This tender has expired.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”.
Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej wielkości 35 000 RLM.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785). Wykaz dokumentów żądanych od wykonawców, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną: a) usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, b) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług projektowych i robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy usługi te i roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) zespołem projektowym w składzie:projektant branży konstrukcyjno budowlanej, projektant branży sanitarnej, projektant branży elektrycznej i AKPiA, zespołem wykonawczym (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, technolog oczyszczania ścieków). Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 200 000 PLN (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Procedura

An electronic auction will be used
tak
Czas lokalny
11:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Additional information about electronic auction
Aukcja elektroniczna odbędzie się pod adresem internetowym: https://zakupy.marketplanet.pl .Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: cena (w złotych brutto) wykonania zamówienia – 60 %, okres gwarancji za wykonane roboty i zamontowane urządzenia – 40 %. Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej zawiera SIWZ.
Data
2018-08-06
Warunki otwarcia ofert
2018-08-06 11:15 Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.8.2018 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68) w sali narad.
Rodzaj procedury konkursu
Open
u
d

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-25
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Wykonawcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587849 odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700 http://www.uzp.gov.pl/
Informacje dodatkowe
1. Ustala się wadium w wysokości 450 000,00 PLN. Szczegółowe informacje w SIWZ. 2. Termin realizacji zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 28.2.2021 r. (czas na ukończenie), a w tym terminie: 1) do 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) do 7 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie branżowych projektów wykonawczych, STWiORB oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Zamawiający stosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 +48 224587849 odwolania@uzp.gov.pl +48 224587700 http://www.uzp.gov.pl/ Main CPV code 45252127

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

6 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tuchola

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1.1. W ramach zadania należy wykonać m.in. następujące obiekty:
1) Obiekty nowe:
a) P1 - Reaktor biologiczny
b) P2 - Zewnętrzne źródło węgla
c) P3 - Zbiornik hydrolizy, zhermetyzowany
d) P4 - Zagęszczacz osadu wstępnego, zhermetyzowany
e) P5 - Komora fermentacyjna WKF
f) P6 - Budynek operacyjny WKF z klatką schodową
g) P7 - Zbiornik osadu przefermentowanego
h) P8 - Odsiarczalniki biogazu
i) P9 - Zbiornik biogazu
j) P10 - Pochodnia biogazu
k) P11 - Hala składowania osadu /obudowana wiata/
l) P12 - Instalacja pompy ciepła
m) P13,14,15 – Biofiltry
n) P27A - Zlewnia ścieków dowożonych
o) P27B - Zlewnia osadów i tłuszczów dowożonych
p) P4A - Budynek separatora piasku
2) Obiekty modernizowane
a) 1 - Komora rozdzielcza przed budynkiem krat
b) 2 - Budynek krat
c) 3 - Komora rozdzielcza
d) 4 - Piaskownik napowietrzany
e) 5 - Przepompownia wielofunkcyjna
f) 6 - Komora rozdzielcza przed osadnikami
g) 7 - Osadnik wstępny
h) 8 - Komory zrzutowe osadu wstępnego
i) 9 - Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym
j) 10 - Komora rozdzielcza
k) 11 - Komory KNAP-zmiana funkcji na zbiorniki retencyjne
l) 12 - Komora rozdzielcza
m) 13 - Komora części stałych z osadnika wtórnego
n) 14 - Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym
o) 15 - Osadnik wtórny
p) 16 - Laguny osadowe
q) 18 - Składowisko osadu z wirówek
r) 19 - Budynek wirówek odwadniających
s) 20 - Komora wód odciekowych
t) 21 - Budynek energetyczny
u) 23 - Budynek techniczny
v) oraz:
Budynek dmuchaw
Budynki garażowe
Budynki magazynowe
3) Obiekty do rozbiórki
a) 17 - Otwarte komory fermentacyjne
b) 27 - Zlewnia ścieków
4) Sieci:
a) kanalizacyjne sanitarne,
b) kanalizacyjna deszczowa,
c) wodociągowa,
d) technologiczne,
e) cieplna,
f) biogazu,
g) osadu.
5) Instalacje elektryczne i AKPiA:
a) rozbudowa zasilania energetycznego, wraz z zasilaniem urządzeń,
b) instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych i odgromowa,
c) instalacje wewnętrzne,
d) instalacja i sieć oświetlenia,
e) instalacja systemu TV przemysłowej,
f) instalacje systemu sterowania i wizualizacji,
g) instalacja fotowoltaiczna,
h) AKPiA poszczególnych węzłów,
i) nadrzędny system AKPiA,
j) system monitoringu antywłamaniowego i nadzoru dostępu,
k) wymiana agregatu prądotwórczego,
l) agregat kogeneracyjny.
6) Zagospodarowanie terenu:
a) drogi i ciągi komunikacyjne, w tym parkingi i chodniki,
b) odwodnienia placów, dróg,
c) zieleń,
d) ogrodzenie (remont).
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych zamieszczone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU).

Yes

POIS.02.03.00-00-0046/17-00

Additional information

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - 1.10.2018 r. - jest szacunkowy i może ulec zmianie.

Price

60

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Tuchola

Quality criterion

okres gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia
40

End

2021-02-28

SIMILAR TENDERS

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Hospital facilities construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 10.9 million Euro

Building construction work

Norway

Value: Not specified

Building construction work

Ireland

Value: 20.0 million Euro