This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku”. Specyfikację dostawy zawiera zał. nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („Formularz cenowy”), 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Zał. nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”). zamówienie jest realizacją projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.
Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykaz i krótki opis warunków

O udz. zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

3. W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zam.:

3.1. żaden z wyk. nie może podlegać wykluczeniu z post.,

3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: Nie dotyczy niniejszego post.

Ad 1. Informacje w zakresie wyklucz. wyk. z post.:

a) Wyk., który podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczeg. udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przest. lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyj. stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przest. skarbowym lub nieprawidłowemu post. wyk. przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wobec wyk., będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu; b) Wyk. nie podlega wyklucz., jeżeli zam., uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wyk., uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. tego przepisu; c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wyklucz. wyk., zamawiający zapewnia temu wyk. możliwość udowodnienia, że jego udział w przygot. post. o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji; d) Zamawiający może wykluczyć wyk. na każdym etapie post. o udz. zam; e) W przypadku, gdy wyk. w celu potw. spełniania warunków udziału w post. polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zam., bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. Powyższe nie dotyczy niniejszego post., ze wzgl. na brak określenia warunków udziału w post.

Ad 2. Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy niniejszego post. W zakresie potwierdzenia kompetencji na potwierdz., że wykonawca nie podlega wykluczeniu z post. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wystarczające jest oświadczenie wykonawcy zawarte w JEDZ, w części IV, Sekcja A: Kompetencje, punkt 1), przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego post. zgodnie z SIWZ.

Ad. 3. Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezent. ich w post. o udz. zam. albo reprezent. w post. i zawarcia umowy w sprawie zam. publ; b) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; c) Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zam., została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zam. publ. umowy regulującej współpracę tych wykonawców; d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedz. za wyk. umowy i wn. zabezp. nal. wyk. umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2018-10-20
Data
2018-08-22
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-22

10:30

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenia: JEDZ (w wersji elektronicznej) wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji.

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty - dołączyć JEDZ (w wersji elektronicznej) - wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji.

2.2 na wezwanie - (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) nie dotyczy nin. post.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy:

3.1. do oferty - dołączyć załącznik nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) i 1.3 („Warunki gwarancji jakości i serwisu”) oraz następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i opisany w załączniku nr 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie zamawiającego (przed rozstrzygnięciem). Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

3.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

3.1.1. deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

3.1.2. certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asortymentu wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I).

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezp. należ. wykon. umowy w zakresie pakietu 2 i 3.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna na adres email: [email protected]

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

Main CPV code 44611200

Bidding information

Bidding deadline

22 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Rybnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Aparat do elektrokoagulacji z wyposażeniem

Value

PLN Not specified

Aparat do elektrokoagulacji z wyposażeniem Aparat do elektrokoagulacji z wyposażeniem

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 711,68 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

Lampa czołowa z wyposażeniem

Value

PLN Not specified

Lampa czołowa z wyposażeniem Lampa czołowa z wyposażeniem

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 28,00 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

Klamra do wyciągu bezpośredniego szkieletowego

Value

PLN Not specified

Klamra do wyciągu bezpośredniego szkieletowego Klamra do wyciągu bezpośredniego szkieletowego

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 151,90 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

Aparat do pomiaru ciśnienia krwi z wyposażeniem

Value

PLN Not specified

Aparat do pomiaru ciśnienia krwi z wyposażeniem Aparat do pomiaru ciśnienia krwi z wyposażeniem

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 32,96 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

Otoskop

Value

PLN Not specified

Otoskop Otoskop

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 29,60 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

Respirator transportowy

Value

PLN Not specified

Respirator transportowy Respirator transportowy

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 1 330,40 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

System dostępu doszpikowego wraz z wyposażeniem

Value

PLN Not specified

System dostępu doszpikowego wraz z wyposażeniem System dostępu doszpikowego wraz z wyposażeniem

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 88,56 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

Kozetka

Value

PLN Not specified

Kozetka Kozetka

Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 111,40 PLN.

Award criteria

Gwarancja

20,00

Termin dostawy i uruchomienia

20,00

60,00

End

2018-10-23

Main site or place of performance

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

Yes

POIS.09.01.00-00-0235/17

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Ophthalmology equipment

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Leicester - Storage containers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Building materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Paints

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Construction materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Instruments for checking physical characteristics

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling