This tender in no longer available.

Tender description

Pełna nazwa Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi, związanymi z poprawą bezpieczeństwa na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 68 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 17 000 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. część sprawozdania finansowego (RZiS), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające minimalny roczny obrót – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

2. informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 1 i 2 powyżej.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa zadania – każde: w systemie „projektuj i buduj”, o wartości minimum 50 000 000,00 PLN netto, polegające na budowie lub przebudowie mostu kolejowego.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Kierownik Budowy – 1 osoba,

2) Kierownik robót torowych – 1 osoba,

3) Kierownik robót telekomunikacyjnych – 1 osoba,

4) Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba,

5) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych – 1 osoba,

6) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba,

7) Specjalista w dziedzinie geodezji – 1 osoba (Zamawiający dopuszcza wskazanie max. dwóch osób zgodnie z postanowieniami IDW),

8) Geotechnik – 2 osoby,

9) Projektant w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 1 osoba,

10) Projektant w branży mostowej – 1 osoba,

11) Specjalista w dziedzinie ochrony środowiska – 1 osoba.

Szczegółowe i pełne wymagania co do personelu, jakim musi się legitymować Wykonawca zawarte zostały w pkt 8.6.2 IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW),

2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2,

4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW),

Wykaz i krótki opis warunków

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 2.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dot.:

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub syt. finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub syt. innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeg. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8 SIWZ i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9 lit a) SIWZ.

3.4. W celu oceny, czy Wykonawca polega na zdolnościach lub syt. innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dok., które określą w szczeg.:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dot..

4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 3.2 nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub syt. ekon. lub finansową.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(ciąg dalszy z pkt III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów).

2.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.4. – zastosowanie mają postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).

2.3. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1– 1.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

1.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW),

1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW),

1.7. oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

1.8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1 – 1.4. składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), tj.:

2.1. informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy) – zamiast dokumentów określonych w pkt 1.1. – 1.3.;

— zastosowanie mają postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).

(ciąg dalszy poniżej w pkt III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów).Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-06-11
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-06-11

10:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, sala nr 010, przyziemie.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587801

https://www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiającym jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Jednostką prowadzącą Postępowanie jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny.

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia wykonawcy w przypadku opisanym w art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

[email protected]

+48 224587801

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-27
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

11 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 68.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 68.5 million

1) Zaprojektowanie oraz wykonanie zabudowy nawierzchni kolejowej w torze nr 1 obiektu w korycie balastowym na tłuczniu wraz z wyposażeniem technicznym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem np. słupy trakcyjne, chodniki techniczne i inne (zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego) wraz z systemem odwodnienia koryta balastowego oraz systemem odprowadzania wód opadowych z obiektu, a także na dojazdach wraz ze strefami przejściowymi.

2) Wykonanie robót budowlanych w torze nr 1 kolejowego mostu Gdańskiego

W Warszawie, obejmujących swoim zakresem w szczególności wymianę konstrukcji nośnej obiektu, zgodnie z Decyzją nr 1477/2016 z dnia 24.08.2016 r. zgodnie z dokumentacją zarówno wykonaną przez siebie, jak i przekazaną przez Zamawiającego, obejmującą projekt wykonawczy składający się z następujących części:

a. Architektura,

b. Dokumentacja geotechniczna,

c. Układ torowy,

d. Sieć trakcyjna,

e. Obiekty inżynieryjne,

f. Uszynienie obiektu,

g. Instalacje teletechniczne,

h. Informacja bioz.

Wykonawca może na własny koszt i ryzyko dokonać optymalizacji przekazanej dokumentacji. Zakłada się, że optymalizacja będzie konieczna w zakresie związanym z zaprojektowaniem i wykonaniem koryta balastowego oraz nawierzchni kolejowej.

3) Wykonanie wzmocnienia podpór mostu kolejowego oraz zabezpieczenia podpór mostu drogowego zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt. 2) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień oraz pozwoleń i decyzji administracyjnych.

4) Usunięcie kolizji z magistralą wodociągową MPWiK S.A. w Warszawie (demontaż oraz ponowny montaż magistrali), zgodnie z posiadaną dokumentacją, tj. Opisem Przedmiotu Zamówienia, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB).

5) Prowadzenie nadzoru autorskiego w każdym zakresie, który został przez Wykonawcę zaprojektowany lub Wykonawca dokonał optymalizacji bądź jakichkolwiek zmian w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.

Wykonawca dokona weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz ewentualnie dokona odpowiedniej optymalizacji w celu wykonania prac budowlanych objętych PFU.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wraz z ewentualną optymalizacją:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie koryta balastowego na konstrukcji obiektu wraz z dojazdami, dla ułożenia nawierzchni kolejowej na podsypce tłuczniowej wraz z wszelką niezbędną infrastrukturą (odwodnienie, sieć trakcyjna, inne), wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu Zamówienia powinna być wykonana zgodnie ze Standardami Technicznymi.

Zamawiający dokonuje podziału Przedmiotu Zamówienia na dwa zadania:

a) Zadanie PKP PLK S.A.: Prace na Moście Gdańskim w Warszawie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”

b) Zadanie MPWiK S.A.: Wymiana istniejącej magistrali wodociągowej DN 400 mm (na odcinku stalowej części Mostu Gdańskiego), realizowana przez MPWiK S.A., zgodnie z projektem technicznym będącym w posiadaniu MPWiK S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ.

Additional information

Okres realizacji Zamówienia: termin uzależniony od deklaracji Wykonawcy w złożonej ofercie. Wykonawca wskazuje w ofercie termin realizacji Zamówienia (liczbę pełnych miesięcy, nie więcej niż 12 miesięcy) zgodnie z zasadami określonymi w pkt 20.7.2 IDW.

Quality criterion

Okres rękojmi i gwarancji

10 %

Price

60 %

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Architectural, construction, engineering and inspection services

Ireland

Value: 450 Euro

United Kingdom : Swansea - Lifts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Installation services of electrical and mechanical equipment

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Road bridge construction work

Ireland

Value: Not specified