Tender description

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap I oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap II.

Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 041-088852
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Pełna nazwa zamówienia brzmi: Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem II/1/4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap I, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap II”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP w zakresie pkt. 1) – 2) oraz 4) – 8).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do IDW.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.1- 10.1.6 oraz 10.2 - 10.19 IDW.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarto w SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-06
Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IV - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Main CPV code 45231000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

7 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 18.2 million

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 18.2 million

Zakres robót podstawowych obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w kierunku nieruchomości w ul. Wspólnej w Lublinie wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Poniżej przedstawiono ogólne zestawienie łącznej długości sieci i odgałęzień wchodzących w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dane na podstawie projektów budowlano – wykonawczych załączonych do SWIZ:

a) sieć kanalizacji sanitarnej- budowa:

— z rur kamionka DN 200 - 168,10 m

— z rur kamionka DN 150 - 104,6 m

Szczegółowy zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały zgodnie załączonymi projektami budowlano - wykonawczymi oraz z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie” dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.

Award criteria

Gwarancja

20

80

Yes

POIS.02.03.00-00-0015/17-00

Additional information

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).

Main site or place of performance

Lublin

SIMILAR TENDERS

Sweden : Skellefteå - Installation services of electric motors

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Gully cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Works related to water-distribution pipelines

Ireland

Value: Not specified

Ireland : Carrick-on-Shannon - Architectural, engineering and surveying services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 385.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling