This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy: Etap 1 - Budowa przedłużenia kolektora TIV do granic miasta wraz z modernizacją istniejącego odcinka, Etap 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krężnickiej w Lublinie. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”, planowanego do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt 2 Części opisowej Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU, dotyczy Etapu 1) oraz w projekcie budowlano-wykonawczym: „Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cienistej, od posesji nr 236 przy ul. Krężnickiej do wysokości posesji nr 1 przy ul. Cienistej w Lublinie” i STWIOR (dotyczy Etapu 2).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również odpowiednio z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty (rozumiane jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z których można uzyskać dane, o których mowa powyżej potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2 a) IDW;

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.2 b) IDW;

c) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2 c) IDW.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 10.1.4 IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Wykaz i krótki opis warunków

Nie dotyczy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji, sekcja C – zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1a), i zawierać informacje podane w pkt 10.1.1 IDW oraz dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.3 a) IDW. Wykonawca musi również wskazać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dowody, o których mowa powyżej powinny zostać doręczone Zamawiającemu zgodnie z pkt 10.1.3 IDW;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być umieszczony w części IV JEDZ – kryteria kwalifikacji, sekcja C – zdolność techniczna i zawodowa, pkt 2), i zawierać informacje podane w pkt 10.1.1 IDW oraz dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.3 b) IDW, przy czym Zamawiający wymaga aby w stosunku do każdego eksperta wskazać podstawy dysponowania ww. osobami.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jeżeli treść informacji przekazywanych przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 9.1.3 IDW.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w w Tomie II SIWZ – Wzorach umów w sprawie zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych (definicja „roku obrotowego” zawarta jest w ustawie z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości nie mniejszej niż 2 211 000,00 PLN;

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie;

b) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w wysokości co najmniej 2 211 000,00 PLN;

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie;

c) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 843 000,00 PLN.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie.

Nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2018-06-23
Data
2018-04-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-04-25

13:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, Budynek A, sala konferencyjna.

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Pełna nazwa zamówienia brzmi: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VIII: „Budowa przedłużenia kolektora TIV do granic miasta wraz z modernizacją istniejącego odcinka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krężnickiej w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1)–2) oraz 4)–8).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia,żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do IDW.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1-10.1.6 oraz 10.2-10.19 IDW.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-15
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IV - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

25 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 18.2 million

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 854,646

Zakres prac objętych Etapem 1 stanowi:

1) zaprojektowanie (projekt budowlany i wykonawczy):

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN250 mm wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego do działek (zabudowanych lub posiadających pozwolenie na budowę budynku) zlokalizowanych wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok 2 230 m w ulicy Marzanny,

— budowy jednej przepompowni ścieków (P5) wraz z instalacjami elektrycznymi, przewodem tłocznym o orientacyjnej średnicy DN110 – DN200 i długości około 150 m oraz osadnikiem o pojemności min. 3 m

3

(zlokalizowanym przed przepompownią) w ulicy Marzanny,

— przebudowy czterech istniejących przepompowni ścieków (P1, P2, P3, P4) wraz z instalacjami elektrycznymi, przewodami tłocznymi o orientacyjnej średnicy DN110 – DN300 i łącznej długości ok. 370 m oraz osadnikami o pojemności min. 3 m

3

(zlokalizowanymi przed każdą z przepompowni) w rejonie ulic Krężnickiej (P1-P3) i Niezapominajki (P4),

2) wybudowanie wyżej wskazanej infrastruktury oraz odtworzenie nawierzchni dróg zgodnie z warunkami uzyskanymi przez Wykonawcę, określonymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

3) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi projektów technologicznych, konstrukcyjnych, dokumentacji dla przyłączy energetycznych, projektów odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, inwentaryzacji zieleni, instrukcji obsługi przepompowni ścieków, dokumentacji powykonawczej.

Uwaga:

Podane przez Wykonawcę ceny brutto za opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni ścieków w danej ulicy nie mogą przekraczać 6 % ceny brutto za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni ścieków w danej ulicy.

W sytuacji gdy ceny brutto za opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni ścieków w danej ulicy będą wyższe niż 6 % ceny brutto za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni ścieków w danej ulicy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego Etapem 1 oraz zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w Tomie III: Opis Przedmiotu Zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy.

Zakres prac objętych Etapem 2 stanowi:

1) wybudowanie kolektora kanalizacji sanitarnej DN250 o długości ok. 745 m od posesji Krężnicka 242 do posesji Cienista 1 w rejonie skrzyżowania ul. Cienistej z ul. Marzanny wraz z odgałęzieniami DN150 o łącznej długości ok. 298 m,

2) odtworzenie nawierzchni dróg zgodnie z warunkami uzyskanymi przez Wykonawcę, określonymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

3) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi projektów odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, inwentaryzacji zieleni, dokumentacji powykonawczej.

Przedmiot zamówienia objęty Etapem 2 należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: „Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cienistej, od posesji nr 236 przy ul. Krężnickiej do wysokości posesji nr 1 przy ul. Cienistej w Lublinie”.

Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie” dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.

Additional information

Termin wykonania zamówienia:

Dla Etapu 1 - max. do 31.3.2022 r., w tym: Termin na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych: maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dla Etapu 2 - max. do 31.3.2022 r.

Wadium w wysokości: 55 200,00 PLN.

Quality criterion

Gwarancja

20

Price

80

End

2022-03-31

Main site or place of performance

Lublin.

Yes

POIS.02.03.00-00-0015/17-00

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Information technology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Energy-efficiency consultancy services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Kopervik - Diving services

Norway

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Architectural, construction, engineering and inspection services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

Ireland : Galway - Research vessel services

Ireland

Value: 22.5 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Landscape architectural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling