This tender in no longer available.

Tender description

Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - 14 zadań.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określone są w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wzór umowy.
Wykaz i krótki opis warunków
V. Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000 PLN, VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V 1.2)a). d) Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). e) Katalogi producenta potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim lub tłumaczone na język polski, opisane, którego zadania dotyczą. f) Raport zgodny z normą z badania zgodności z normą EN455 – poz. 1-7, 11- 12 g) Raport zgodny z normą z badania zawartości protein metodą Lowry'ego – poz. 2-5 h) Próbki asortymentu w ilości 1 najmniejszego opakowania do każdej zaoferowanej pozycji.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż 50 000 PLN.

Procedura

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Data
2018-05-22
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert
2018-05-22 11:00 Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, IV p.

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl Main CPV code 18424300

Bidding information

Bidding deadline

22 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 1 - Zadanie 1.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 1 - 3 100,00.

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 2 - Zadanie 2.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %.
Termin dostawy 40 %.
Wadium pakiet 1 - 23,00 PLN.

Pakiet 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 3 - Zadanie 3.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 1 - 45,00 PLN.

Pakiet 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 4, część 4.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 1 - 10 000,00 PLN.

Pakiet 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 5, część 5.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Jakość 40 %
Wadium pakiet 5 - 8 500,00 PLN.

Pakiet 6

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 6, część 6.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Jakość 40 %
Wadium pakiet 6 - 11 200,00 PLN.

Pakiet 7

Value

PLN Not specified

Pakiet 7 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 7, część 7.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 7 - 124,00 PLN.

Pakiet 8

Value

PLN Not specified

Pakiet 8 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 8, część 8.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 8 - 164,00 PLN.

Pakiet 9

Value

PLN Not specified

Pakiet 9 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 9, część 9.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 9 - 40,00 PLN.

Pakiet 10

Value

PLN Not specified

Pakiet 10 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 10, część 10.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 10 - 140,00 PLN.

Pakiet 11

Value

PLN Not specified

Pakiet 11 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 11, część 11.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 11 - 115,00 PLN.

Pakiet 12

Value

PLN Not specified

Pakiet 12 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 12, część 12.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 12 - 2 600,00 PLN.

Pakiet 13

Value

PLN Not specified

Pakiet 13 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 13, część 13.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 13 - 25,00 PLN.

Pakiet 14

Value

PLN Not specified

Pakiet 14 Dostawę rękawic jednorazowych dla USK - Pakiet 14, część 14.

Additional information

Kryterium oceny ofert:
Cena 60 %
Termin dostawy 40 %
Wadium pakiet 14 - 700,00 PLN.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 260,000 Pound Sterling

Norway : Harstad - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Normanton - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Plastic products

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Norway : Kjeller - Medals

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone