Tender description

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wraz z budową zjazdu (dojazdu) z wewnętrznej drogi leśnej do każdej dostrzegalni, budową ogrodzenia wokół obu dostrzegalni; dostrzegalnie zlokalizowane są: dostrzegalnia nr 1 – w leśnictwie Majówka, działka ewidencyjna nr 168/1203 w obrębie ewidencyjnym Wąchock w Gminie Wąchock, dostrzegalnia nr 2 – w leśnictwie Kutery, działka ewidencyjna nr 72/1201 w obrębie ewidencyjnym Lubienia Gminy Brody;Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem zamówienia, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa (załączniki do SIWZ),
Main CPV code 45000000

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 30 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Starachowice

LOTS

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wraz z budową zjazdu (dojazdu) z wewnętrznej drogi leśnej do każdej dostrzegalni, budową ogrodzenia wokół obu dostrzegalni; dostrzegalnie zlokalizowane są: dostrzegalnia nr 1 – w leśnictwie Majówka, działka ewidencyjna nr 168/1203 w obrębie ewidencyjnym Wąchock w Gminie Wąchock, dostrzegalnia nr 2 – w leśnictwie Kutery, działka ewidencyjna nr 72/1201 w obrębie ewidencyjnym Lubienia Gminy Brody;2) Szczegółowy zakres robót będących Przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności: za zastosowanie materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, za zgodność lokalizacji elementów budowli, instalacji, przyłączy i jej przebiegu i posadowienia z mapą do celów projektowych i dokumentacją projektową, za dotrzymanie projektowanych parametrów wszystkich obiektów tj. w szczególności: wysokości, szerokości, długości, grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych zjazdu, spadków poprzecznych zjazdu i poboczy, długości i średnicy przepustów.4) Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca może korzystać wyłącznie z dróg publicznych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz z dróg leśnych na odcinkach stanowiących dojazd do lokalizacji budowanych dostrzegalni. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z dróg publicznych na cele związane z realizacją Przedmiotu umowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie.5) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ6) Kluczowe elementy Przedmiotu umowy: montaż w terenie konstrukcji stalowej dostrzegalni. Do samodzielnego wykonania których zobowiązany jest Wykonawca.7) Regulacje udzielenia gwarancji i rękojmi oraz zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi zostały szczegółowo przedstawione we wzorze umowy, stanowiącym załączniki nr 8 do SIWZ, oraz w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do wzoru umowy.8) Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne i niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a następnie do realizacji tego zamówienia w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną.9)Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.10) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.11) Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty nieujęte w przedmiarze a wynikające z pozostałej dokumentacji projektowej, niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kierować do Zamawiającego pytanie w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w celu uzyskania wyjaśnień. W przypadku niezgodności pomiędzy Przedmiarem robót, a Projektem, wiążące są zapisy Projektu.

ac

Okres gwarancji jakości obejmującej urządzenia i sprzęt oraz instalacje teletechniczne z montażem20Okres gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia2060

Eu programme related

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów, nr POIS.02.01.00-00-0007/16

SIMILAR TENDERS

Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Road-surfacing machinery

Ireland

Value: 800,000 Euro

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 55.0 million Pound Sterling

Road-maintenance works

Norway

Value: 13.2 million Norwegian Krone

Fences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.3 million Pound Sterling

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Works for complete or part construction and civil engineering work

Malta

Value: Not specified