Tender description

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),
Main CPV code 45212221

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 33 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 i 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz odpadów, utylizacja elementów,3) wykonanie robót ziemnych,4) wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej,5) wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej,6) malowanie linii farbą poliuretanową,8) wykonanie logo,,Gdynia Sport’’ w kole centralnym,9) wykonanie obrzeży betonowych usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,11) wykonanie nawierzchni żwirowej,12) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,13) demontaż i modernizację schodków,14) demontaż wraz z ponownym montażem kosza do koszykówki,15) demontaż wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga16) dostawa i montaż małej architektury17) dostawa i montaż fabrycznie nowego kosza do koszykówki,18) demontaż czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji.19) uporządkowanie terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki,20) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.

Main site

Gdynia

Additional informantion

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT)

Eu programme related

Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT

SIMILAR TENDERS

Fences

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.3 million Pound Sterling

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Works for complete or part construction and civil engineering work

Malta

Value: Not specified

Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

Traffic-signal maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Mechanical installations

Ireland

Value: 13.3 million Euro

Building completion work

Ireland

Value: 200,000 Euro