

PLN Not specified

Płyty blokująco-kompresyjne do zaopatrywania złamań wyrostka łokciowego

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 1 556,80 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Wkręty gąbczaste

Value

PLN Not specified

Wkręty gąbczaste

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 356,40 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Wkręty

Value

PLN Not specified

Wkręty

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 361,20 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Zestaw do złamań okołoprotezowych

Value

PLN Not specified

Zestaw do złamań okołoprotezowych

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 132,08 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

Klamry kostne

Value

PLN Not specified

Klamry kostne

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Additional information

Wadium 36,00 PLN.

Main site or place of performance

Magazyn szpitala, blok operacyjny.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Collector and collection bags, drainage and kits

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Yate - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Medical information systems

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 7.3 million Euro

United Kingdom : Belfast - Medicinal products for the nervous system and sensory organs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.6 million Pound Sterling

Malta : Valetta - Hand and nails care products

Malta

Value: Not specified