Tender description

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na os. Teatralnym 33 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zit.
Main CPV code 45000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

PLN 24.7 million

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN 360,887

Lot Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na os. Teatralnym 33 (zwanego dalej XI LO), polegających w szczególności na:1) Wykonaniu dokumentacji technicznej, która winna być sporządzona zgodnie z „Programem funkcjonalno-użytkowym” oraz „Audytem energetycznym” i powinna obejmować w szczególności:a) Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach dla ww. zadania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 ze zm.);b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;c) Informację BIOZ;2) Wykonaniu robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej;3) Pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.Z uwagi na źródło finansowania zamówienie podzielone jest na dwie części:— część A, której zakres prac stanowi koszty kwalifikowane, zwana dalej „część A – koszty kwalifikowane”,— część B, której zakres prac stanowi koszty niekwalifikowane, zwana dalej „część B – koszty niekwalifikowane”.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji technicznej z podziałem na część A – koszty kwalifikowane i część B – koszty niekwalifikowane oraz wykonania robót odrębnie dla części A – koszty kwalifikowane oraz części B – koszty niekwalifikowane.

Additional informantion

II.2.14.1) Dot. pkt. II.1.5): Podana wartość to suma wartości wszystkich zadań do realizacji o charakterze termomodernizacji.II.2.14.2) Dot. pkt. II.1.6): Dotyczy możliwości składania ofert częściowych.II.2.14.3) Dot.pkt. II.2.6): Podano wartość zadania dla XI LO.

Eu programme related

RPMP.04.03.01-12-0188/16

End date

2019-10-31

ac

Okres gwarancji30Doświadczenie osób odpowiedzialnych za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia1060

SIMILAR TENDERS

Sports hall construction work

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Architectural and related services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 21.4 million Euro

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Mechanical installations

Ireland

Value: 1.7 million Euro