This tender in no longer available.

Tender description

De onderhavige opdracht betreft het meerjarig instandhouden van de overige ketens behorende bij VTS gebieden wat bestaat uit het onderhoud en het uitvoeren van werkzaamheden aan sensoren, opstanden, installaties en systemen van de verkeersposten. Deze objecten zijn geplaatst op en in de betreffende verkeerspost en op en in sensoren langs de vaarweg in het betreffende VTS gebied. Deze werkzaamheden zijn nodig om op de verkeerspost een integraal verkeersbeeld op te bouwen voor verkeersbegeleiding (VTS) in het betreffende gebied. Het betreft de verkeersposten:

— Wemeldinge,

— Nijmegen,

— Waddenzee Terschelling en Schiermonnikoog,

— Drechtsteden,

— Tiel (optioneel),

— Den Helder (optioneel).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Datum
2018-04-09
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-04-20
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Type prijsvraag
Niet-openbaar
Plaatselijke tijd
11:30

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
ja
Estimated timing for further notices to be published

2028-03-07

Electronic payment will be used
ja
Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07
Nadere inlichtingen

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode;

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: [email protected] Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in het Aanmeldings- en selectiedocument / Inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanmeldings- en selectiedocument opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en het Aanmeldings- en selectiedocument, prevaleert het Aanmeldings- en selectiedocument.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij het Aanmeldings- en selectiedocument.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

Beroepsinstantie

Beroepsprocedures

Den Haag

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Main CPV code 45259000

Bidding information

Bidding deadline

9 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Delft

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Het betreft het onderhoud van de overige ketens behorende bij 4 verkeersposten met opties en optionele werkzaamheden voor 5 jaar. Zie verder het A&S document.

Envisaged number of candidates

5

Description of renewals

5x 1 jaar

Quality criterion

Kwaliteit

0

Description of options

• De mogelijkheid bieden om ook andere in beheer van RWS zijnde ketens of onderdelen met een directe relatie tot de VTS dienstverlening van RWS en/of Overige ketens van de vier verkeersposten (inclusief optionele verkeersposten) posten onder te brengen in de Overeenkomst, zoals de integratie en onderhoud van ORBB (uniforme werkplek) en toekomstige uitbreidingen van de VTS dienstverlening door de integratie en het Preventief en Correctief onderhoud van de onbemande radarposten te Lobith en Spijk;

• Overige ketens behorende bij de Verkeersposten Tiel en/of Den Helder.

• Werkzaamheden die voortvloeien uit beleids- en organisatorische ontwikkelingen t.a.v. de Overige ketens binnen RWS. Zoals, het zoveel mogelijk uniformeren van standaard en herbruikbare bouwstenen om zo het beheer en onderhoud efficiënter, landelijk en uniform te kunnen organiseren;

• Preventief en Correctief onderhoud van radarposten en bij de radarposten behorende sensoren, installaties en systemen, komend uit overdracht taken van Kustwacht;

• Werkzaamheden die voortvloeien uit technologische ontwikkelingen, zoals (ondersteuning bij) de implementatie van nieuwe radar- en sensortechnologie;

• Radio Direction Finder systemen en installatie t.b.v. Waddenzee (alleen integratie in de RDV keten), Wemeldinge en Kustwacht (levering en integratie);

• CCTV en Marifonie systemen en installatie waarbij onderdelen mogelijk door opdrachtgever kunnen worden aangeleverd (directielevering);

• Monitoring van gebouw gebonden installaties & Facilities (o.a. toegangsbediening en -beveiliging van de verkeerspost, bediening zonwering, bediening klimaatbeheersing algemeen);

• Werkzaamheden die voortvloeien uit wijzigingen die plaatsvinden in de verkeersposten, zoals verhuizingen, samenvoegingen en onderbrengen van de werkplekken van de verkeerspost Tiel naar de verkeerspost Nijmegen;

• Het vervangen van de werkplekken in de verkeersposten (Tiel, Wemeldinge, Schiermonnikoog, Terschelling, Den Helder, Drechtsteden) en indien nodig het vervangen van werkplekonderdelen en bijbehorende presentatie- en bedieningselementen.

Price

0

Main site or place of performance

NL00.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Oslo - Installation services of video equipment

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Trondheim - Environmental management

Norway

Value: 10.9 million Norwegian Krone

Ireland : Swords - Architectural design services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Research laboratory services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Luqa - Construction management services

Malta

Value: Not specified