Tender description

Nabava usluge upravljanja sustavom ispisa.Postupak

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Notice number in the OJ S
2018/S 001-000207
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016 žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Sukladno članku 405. ZJN-a 2016 Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Sadržaj Žalbe propisan je člankom 420. ZJN-a 2016.

Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-03-30
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

dkom@dkom.hr

+385 14559933

www.dkom.hr

Main CPV code 30200000

Award details

This tender awarded a total of HRK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

4 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 3.1 million

Locations

Hrvatska, Rijeka

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 3.1 million

Prema t. 2.1. Dokumentacije o nabavi.

Main site or place of performance

Rijeka, Korzo 16; Rijeka, Titov trg 3; Rijeka, Titov trg 3a; Rijeka, Trpimirova 2; Rijeka, Dolac 8; Rijeka, Ružićeva 14, Startup, Rijeka, Trg svete Barbare 2; Rijeka, Strossmayerova 1, Hrvatski kultur.

Price

80 bodova

Quality criterion

Potrošnja električne energije

10 bodova

SIMILAR TENDERS

Norway : Bardu - Computer-related equipment

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Tables

Malta

Value: Not specified

Norway : Børsa - Financial leasing services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : St Asaph - Sterilisation, disinfection and hygiene devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Skedsmo - ID cards

Norway

Value: 1.4 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Network servers

Malta

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Ticket-issuing machines

Norway

Value: Not specified