This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”.

Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przewidywanej wielkości 35 000 RLM.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785).

Wykaz dokumentów żądanych od wykonawców, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów oraz wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną:

a) usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,

b) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług projektowych i robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy usługi te i roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) zespołem projektowym w składzie:projektant branży konstrukcyjno budowlanej, projektant branży sanitarnej, projektant branży elektrycznej i AKPiA, zespołem wykonawczym (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych i AKPiA, technolog oczyszczania ścieków).

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 200 000 PLN (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-08-06
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Additional information about electronic auction

Aukcja elektroniczna odbędzie się pod adresem internetowym: https://zakupy.marketplanet.pl .Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: cena (w złotych brutto) wykonania zamówienia – 60 %, okres gwarancji za wykonane roboty i zamontowane urządzenia – 40 %.

Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej zawiera SIWZ.

An electronic auction will be used
tak
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-06

11:15

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.8.2018 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego (Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68) w sali narad.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587849

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl/

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Ustala się wadium w wysokości 450 000,00 PLN. Szczegółowe informacje w SIWZ.

2. Termin realizacji zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 28.2.2021 r. (czas na ukończenie), a w tym terminie:

1) do 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) do 7 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie branżowych projektów wykonawczych, STWiORB oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Zamawiający stosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Wykonawcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587849

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl/

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-25
Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Main CPV code 45252127

Bidding information

Bidding deadline

6 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tuchola

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1.1. W ramach zadania należy wykonać m.in. następujące obiekty:

1) Obiekty nowe:

a) P1 - Reaktor biologiczny

b) P2 - Zewnętrzne źródło węgla

c) P3 - Zbiornik hydrolizy, zhermetyzowany

d) P4 - Zagęszczacz osadu wstępnego, zhermetyzowany

e) P5 - Komora fermentacyjna WKF

f) P6 - Budynek operacyjny WKF z klatką schodową

g) P7 - Zbiornik osadu przefermentowanego

h) P8 - Odsiarczalniki biogazu

i) P9 - Zbiornik biogazu

j) P10 - Pochodnia biogazu

k) P11 - Hala składowania osadu /obudowana wiata/

l) P12 - Instalacja pompy ciepła

m) P13,14,15 – Biofiltry

n) P27A - Zlewnia ścieków dowożonych

o) P27B - Zlewnia osadów i tłuszczów dowożonych

p) P4A - Budynek separatora piasku

2) Obiekty modernizowane

a) 1 - Komora rozdzielcza przed budynkiem krat

b) 2 - Budynek krat

c) 3 - Komora rozdzielcza

d) 4 - Piaskownik napowietrzany

e) 5 - Przepompownia wielofunkcyjna

f) 6 - Komora rozdzielcza przed osadnikami

g) 7 - Osadnik wstępny

h) 8 - Komory zrzutowe osadu wstępnego

i) 9 - Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym

j) 10 - Komora rozdzielcza

k) 11 - Komory KNAP-zmiana funkcji na zbiorniki retencyjne

l) 12 - Komora rozdzielcza

m) 13 - Komora części stałych z osadnika wtórnego

n) 14 - Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtórnym

o) 15 - Osadnik wtórny

p) 16 - Laguny osadowe

q) 18 - Składowisko osadu z wirówek

r) 19 - Budynek wirówek odwadniających

s) 20 - Komora wód odciekowych

t) 21 - Budynek energetyczny

u) 23 - Budynek techniczny

v) oraz:

Budynek dmuchaw

Budynki garażowe

Budynki magazynowe

3) Obiekty do rozbiórki

a) 17 - Otwarte komory fermentacyjne

b) 27 - Zlewnia ścieków

4) Sieci:

a) kanalizacyjne sanitarne,

b) kanalizacyjna deszczowa,

c) wodociągowa,

d) technologiczne,

e) cieplna,

f) biogazu,

g) osadu.

5) Instalacje elektryczne i AKPiA:

a) rozbudowa zasilania energetycznego, wraz z zasilaniem urządzeń,

b) instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych i odgromowa,

c) instalacje wewnętrzne,

d) instalacja i sieć oświetlenia,

e) instalacja systemu TV przemysłowej,

f) instalacje systemu sterowania i wizualizacji,

g) instalacja fotowoltaiczna,

h) AKPiA poszczególnych węzłów,

i) nadrzędny system AKPiA,

j) system monitoringu antywłamaniowego i nadzoru dostępu,

k) wymiana agregatu prądotwórczego,

l) agregat kogeneracyjny.

6) Zagospodarowanie terenu:

a) drogi i ciągi komunikacyjne, w tym parkingi i chodniki,

b) odwodnienia placów, dróg,

c) zieleń,

d) ogrodzenie (remont).

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych zamieszczone zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU).

Quality criterion

okres gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia

40

End

2021-02-28

Start

2018-10-01

Yes

POIS.02.03.00-00-0046/17-00

Additional information

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - 1.10.2018 r. - jest szacunkowy i może ulec zmianie.

Main site or place of performance

Tuchola

Price

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Access control system

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Kopervik - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

Norway

Value: Not specified

Norway : Molde - Building installation work

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Norway : Birkeland - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support to the Implementation of the Reconstruction of the Public Lighting System in Mariupol

Luxembourg

Value: 300,000 Euro

Norway : Engerdal - Architectural, construction, engineering and inspection services

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified