Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ZUO w Krośnie (przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie)”, zadanie realizowane zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) oraz niniejszą SIWZ w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC „Żółta Książka” (Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych projektowanych przez wykonawcę 4. wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie 1 wydania 1999).Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 031-066978
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektroniczne

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie

wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-17
Informacje dodatkowe

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2018/S 031-066978 - pod nazwą „Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ZUO w Krośnie (przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie)”.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty, których wartości znacznie przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 920 000 PLN brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

19 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Krosno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1.Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie PSZOK zgodnie z wymaganiami PFU wraz z kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym zakresie), infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi oraz wjazdem z drogi publicznej lub zakładowej) oraz zagospodarowaniem terenu.

2.Zamawiający jest w posiadaniu Istniejącego Projektu Budowlanego dla Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. Wymagania PFU są w zasadniczej części zgodne z treścią Istniejącego Projektu Budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na etapie opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej winny zostać uwzględnione wymagania Zamawiającego dodatkowe w stosunku do rozwiązań przewidzianych w Istniejącym Projekcie Budowlanym. Wobec powyższego Istniejący Projekt Budowlany stanowi materiał informacyjny i pomocniczy, na bazie którego Wykonawca winien opracować Projekt Budowlany oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jest w gestii Wykonawcy.

3.W treści PFU Zamawiający wskazuje wymagania w zdecydowanej większości ujęte w Istniejącym Projekcie Budowlanym, jak i wymagania dodatkowe. Wykonawca według uznania może oprzeć wykonanie swoich prac na Istniejącym Projekcie Budowlanym, nie mniej w takim przypadku winien on zweryfikować poprawność Istniejącego Projektu Budowlanego. Istniejący Projekt Budowlany stanowi Załącznik do SIWZ.

4.Wszystkie opisy, nazwy własne materiałów, nazwy producentów lub normy użyte w PFU lub dokumentacji projektowej nie powinny być traktowane jako narzucone bądź sugerowane przez Zamawiającego, powinny być rozumiane jako definicje standardów. Przy realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia.

5.Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia.

6. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są załączniki, tj.:

— Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU).

Oraz udostępniony możliwy do wykorzystania (materiał informacyjny i pomocniczy).

— Istniejący Projekt Budowlany dla Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.

7.Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt.8a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie – w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych (nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi i ich realizacja),

b. pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na budowie wykonujący w szczególności roboty: ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, dekarskie, brukarskie oraz instalacyjne elektryczne, automatyki i sanitarne).

Additional information

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ust.1 ustawy PZP przewiduje prawo przeprowadzenia „procedury odwróconej”.

Main site or place of performance

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, 38-400 Krosno.

Yes

POIS.02.02.00-00-0026/16-00

SIMILAR TENDERS

Norway : Molde - Building installation work

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Norway : Steinkjer - Lathes, boring and milling machine tools

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Compressors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Straume - Road construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Construction work

Norway

Value: 55.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floor-cleaning machines

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone