Tender description

W I etapie przewiduje się budowę części podziemnej (-1) w której usytuowano:Pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne;Magazyny dekoracji i rekwizytów (strefa dostępna dla zwiedzających);Biblioteka multimedialna (strefa dostępna dla zwiedzających).W I etapie realizacji inwestycji przewidziane jest wykonanie całej kondygnacji podziemnej. Poziom kondygnacji podziemnej wynosi -6,00 m za wyjątkiem pomieszczeń zbiorników wody dla wtryskiwaczy oraz pomieszczeń pomp p.poż. gdzie poziom posadzki wynosi -8,00 m. Od strony wschodniej projektowany budynek sąsiaduje z istniejącym budynkiem Opery Wrocławskiej. W trakcie prac remontowych w latach 1997/98 od strony nowego projektowanego budynku nie wykonano wzmocnienia fundamentów istniejącego budynku Opery. Część podziemna jest odsunięta od kondygnacji podziemnej istniejącego budynku opery o 100 cm. Połączenie obu budynków zaprojektowano w formie żelbetowych rękawów. Szczegółowy opis zawarty jest w OPZ i załącznikach do niego.
Main CPV code 45000000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

25 Oct 2018

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Opis ogólny przedmiotu zamówieniaDostosowanie zaplecza technicznego i artystycznego Opery Wrocławskiej do potrzeb i skali działalności oraz obowiązujących norm i standardów,Stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej i wzbogacenia programu Opery Wrocławskiej o nowe produkty artystyczne,Zwiększenie możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji bardziej rozbudowanych inscenizacji,Usprawnienie pracy osób i podmiotów zaangażowanych w realizację spektakli,Poprawa jakości organizowanych wydarzeń i imprez,Wsparcie modernizacji i zwiększenie dostępności infrastruktury Opery Wrocławskiej,Powstanie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej,Zapewnienie funkcjonalności nowo powstałych przestrzeni,Powstanie magazynów, pracowni przyscenicznych oraz sali prób,Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.Przedsięwzięcie inwestycyjne w swoim zakresie obejmuje Etap I inwestycji obejmujący budowę części podziemnej oraz dwóch tymczasowych pawilonów – zadaszeń szklanych na poziomie terenu, zamykających piony komunikacyjne prowadzące do kondygnacji podziemnej. Zadaszenia są niezbędne do czasu rozpoczęcia budowy II etapu Inwestycji ze względu na przewidywane użytkowanie podziemia i ochronę przed zalewaniem poziomu -1.Pawilony mają kształt prostopadłościanów o wymiarach:Od ulicy Drabika: 18,34 x 12,32 x 4,70 mOd ul. H. Modrzejewskiej: 11,45 x 6,75 x 4,70 mLinia zabudowy pawilonów od strony ulic pokrywa się z linią zabudowy określona w MPZP oraz z linią zabudowy budynku nadziemnego przewidzianego do budowy w II etapie.A. Budowa Poziomu -1Podstawowymi elementami funkcjonalnymi, usytuowanymi w kondygnacji podziemia są:a) strefa pomieszczeń magazynowych dekoracji i kostiumów (technologia przechowywania i transportu wg części V Technologia Sceny i Widowni - projekt podstawowy)b) strefa pomieszczeń technicznych: stacja transformatorowa z rozdzielnią, pomieszczenia przyłączy, węzeł cieplny, wentylatorownia, pompownia, zbiorniki na wodę tryskaczowąc) pomieszczenie biblioteki multimedialnejd) pomieszczenie warsztatue) pomieszczenia socjalne i szatniowe, wc dla personeluf) sala próbg) sanitariaty ogólnodostępne obsługujące użytkowników zewnętrznychObok dwóch niezależnych pionów komunikacyjnych: windy i schody, na poziomie przyziemia są zlokalizowane:a) pomieszczenie na odpadki – śmietnikb) pomieszczenie przeładunku kontenerów do części magazynowejc) wyloty szachtów instalacyjnychNa poziomie -1 wszystkie zespoły funkcjonalne są skomunikowane ze sobą systemem wewnętrznych korytarzy, galerii i pionów komunikacyjnych (klatki schodowe z windami). Zaprojektowano dwa piony komunikacyjne z windami.Kondygnacja -1 jest połączona z kondygnacją podziemną istniejącego budynku Opery w celu transportu dekoracji i kostiumów.Dwie klatki schodowe obsługują wszystkich użytkowników. Szerokości korytarzy i galerii umożliwiają prawidłową ewakuację osób z budynku – bezpośrednio na zewnątrz lub przez budynek Opery. Dwie windy są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku – od strony ul. H. Modrzejewskiej prowadzi do kondygnacji podziemnej -1B. Budowa elementów zagospodarowania terenu:Infrastruktury sieciowej i instalacyjnej,Dróg pożarowych i dojazdowych, chodników, placów pieszych;Pozostałych elementów zagospodarowania terenu, zieleni, małej architektury;C. Budowa tymczasowych elementów zagospodarowania terenu:Pawilonów szklanych dla obsługi komunikacji pionowej części podziemnej;Tymczasowych nawierzchni w strefach przewidzianych do zabudowy w etapie II.Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika.Szczegółowy opis został zawarty w OPZ oraz załącznikach do niej.

Main site

Wrocław

Additional informantion

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie do dnia 30.6.2020 r.Zamawiający wymaga aby Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu w terminie do dnia 31.7.2020 r.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczenia kryteriów znajdują się w SIWZ.

Eu programme related

Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane z BWD oraz z środków UE w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, POIS.08.01.00-0115/17

End date

2020-07-30

ac

Doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy40 %60 %

SIMILAR TENDERS

Architectural and related services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling