This tender in no longer available.

Tender description

Kivitelezési szerződés keretében 2 db fedett géptároló épület és tüzivíz tároló építése.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

P.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevétele nem éri el a 240 000 000 Ft-ot.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

A Kbt. 135. § vonatkozó bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazandók.

Előleg: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a, de legfeljebb 75 millió Ft.

Részszámlázás: 3 db részszámla és 1db végszámla.

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bek. szerint történik. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A-32/B. § szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.

Kötbérek:

— Késedelmi: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 1 %/nap, de max. 20 %,

— Meghiúsulási: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a.

Jótállás: értékelési szempont.

Tartalékkeret: teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jótállási biztosíték: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint.

Részletes információk a szerződéstervezetben.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1. AT csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tevékenység) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Irányadó a Kr. 19. § (3) és (6) bek., valamint a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bek.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 1 db referenciát, amely

— legalább 1 db, legalább 25 x 72 m befoglaló méretű acélszerkezetű épület kivitelezésére; ÉS,

— legalább 5500 m

2

szilárd burkolatú út építésére.

Vonatkozott.

Ajánlatkérő „szilárd burkolatú út” alatt az 1/1975. (II 5.) KPM-BM együttes rendelet 1 számú Függelék t) pontja szerinti fogalmat érti.

Fenti feltételeknek több referenciával is meg lehet felelni.

M.2. AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Alkalmazott kizáró okok: Kbt. 62. § (1)-(2) bek.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. §-a értelmében az AT-nek az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá. Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD kitöltése során a Kr. 4. § (1) bek.-t köteles figyelembe venni.

A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §).

Az AT (közös AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is).

Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1 - 16. §-ai.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a és a Kr. 26. § (1) bek. a) pontja alapján AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Igazolási mód:

SZ.1. Az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz).

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén a megkövetelt igazolási mód:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. AT a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a felhívás III.1.3) pont M.1. alpontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciái vonatkozásában a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (3) bek.] legalább a következő tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),

— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,

— a szerződés tárgya és mennyisége,

— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap feltüntetésével),

— a teljesítés helye,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Irányadó a Kr. 22. § (5) bek. is, amelyre tekintettel AT nyilatkozni köteles:

— nyilatkozni arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá,

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A Kr. 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.2. AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában előírt követelményeknek megfelelő

— szakemberről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személy nevét, képzettségét/végzettségét, a szakmai gyakorlati idejét és AT nyilatkozatát, hogy a szakember bevonására milyen módon kerül sor (munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony, kapacitást biztosító személyként),

— szakember képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t,

— szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Az M.2. pont szerinti szakember tekintetében, amennyiben az adott szakember szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, illetőleg a Magyar Építész Kamara által a felelős műszaki vezetőkről vezetett elektronikus nyilvántartások valamelyikében, nem szükséges a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/képzettséget igazoló okirat és a szakmai önéletrajz csatolása. Ebben az esetben meg kell adni az adott szakember kamarai nyilvántartási számát.

A nyilvántartásban való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján elegendő, ha közös AT-k egyike megfelel az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek.

Irányadó a Kr. 24. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.-M.2.Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-05-22

10:30

PPL Solutions Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74–76. 4. em.).

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint (6) bek. alapján történik.

Dátum
2018-05-22
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:30

Kiegészítő információk

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-04-12
Electronic payment will be used
igen
Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

11. AK a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT rendelkezzen építési-szerelési felelősségbiztosítással legalább káreseményenként 50 millió Ft és évi 100 millió Ft vagyoni kárértékre. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi kárra, harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti felelősségbiztosítással.

12. Az ajánlatba csatolni kell AT nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a felhívás 13. pont M.2. alpontjában foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember legkésőbb a szerződés mindkét fél által történő aláírásának időpontjában rendelkezni fog az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott jogosultsággal és szerepelni fog a felelős műszaki vezetőkről vezetett elektronikus nyilvántartásban. Amennyiben a szakember legkésőbb a szerződés mindkét fél által történő aláírásának időpontjában nem rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott jogosultsággal és/vagy nem szerepel a felelős műszaki vezetőkről vezetett elektronikus nyilvántartásban, AK a szerződés megkötésétől való visszalépésnek tekinti.

13. A hirdetmény I.3) pontjában az AK internetcíme került feltüntetésre.

14. AK a hirdetmény II.2.7) pontjában foglalt határidőt az alábbiak szerint részletezi:

Teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 150 naptári nap.

15. AK helyszíni bejárást tart 2018. április 24. napján 10:00 órai kezdettel 5820 Mezőhegyes, Ómező, hrsz.: 1017. helyszínen.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. Az ajánlatba csatolni kell

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,

— organizációs terv,

— árazott költségvetés,

— az egységes európai közbeszerzési dokumentum,

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat.

2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben AT (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a 2013. évi V. tv. Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, az ajánlatba csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.

4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

7. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01000

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

10. AK a II.2.5) pontban meghatározott „Ár” szempont alatt az alábbiakat érti:

1. Egyösszegű nettó ajánlati átalányár (súlyszám: 70)

Az ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: arányosítás; 3. értékelési szempont: sorba rendezés, arányosítás. A pontskála alsó és felső határa: 0-100 pont.

A 2. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 60 hónap.

A 2. értékelési szempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 36 hónap. Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Folytatás VI.4.3)-ban.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828592

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 45213200

Bidding information

Bidding deadline

22 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Mezőhegyes

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HUF Not specified

1. Útépítés tervezett felülete:

— útépítési munkák géptároló épületeken kívül: 7760 m

2

(felszíni vízelvezetés miatt lejtős felülettel).

2. Útépítés tervezett rétegrend:

— Bazaltbeton burkolat CP 4/2,7 min betonból 25,0 cm,

— Homokos kavics fagyvédő réteg 20,0 cm,

— Geotextília 1 rtg (szakítószilárdság: 16-25 kN/m),

— Altalaj tömörítés Tr=90 %, E2=40 N/mm

2

.

3. Csapadékvíz csatorna:

— csővezeték (Ø 315 KG-PVC): 185 fm + idomok,

— csővezeték (Ø 200 KG-PVC): 496 fm + idomok,

— csővezeték (Ø 160 KG-PVC): 314 fm + idomok,

— kapcsolódó földmunkák és műtárgy elhelyező betonozási munkák.

4. Villamos szerelési munkák:

— meglévő épülettől földkábellel kiépített csarnokvilágítás és csatlakozó szekrények, szerelvények, villámvédelem,

— munkagépek részére informatikai vezeték kiépítése kapcsolódó földmunkákkal.

5. Géptároló épület

— 2 db 25,21×72,22 m befoglaló méretű acélszerkezetű nyitott szín építése.

Paraméterek:

— hegesztett acélszerkezetű rácsos tartó, mázolt kivitelben, acél merevítő rendszerrel,

— hengerelt acél szelvényű oszlopok mázolt kivitelben, ragasztott alapcsavarokkal rögzítve az alaptesthez,

— vasbeton pontalapok,

— Lindab ltp45×0,5 színes trapézlemez fedéssel, önfúró csavarokkal rögzítve,

— Lindab Z200×2,0 horganyzott szelemenekkel,

— Lindab síklemezből hajlított eresz- tető és sarokszegélyekkel, cseppentőlemezekkel,

— Lindab Rainline színes lemezből készült csapadékvíz elvezető csatornával.

6. Géptároló épület padló rétegrend:

— 20 cm ipari padló C30/37 betonból, hálós vasalással Ø 8mm/15×15 cm,

— 1 rtg PE fólia,

— 5 cm kiegyenlitő homok,

— 25 cm kohosalak ágyazat tömörítve,

— geotextília (200 g/m

2

) 1 rtg,

— termett talaj.

7. Meglévő géptároló épület padozatának építési munkái

Rétegrend:

— 20 cm ipari padló C30/37 betonból, hálós vasalással Ø 8mm/15×15 cm,

— 1 rtg PE fólia,

— 5 cm kiegyenlitő homok,

— 25 cm kohosalak ágyazat tömöritve,

— geotextília (200 g/m

2

) 1 rtg,

— termett talaj.

8. Tüzivíztároló építése (mely egyben a csapadékvíz gyűjtő szerepét is betölti)

— Tározó térfogata: 283 m

3

,

— Tározó alapterülete: 200 m

2

.

9. Tüzivíztároló medence rétegrend:

— AGRU HDPE 2 mm fólia,

— Terfil (geotextília) 1 rtg,

— Homokos kavics 15,0 cm.

A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a műszaki leírás és az árazatlan költségvetés) tartalmazza.

Quality criterion

3. Organizációs terv

20

Price

70

Main site or place of performance

5820 Mezőhegyes, Ómező, hrsz.: 1017.

Additional information

Egy építési helyszínen egymással műszaki szempontból szorosan összefüggő (a térburkolatok szerkezeti kialakítása, lejtése és a csarnokok csatlakozási szintjéhez való megfelelő kapcsolódása szorosan összefügg a csapadékvíz elvezetésével) építési munkák valósulnak meg, azok egy műszaki egységet képeznek, műszaki tartalmuk nem bontható részekre, így a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható.

SIMILAR TENDERS

Norway : Ås - Construction work

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Ireland

Value: 50.0 million Euro

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

Norway : Sandefjord - Landscape gardening services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Hokksund - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified