This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: budowę nowego mostu przez rzekę Wisłokę, rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Wisłokę, rozbudowę i budowę dojazdów do mostu, przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogami gminnymi, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego ronda w nowej lokalizacji, budowę chodnika dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale II SIWZ ust. 1 i 2.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu a w szczególności ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane(t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r.poz. 121, z późn. zm. jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa winien przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty.

Zmiany umowy określono w Rozdziale 17 Wzoru umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej): Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych):

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z złożonego (na wezwanie zamawiającego) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,winno jednoznacznie wynikać wykonanie:

a) minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie mostu lub wiaduktu o parametrach:

— nośność obiektu - obiekt zdolny do przeniesienia obciążenia normowego o masie minimum 40T (ton),

— minimalna rozpiętość teoretyczna jednego przęsła 60,0 m.

Oraz -.

b) minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o klasie minimum Z i długości minimum 200m;

Do wykazu robót Wykonawca winien załączyć dowody określające:

— czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

— w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z zapisów w wykazie osób winno jednoznacznie wynikać spełnianie warunku skierowania wymienionych tam osób do realizacji zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień budowlanych winny bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), winien jednoznacznie opisać ich rodzaj i specjalność oraz wykazać, że są to uprawnienia równoważne do opisanych i wymienionych w rozporządzeniu.

Z zapisów w wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami). Należy wskazać na jakiej podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.

Jeżeli Wykonawca będzie wskazywał uprawnienia budowlane równoważne do aktualnie obowiązujących tj. wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), winien jednoznacznie opisać ich rodzaj i specjalność oraz wykazać, że są to uprawnienia równoważne do opisanych w pkt B litery a), b), c), d), e) i wymienionych w rozporządzeniu.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie określa warunku w w-w zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

A. Na podstawie art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową,określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - wykonał:

a) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie mostu lub wiaduktu o parametrach:

— nośność obiektu - obiekt zdolny do przeniesienia obciążenia normowego o masie minimum 40T (ton),

— minimalna rozpiętość teoretyczna jednego przęsła 60,0 m.

Oraz-.

b) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o klasie minimum Z i długości minimum 200m;

, oraz winien załączyć dowody określające:

— czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

— w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

B. Na podstawie art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp: „Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.”

Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje minimum następujące osoby:

a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

b) Kierownik robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

c) Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

d) Kierownik robót teletechnicznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

e) Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Opis rodzaju uprawnień budowlanych i opis rodzaju specjalności posiadanych uprawnień należy zamieścić w wykazie osób w kolumnie: -Posiadane kwalifikacje zawodowe-.

Z zapisów w Wykazie osób winno jednoznacznie wynikać spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zapisy dotyczące uprawnień budowlanych winny bez jakichkolwiek wątpliwości wskazywać na posiadanie w-w uprawnień budowlanych bez ograniczeń.

Z zapisów w Wykazie osób winna jednoznacznie wynikać podstawa do dysponowania osobami (kolumna: Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami). Należy wskazać na jakiej podstawie wykonawca będzie dysponował osobami wskazując, że jest to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000,00 PLN.

W przypadku określenia przez wykonawców w składanych dokumentach sumy gwarancyjnej w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-04-03
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-04-03

12:15

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28,39-200 Dębica, – pokój nr 541.

Otwarcie ofert jest jawne.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 300 000 PLN.

II. Zamawiający informuje, że na podst. art. 24aa ustawy Pzp, może najpierw dokonać oceny ofert a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określono w Sekcji III ogłoszenia oraz w SIWZ- Rozdział V.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz wykazania braku wskazanychtam podstaw do wykluczenia, wszyscy wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ - sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

2. Na wezwanie zamawiającego należy złożyć oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale VI SIWZ pn.: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy –wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Zastosowanie mają zasady określone w paragrafie 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126)

V. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-02-20
Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej są szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. Odwołanie (art. 180 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

II. Skarga do sądu (art. 198a -198g ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Main CPV code 45221111

Bidding information

Bidding deadline

3 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Dębica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiot zamówienia - roboty budowlane, opisany w Sekcji II.1.4) - Krótki opis.Wykonawca robót winien uzyskać w imieniu inwestora - decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonawca robót winien zapewnić nadzór archeologiczny i sprawdzenie saperskie terenu pod kątem materiałów wybuchowych/niebezpiecznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

I. Dokumentacja projektowa:

— Projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót.

II. STWiOR,

— wykonane przez: Maciej Żuchowicz ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Os. Akademickie 4/45, 31 - 866 Kraków.

Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy isłuży do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentami podstawowymi do opisu przedmiotu zamówienia są: projekt budowlany, projekty wykonawcze i STWiOR.

3. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w Opisie technicznym do projektu, stanowiącym element dokumentacji projektowej.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w projektach wykonawczych i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

5. Wymagania dotyczące umów o pracę:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (tj.na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, zpóźn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskiegoObszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonującychnastępujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności na stanowiskach robotniczych:

a) Czynności związane z wykonaniem fundamentów palowych, konstrukcji podpór oraz ustroju niosącego mostu;

a) Czynności polegające na układaniu masy bitumicznej, roboty brukarskie;

b) Czynności związane z wykonaniem konstrukcji jezdni;

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

— żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań i dokonywania ichoceny,

— żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia- robót budowlanych.

3) Na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu:

a) Wykaz osób,

b) Oświadczenie o zatrudnieniu wskazanych osób na umowę o pracę.

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów traktowane będzie jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy).

Quality criterion

Termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia

40

End

2019-05-15

Yes

RPPK.05.01.00-18-0027/17.

Additional information

Zadanie dofinansowane z EFRR w ramach Osi Priorytetowej Nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Main site or place of performance

Polska, województwo podkarpackie, powiat dębicki, Gmina Żyraków.

Price

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hamilton - Site-development work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lørenskog - Electrical installation work

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Fire and explosion protection and control consultancy services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Pembrokeshire - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

Norway : Vågland - Construction work for swimming pool

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Havant - Development of residential real estate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling