This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanej SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych w Rozdziale 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającą na budowie lub remoncie (wymianie) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego na łącznej powierzchni minimum 150 m

2

(słownie: sto pięćdziesiąt metrów kwadratowych) na kwotę minimum 50 000 PLN brutto,

b) dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku oraz doświadczeniem w kierowaniu (jako kierownika budowy lub kierownika robót) minimum jedną należycie wykonaną budową boiska z nawierzchni poliuretanowej, którą skieruje do realizacji zamówienia;

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn.zm.)Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-09-20
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:30
Warunki otwarcia ofert

2018-09-20

10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9), w sali konferencyjnej (parter pokój nr 01)

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postepu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).

Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.

Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postepu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-10
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.

Main CPV code 45212221

Bidding information

Bidding deadline

20 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),

2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 i 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,

2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz odpadów, utylizacja elementów,

3) wykonanie robót ziemnych,

4) wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej,

5) wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej,

6) malowanie linii farbą poliuretanową,

8) wykonanie logo,,Gdynia Sport’’ w kole centralnym,

9) wykonanie obrzeży betonowych usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,

11) wykonanie nawierzchni żwirowej,

12) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

13) demontaż i modernizację schodków,

14) demontaż wraz z ponownym montażem kosza do koszykówki,

15) demontaż wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga

16) dostawa i montaż małej architektury

17) dostawa i montaż fabrycznie nowego kosza do koszykówki,

18) demontaż czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji.

19) uporządkowanie terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki,

20) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.

Yes

Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT

Additional information

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT)

Main site or place of performance

Gdynia

SIMILAR TENDERS

Ireland : Athlone - Repair and maintenance services of mechanical building installations

Ireland

Value: 750,000 Euro

Norway : Sandvika - Sun protection devices

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Kristiansand - Construction work

Norway

Value: 2.9 billion Norwegian Krone

Norway : Bergen - Engineering design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Overhalla - Construction work

Norway

Value: 72.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Works for complete or part construction and civil engineering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 16.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stratford - Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 35.0 million Pound Sterling